Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Πρέσπες έγιναν κάστρο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΦΩΤΟ)

Στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή των Πρε­σπών για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα έδρα­σε ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλά­δας. Από πρώ­το εξά­μη­νο του 1947 που απε­λευ­θέ­ρω­σε την περιο­χή μέχρι και τον Αύγου­στο του 1949 εδώ δημιουρ­γή­θη­κε η Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα, στο χώρο όπου το δεξιό άκρο της συνό­ρευε με την Αλβα­νία, συνέ­χι­ζε μέχρι το Μάλι Μάδι με κεντρι­κή κατεύ­θυν­ση το όρος Βέρ­νο ή Βίτσι. Στη συνέ­χεια με το ορει­νό συγκρό­τη­μα Βαρ­νούς ή Μπέ­λα Βόδα και συνό­ρευε στο αρι­στε­ρό άκρο με την Πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας. Ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός έδω­σε μεγά­λες και μικρές μάχες σε αυτή την περιο­χή. Η ζωή των μαχη­τριών και μαχη­τών του ΔΣΕ συν­δυά­στη­κε με τον άφτα­στο ηρω­ι­σμό, την αυτο­θυ­σία, την ηθι­κο­πο­λι­τι­κή του ανω­τε­ρό­τη­τα και τα ιδα­νι­κά του. Δίπλα του οι κάτοι­κοι, οι οποί­οι δεν έφυ­γαν από τα σπί­τια τους, βοη­θού­σαν και πάλευαν για το δυνά­μω­μα του ΔΣΕ. Οι Πρέ­σπες έγι­ναν κάστρο του ΔΣΕ.

Μοναδική φωτογραφία με κατοίκους των Πρεσπών και μαχητές του ΔΣΕ σε ώρα ανάπαυλας στις ακτές των Πρεσπών

Μονα­δι­κή φωτο­γρα­φία με κατοί­κους των Πρε­σπών και μαχη­τές του ΔΣΕ σε ώρα ανά­παυ­λας στις ακτές των Πρεσπών

Μαχητής του ΔΣΕ σε βάρκα στη λίμνη των Πρεσπών

Μαχη­τής του ΔΣΕ σε βάρ­κα στη λίμνη των Πρεσπών

Ντόπιοι κάτοικοι των Πρεσπών με μαχητές του ΔΣΕ επιδεικνύουν την ψαριά του στη βάρκα "ΔΣΕ Ταχεία".

Ντό­πιοι κάτοι­κοι των Πρε­σπών με μαχη­τές του ΔΣΕ επι­δει­κνύ­ουν την ψαριά του στη βάρ­κα “ΔΣΕ Ταχεία”.

Στελέχη του ΔΣΕ σε βάρκα στις Πρέσπες

Στε­λέ­χη του ΔΣΕ σε βάρ­κα στις Πρέσπες

Συνεργείο ψαράδων του ΔΣΕ

Συνερ­γείο ψαρά­δων του ΔΣΕ

Οι φωτο­γρα­φί­ες είναι από το λεύ­κω­μα «Φωτο­γρα­φί­ζο­ντας το Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας» του Από­στο­λου Μου­σού­ρη (Σύγ­χρο­νη Εποχή)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο