Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι «παπαρατσένκο» της Κουμουνδούρου

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Η ιστο­ρία του 20ου αιώ­να έχει απο­δεί­ξει ότι το χει­ρό­τε­ρο είδος αντι­κομ­μου­νι­σμού δεν βρί­σκο­νταν στη Δεξιά η την άκρα Δεξιά. Δεξιοί, εθνι­κι­στές και φασί­στες ουδέ­πο­τε έκρυ­ψαν το βαθύ μίσος τους για τους κομ­μου­νι­στές και την ταξι­κή πάλη.

Αντί­θε­τα, το πιο ύπου­λο, καμου­φλα­ρι­σμέ­νο και ως εκ τού­του αδί­στα­κτο είδος αντι­κομ­μου­νι­σμού έβρι­σκε πάντα κατα­φύ­γιο στις παρυ­φές της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Η κατά­πνι­ξη της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης στη Γερ­μα­νία το 1918, η συμ­βο­λή της στην άνο­δο του Χίτλερ στην εξου­σία, ο κομ­βι­κός ρόλος της ως ανά­χω­μα στην ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση πλα­τιών εργα­τι­κών-λαϊ­κών μαζών στη μετα­πο­λε­μι­κή Ευρώ­πη, η πολε­μι­κή της ενά­ντια στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση και τις κυβερ­νή­σεις των σοσια­λι­στι­κών χωρών, απο­τε­λούν εμβλη­μα­τι­κά παρα­δείγ­μα­τα του πως τοπο­θε­τού­νταν δια­χρο­νι­κά η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία απέ­να­ντι στο κομ­μου­νι­στι­κό κίνημα.

Τα τελευ­ταία δεκα­πέ­ντε χρό­νια, η ραγδαία μετε­ξέ­λι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ από μικρό οπορ­του­νι­στι­κό κόμ­μα σε βασι­κό φορέα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας οδή­γη­σε στην όξυν­ση των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών του χαρα­κτη­ρι­στι­κών. Αν στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’90 ο τότε «Συνα­σπι­σμός» πανη­γύ­ρι­ζε ντρο­πα­λά για τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ και την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, ο σημε­ρι­νός ΣΥΡΙΖΑ «τσα­λα­βου­τά­ει» απρο­σχη­μά­τι­στα στον πιο χυδαίο αντι­κομ­μου­νι­σμό, εντάσ­σο­ντας στο μηχα­νι­σμό του ακό­μη και σεση­μα­σμέ­νους σημαιο­φό­ρους της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής ιστο­ριο­γρα­φί­ας όπως ο καθη­γη­τής Μαραντζίδης.

Η απο­γεί­ω­ση της αθλιό­τη­τας είναι η από­πει­ρα του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπλύ­νει τον αντι­κομ­μου­νι­σμό του καπη­λευό­με­νος ανε­ρυ­θρί­α­στα τις θυσί­ες και τους ηρω­ϊ­κούς αγώ­νες του ελλη­νι­κού και διε­θνούς κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Διό­τι, για παρά­δειγ­μα, χρειά­ζε­ται τερά­στιο θρά­σος και πολι­τι­κή ξετσιπωσιά:

— Από τη μια να κατα­θέ­τεις λου­λού­δια στην Και­σα­ρια­νή, εκεί όπου εκτε­λέ­στη­καν 200 κομ­μου­νι­στές από τους Ναζί και, από την άλλη, να προ­σλαμ­βά­νεις για σύμ­βου­λό σου έναν επαγ­γελ­μα­τία συκο­φά­ντη της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης που στα πονή­μα­τά του ξεπλέ­νει τα Τάγ­μα­τα Ασφαλείας.

— Από τη μια να καμώ­νε­σαι πως «τιμάς» τον ήρωα κομ­μου­νι­στή, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη και, απ’ την άλλη, να υπο­γρά­φεις κατά­πτυ­στες αντι­κομ­μου­νι­στές δια­κη­ρύ­ξεις της ΕΕ περί «σιδη­ρούν παρα­πε­τά­σμα­τος», όπως αυτή στο Σιμπί­ου της Ρου­μα­νί­ας το 2019.

— Από τη μια να παρί­στα­σαι στην κηδεία του ηγέ­τη της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης Φ. Κάστρο, που­λώ­ντας τζά­μπα αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμό τάχα ως «φίλος» του κου­βα­νι­κού λαού και, από την άλλη, να απο­δει­κνύ­ε­σαι ο καλύ­τε­ρος υπη­ρέ­της των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, να υπο­γρά­φεις συμ­φω­νία για επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων και να συνα­γε­λά­ζε­σαι με τον «δια­βο­λι­κά καλό» Τραμπ.

Τι σχέ­ση έχει άρα­γε η ιδε­ο­λο­γι­κά σαπι­σμέ­νη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία του ΣΥΡΙΖΑ με τις ηρω­ϊ­κές παρα­δό­σεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του ΔΣΕ, του Μπε­λο­γιάν­νη, του Πλου­μπί­δη, του αγω­νι­στή της Ειρή­νης Λαμπράκη;

Μπο­ρουν να χωρέ­σουν στο ίδιο κάδρο ο Βελου­χιώ­της και τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά λιβε­λο­γρα­φή­μα­τα τύπου Μαραντζίδη;

Τι σόι «Ριζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά» είναι άρα­γε αυτή που συνα­γε­λα­ζε­ται προ­ε­κλο­γι­κά με πατε­ντα­ρι­σμέ­νους ακρο­δε­ξιούς και φασί­στες, προ­κει­μέ­νου να κερ­δί­σει λίγες ψήφους παραπάνω;

Όλα αυτά πρέ­πει στις 25 Ιού­νη να απο­τε­λέ­σουν ενα επι­πλέ­ον κρι­τή­ριο ψήφου για όσους θεω­ρούν τους εαυ­τούς τους αρι­στε­ρούς και προ­ο­δευ­τι­κούς, για όλους όσους τιμούν πραγ­μα­τι­κά και όχι ψευ­δε­πί­γρα­φα τις αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις του λαού μας.

Και εδώ το δίλημ­μα έχει μόνο δύο απα­ντή­σεις: Ή με το ΚΚΕ ή με τους «παπα­ρα­τσέν­κο» της σοσιαλδημοκρατίας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και το Τελ Αβίβ και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων στις Διπλωματικές Σπουδές (Etudes Diplomatiques) και την Δημόσια Διοίκηση (Public Policy).
Είναι αρχισυντάκτης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ατέχνως» στο οποίο αρθρογραφεί από το 2015. Είναι ιδρυτής και διαχειριστής του αγγλόφωνου ενημερωτικού ιστότοπου «In Defense of Communism» ενώ άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Ναι, αλλά ο Στάλιν» και «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης», που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Ατέχνως.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο