Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι στην πανδημία

Ακό­μη πιο άνι­ση κατα­νο­μή του πλού­του κατα­γρά­φουν οι ειδι­κοί τα τελευ­ταία δύο χρό­νια. Τα μεγά­λα εισο­δή­μα­τα αυξά­νο­νται, ενώ πλη­θαί­νουν και τα φαι­νό­με­να ακραί­ας φτώχειας.

Τα στοι­χεία που έδω­σε πρό­σφα­τα στη δημο­σιό­τη­τα η βρε­τα­νι­κή ΜΚΟ Oxfam είναι, αν μη τι άλλο, εντυ­πω­σια­κά: Από τότε που ξέσπα­σε η παν­δη­μία οι δέκα πιο πλού­σιοι δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι του πλα­νή­τη έχουν υπερ­δι­πλα­σιά­σει την προ­σω­πι­κή περιου­σία τους, η οποία, αθροι­ζό­με­νη, ανέρ­χε­ται σήμε­ρα σε 1,5 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια ένα­ντι 700 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων στις αρχές του 2020. Μόνο στα δύο χρό­νια της παν­δη­μί­ας η αύξη­ση στην περιου­σί­ας τους ήταν μεγα­λύ­τε­ρη από εκεί­νη των προη­γου­μέ­νων 14 ετών. Την ίδια στιγ­μή ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που ζουν σε συν­θή­κες από­λυ­της φτώ­χειας αυξή­θη­κε κατά 160 εκα­τομ­μύ­ρια. Επι­πλέ­ον αυξή­θη­κε κατά 13 εκα­τομ­μύ­ρια ο αριθ­μός των γυναι­κών που έχα­σαν τη δου­λειά τους.

Πηγή: Deutsche Welle

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο