Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πραγματικοί «σουλατσαδόροι»

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Οι μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις στη χώρα μας, με αφορ­μή το έγκλη­μα στα Τέμπη, όπως και οι συνε­χι­ζό­με­νοι αγώ­νες στη Γαλ­λία, προ­κα­λούν «αλλερ­γία» σε μια σει­ρά δημο­σιο­γρά­φους-δημο­σιο­λό­γους του αστι­κού Τύπου.

Δεν μπο­ρούν άλλω­στε να «χωνέ­ψουν» πως τα «επι­χει­ρή­μα­τα τους», παρά το βήμα που τους προ­σφέ­ρε­ται απλό­χε­ρα στα αστι­κά ΜΜΕ, δεν έχουν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα που θα ήθε­λαν αυτοί αλλά και τα μεγά­λα «αφε­ντι­κά» της ενη­μέ­ρω­σης. Έτσι αφή­νουν την «γαλα­τι­κή ευγέ­νεια» που θέλουν να εμφα­νί­ζουν στα γρα­πτά τους και εμφα­νί­ζουν μία γλώσ­σα «πεζο­δρο­μί­ου», δείγ­μα και του πανι­κού που τους κατέχει.

Ένας από τους πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κούς ο γνω­στός Γ. Πρε­τε­ντέ­ρης που με άρθρο του στα ΝΕΑ (24/3) με τίτλο «Ο νόμος των σου­λα­τσα­δό­ρων αναφέρει:

-Για τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις στη χώρα μας: «…Πρό­κει­ται απλώς για ένα καθε­στώς σου­λα­τσα­δό­ρων, των ίδιων πάντα σου­λα­τσα­δό­ρων που για δια­φο­ρε­τι­κούς λόγους κάθε φορά σου­λα­τσά­ρουν Προ­πύ­λαια – Σύνταγμα…»

-Για δε τις κινη­το­ποι­ή­σεις στη Γαλ­λία (υπο­στη­ρί­ζο­ντας τον Μακρόν) ανα­φέ­ρει: «…Άλλα­ξε το Συντα­ξιο­δο­τι­κό. Απέ­δει­ξε δηλα­δή ότι οι «κοι­νω­νι­κές αντι­δρά­σεις» μπο­ρεί να παί­ζουν ωραία στα δελ­τία ειδή­σε­ων αλλά αφο­ρούν μετρί­ως τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας. Όταν φυσι­κά οι κυβερ­νή­τες είναι σοβα­ροί και έχουν μια αίσθη­ση καθή­κο­ντος απέ­να­ντι στην κοινωνία…»

Προ­φα­νώς και η σπί­θα που άνα­ψε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της Ευρώ­πης και έχει τις ρίζες της στη ακο­λου­θου­μέ­νη πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου κα των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων δεν θα σβή­σει εύκο­λα. Οι ελπι­δο­φό­ρες διερ­γα­σί­ες θα συνε­χι­στούν, η οργή για τη φτώ­χεια, την εκμε­τάλ­λευ­σης, τις «θυσί­ες» κάθε είδους, θα συνε­χι­στούν. Και αυτό θα οδη­γεί στους δρό­μους του αγώ­να, όσο κι αν ενο­χλεί τον αρθρογράφο.

Όσο για τον ίδιο απλά θα συνε­χί­σει να … «σου­λα­τσέρ­νει» στα διά­φο­ρα αστι­κά σαλό­νια προ­σφέ­ρο­ντας τις ιδε­ο­λο­γι­κές του υπη­ρε­σί­ες σ’ένα σάπιο σύστη­μα που δεν έχει να προ­σφέ­ρει τίπο­τε καλό στη ανθρωπότητα!

 

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο