Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πολιτοφύλακες μας έλειψαν…

Γρά­φει ο Cogito ergo sum //

Βάζω στοί­χη­μα ότι δεν είναι πολ­λοί αυτοί που γνω­ρί­ζουν το «Ελλη­νι­κό Κέντρο Ελέγ­χου Όπλων (ΕΚΕΟ)». Κι επει­δή με πιά­σα­νε κάτι κρυά­δες καθώς σκά­λι­ζα τον ιστό­το­πό του, σκέ­φτη­κα να κάνω τις σχε­τι­κές συστά­σεις για να μη μένε­τε ανενημέρωτοι.

Σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο, λοι­πόν, το ΕΚΕΟ «είναι το μονα­δι­κό Ελλη­νι­κό Ερευ­νη­τι­κό Ίδρυ­μα στο είδος του και ιδρύ­θη­κε ακο­λου­θώ­ντας τα πρό­τυ­πα του Αμε­ρι­κα­νι­κού Κέντρου Ελέγ­χου Όπλων και του Ρωσι­κού Κέντρου Ελέγ­χου Όπλων». Πάντο­τε σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο, το ΕΚΕΟ απευ­θύ­νε­ται, μετα­ξύ άλλων, «σε κάθε Έλλη­να που θεω­ρεί ότι η Ελλά­δα πρέ­πει να ανα­πτύ­ξει μια πανί­σχυ­ρη οπλι­κή, αμυ­ντι­κή και αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή επι­στή­μη και τεχνο­λο­γία» και «στους πολι­τι­κούς που θα κλη­θούν να πάρουν απο­φά­σεις και να νομο­θε­τή­σουν σε θέμα­τα Εθνι­κής και Διε­θνούς Ασφά­λειας».

Πριν τέσ­σε­ρα-πέντε χρό­νια, το ΕΚΕΟ ίδρυ­σε την Hellenic Neighorhood Watch, κατά το πρό­τυ­πο της αντί­στοι­χης οργά­νω­σης που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στις ΗΠΑ, δίνο­ντάς της και τον ελλη­νι­κό τίτλο «Ελλη­νι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή». Προ­φα­νής στό­χος αυτής της οργά­νω­σης ήταν να δημιουρ­γη­θεί ένα μισο­νό­μι­μο-μισο­πα­ρά­νο­μο παρα­κρά­τος. Οι ίδιοι λένε πως η «Ελλη­νι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή» δεν θα έκα­νε χρή­ση όπλων ούτε θα εκπαί­δευε τα μέλη της στην χρή­ση τους αλλά σε άλλο σημείο τού ιστο­τό­που τους διαβάζουμε:

«Το EKEO θεω­ρεί ότι η χρή­ση όπλου στα Ελλη­νι­κά Σχο­λεία είναι θέμα χρό­νου και ότι πρέ­πει να ισχύ­σουν στα σχο­λεία απα­ρα­βί­α­στα πρω­τό­κολ­λα έκτα­κτης κατά­στα­σης (Standard Emergency Procedures). Πρό­θυ­μα τα στε­λέ­χη του Ελλη­νι­κού Κέντρου Ελέγ­χου Όπλων θα επι­μορ­φώ­σουν τους εκπαι­δευ­τι­κούς ακό­μη και μέσω δια­δι­κτύ­ου για τις δέου­σες ενέρ­γειες σε περί­πτω­ση ομη­ρί­ας και δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης σε σχο­λεία. Ασφα­λώς η ίδρυ­ση της Ελλη­νι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής (Hellenic Civil Guard) που θα συμπε­ρι­λά­βει και μαθη­τές των σχο­λεί­ων στις τάξεις της θα προ­σφέ­ρει μια μόνι­μη επι­τή­ρη­ση του χώρου και της συμπε­ρι­φο­ράς των παι­διών προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γου­με το μοι­ραίο που όμως αργά η γρή­γο­ρα θα συμ­βεί»
.

Ενδια­φέ­ρον, έτσι; Αν και παρα­μέ­νει μυστή­ριο το πώς θα αντι­με­τω­πί­σει ένας άοπλος πολί­της κάποιον παλα­βό που θα μπει οπλι­σμέ­νος σ’ ένα σχο­λείο και θ’ αρχί­σει να πυρο­βο­λεί. Αλλά το ΕΚΕΟ δεν μένει εκεί. Επι­χει­ρεί να εντά­ξει στην πολι­το­φυ­λα­κή του ακό­μη και μαθη­τές, όπως δια­λα­λεί:

«Η Ελλη­νι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή θα εντά­ξει στις Μονά­δες του και παι­διά ηλι­κί­ας 16 ετών και άνω και θα τους προ­σφέ­ρει on-line εκπαί­δευ­ση σε θέμα­τα παι­δι­κής εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας και βίας. Το Ελλη­νι­κό Κέντρο Ελέγ­χου Όπλων καλεί όλους του μαθη­τές ηλι­κί­ας 16 ετών και άνω να γρα­φτούν μέλη της ιστο­σε­λί­δας Ελλη­νι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή στο facebook προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­νο­νται στο εξής για τις δρα­στη­ριό­τη­τες της Ελλη­νι­κής Πολι­το­φυ­λα­κής (…) Στο προ­αύ­λιο του σχο­λεί­ου οι Πολι­το­φύ­λα­κες παρα­τη­ρούν και κατα­γρά­φουν επι­θε­τι­κές συμπε­ρι­φο­ρές η δέχο­νται καταγ­γε­λί­ες συμ­μα­θη­τών τους (…) Οι Μαθη­τές Πολι­το­φύ­λα­κες ενη­με­ρώ­νουν τους καθη­γη­τές τους για τα φαι­νό­με­να αυτά ενώ επεμ­βαί­νουν με ειρη­νι­κό τρό­πο προ­κει­μέ­νου να διευ­θε­τή­σουν τη δια­φο­ρά και να λύσουν το πρό­βλη­μα που υπάρ­χει (…) Με τον τρό­πο αυτό στα προ­αύ­λια των σχο­λεί­ων θα υπάρ­χει μια συνε­χής περι­πο­λία εθε­λο­ντών ειρη­νο­ποιών (Μαθη­τών Πολι­το­φυ­λά­κων) που θα ανα­φέ­ρουν στους καθη­γη­τές τους και στους ενή­λι­κες πολι­το­φύ­λα­κες που θα περι­πο­λούν εκτός σχο­λεί­ου κάθε παρα­βα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά. Επί­σης, ο εντο­πι­σμός νεα­ρών μαθη­τών που είναι επιρ­ρε­πείς σε εγκλη­μα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά θα απο­τρέ­ψει όχι μόνο την διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των στο χώρο των σχο­λεί­ων αλλά θα νου­θε­τή­σει και τον ίδιο τον παρα­βά­τη μαθη­τή εντάσ­σο­ντας τον και πάλι στο χώρο της τάξης…»

Cogito1
Μπρρρρ.… ανα­τρι­χί­λα! Ωραία σχέ­δια έχουν οι τύποι για τα 16χρονα παι­διά, ε; Από τη μια πάνε να τα κάνουν ρου­φιά­νους πριν βγά­λουν γένια κι από την άλλη θέλουν να τα εντά­ξουν σε στρα­τιω­τι­κής δομής οργα­νώ­σεις ώστε να εκπαι­δευ­τούν για να στε­λε­χώ­σουν αργό­τε­ρα… είναι ευνό­η­το τι. Μάλι­στα, το ΕΚΕΟ απευ­θύν­θη­κε και στο επί­ση­μο κρά­τος για στή­ρι­ξη και χρη­μα­το­δό­τη­ση όλων των παρα­πά­νω σχε­δί­ων του, απευ­θύ­νο­ντας στις 16/03/2012 ανοι­χτή επι­στο­λή προς τον τότε υπουρ­γό προ­στα­σί­ας του πολί­τη, τονν Μιχά­λη «αδιά­βα­στο» Χρυ­σο­χο­ΐ­δη. Αυτή η επι­στο­λή ξεσή­κω­σε τόσο θόρυ­βο και τόσες αντι­δρά­σεις ώστε την επό­με­νη μέρα το ΕΚΕΟ ανα­γκά­στη­κε να δηλώ­σει ότι ανα­στέλ­λει το πρό­γραμ­μα Hellenic Neighorhood Watch, σε… ένδει­ξη διαμαρτυρίας!

Α, μη το ξεχά­σω! Επί κεφα­λής τού ΕΚΕΟ δεν είναι μόνο στρα­τιω­τι­κοί. Διευ­θυ­ντής του είναι ο καθη­γη­τής πυρη­νι­κής φυσι­κής Θεό­δω­ρος Λιό­λιος και πολ­λοί από τους συνερ­γά­τες του είναι καθη­γη­τές, διδά­κτο­ρες, λέκτο­ρες κλπ. Με άλλα λόγια, έχουν επι­στρα­τευ­τεί ένα μάτσο πτυ­χία και διπλώ­μα­τα για να προσ­δώ­σουν στο φασι­στα­ριό μια επί­φα­ση επιστημονικότητας.

Κρά­τη­σα για το τέλος το καλύ­τε­ρο. Προ­κει­μέ­νου να μην υπάρ­χουν αμφι­βο­λί­ες για το τί μυα­λά κου­μα­ντά­ρουν εκεί στο ΕΚΕΟ, ο ιστό­το­πος της οργά­νω­σης φρο­ντί­ζει να προ­βάλ­λει με ιδιαί­τε­ρο τρό­πο και την “Έρι­κα”, το στρα­τιω­τι­κό εμβα­τή­ριο της Βέρμαχτ.

Κάτι μου λέει ότι δεν είναι μακρυά η ημέ­ρα κατά την οποία το επί­ση­μο κρά­τος θα αξιο­ποι­ή­σει τις υπη­ρε­σί­ες που μπο­ρεί να του προ­σφέ­ρει αυτή η οργά­νω­ση. Άλλω­στε, φασι­στι­κές ομά­δες πολι­το­φυ­λά­κων λει­τουρ­γούν ήδη σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας, οργα­νω­μέ­νες από την εθνι­κι­στι­κή οργά­νω­ση «Πατριω­τι­κή Πολι­το­φυ­λα­κή» (δημιούρ­γη­μα και παράρ­τη­μα της Χρυ­σής Αυγής) και η δρά­ση τους είναι γνω­στή στο κρά­τος εδώ και χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο