Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών

Ερευ­νη­τές εντό­πι­σαν “δια­φο­ρε­τι­κά μοτί­βα” σε εγκε­φα­λο­γρα­φή­μα­τα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε παι­διά και τα οποία κατα­γρά­φουν έντο­νη χρή­ση έξυ­πνων συσκευών, tablets και video games, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα στοι­χεία μιας ευρεί­ας συνε­χι­ζό­με­νης έρευ­νας στις ΗΠΑ.

Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την έρευ­να του Εθνι­κού Ινστι­στού­του Υγεί­ας (NIH), η οποία κοστί­ζει 300 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, απο­κα­λύ­πτει ότι τα παι­διά εννέα και δέκα ετών που περ­νούν περισ­σό­τε­ρες από επτά ώρες ημε­ρη­σί­ως χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τέτοιες συσκευ­ές εμφα­νί­ζουν σημά­δια πρό­ω­ρης αραί­ω­σης του εγκε­φα­λι­κού φλοιού, δηλα­δή της εξω­τε­ρι­κής εκεί­νης στι­βά­δας του εγκε­φά­λου που είναι υπεύ­θυ­νη για την επε­ξερ­γα­σία των αισθη­τη­ρια­κών πληροφοριών.

“Δεν γνω­ρί­ζου­με αν προ­κα­λεί­ται από τον χρό­νο παρα­κο­λού­θη­σης. Ακό­μη δεν γνω­ρί­ζου­με αν είναι κάτι κακό”, ειπε η Γκά­για Ντά­ου­λινγκ, μια για­τρός του NIH που συμ­με­τέ­χει στην έρευ­να ανα­λύ­ο­ντας τα πρώ­τα συμπε­ρά­σμα­τα σε συνέ­ντευ­ξή της στην εκπο­μπή του CBS “60 Minutes”.

“Αυτό που μπο­ρού­με να πού­με ότι αυτή είναι η εικό­να των εγκε­φά­λων παι­διών που περ­νούν πολ­λή ώρα μπρο­στά από τις οθό­νες. Και δεν είναι ένα μόνο μοτί­βο”, είπε η Ντάουλινγκ.

Τα στοι­χεία του NIH που παρου­σιά­στη­καν από το CBS έδει­ξαν ακό­μη ότι τα παι­διά που περ­νούν περισ­σό­τε­ρες από δύο ώρες την ημέ­ρα μπρο­στά σε οθό­νες είχαν χει­ρό­τε­ρες επι­δό­σεις στις γλώσ­σες και σε νοη­τι­κές ασκήσεις.

Η έρευ­να, στο πλαί­σιο της οποί­ας υπο­βλή­θη­καν σε εγκε­φα­λο­γρά­φη­μα 4.500 παι­διά, έχει απώ­τε­ρο στό­χο να δεί­ξει αν προ­κα­λεί εθι­σμό η οθό­νη όταν τα παι­διά περ­νούν πολ­λές ώρες μπρο­στά από αυτήν. Ωστό­σο οι ερευ­νη­τές τόνι­σαν ότι απαι­τού­νται πολ­λά χρό­νια για την κατα­νό­η­ση τόσο μακρο­πρό­θε­σμων επιπτώσεων.

“Με πολ­λούς τρό­πους η ανη­συ­χία των ερευ­νη­τών, στους οποί­ους συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­μαι, είναι ότι βρι­σκό­μα­στε εν μέσω ενός φυσι­κού είδους ανε­ξέ­λεγ­κτου πει­ρά­μα­τος με αντι­κεί­με­νο την επό­με­νη γενιά παι­διών”, δήλω­σε στην εκπο­μπή ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής παι­δί­α­τρος Δημή­τρης Χρη­στά­κης, ένας από τους επι­κε­φα­λής της πρό­σφα­της οδη­γί­ας που εξέ­δω­σε η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ακα­δη­μία Παιδιατρικής.

Τα πρώ­τα στοι­χεία της έρευ­νας θα αρχί­σουν να δίνο­νται στη δημο­σιό­τη­τα στις αρχές του 2019.

Σήμε­ρα η Ακα­δη­μία συστή­νει στους γονείς να “απο­φεύ­γουν την χρή­ση ψηφια­κών μέσων –πέραν του video chatting — σε παι­διά μικρό­τε­ρα των 18 με 24 μηνών”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο