Οι πραγματικοί υπαίτιοι της γενοκτονίας των Ποντίων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //  Η 19η Μαϊ­ου, Ημέ­ρα Μνή­μης της γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων του Πόντου, μας θυμί­ζει ένα από τα πλέ­ον κτη­νώ­δη μαζι­κά εγκλή­μα­τα του περα­σμέ­νου αιώ­να. Σήμε­ρα, σχε­δόν 100 χρό­νια μετά τα γεγο­νό­τα του Πόντου, οι ηθι­κοί αυτουρ­γοί του εγκλή­μα­τος αυτού συνε­χί­ζουν την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των πραγ­μα­τι­κών αιτιών που οδή­γη­σαν στη σφα­γή 353.000 ανθρώ­πων. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Οι πραγ­μα­τι­κοί υπαί­τιοι της γενο­κτο­νί­ας των Ποντί­ων.