Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πραξικοπηματίες συνέλαβαν 4 κουβανούς της ιατρικής βοήθειας στην Βολιβία — Η Κούβα αποσύρει το προσωπικό της

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας.

Τον τελευ­ταίο διά­στη­μα οι υπεύ­θυ­νοι της Βολι­βί­ας ισχυ­ρί­ζο­νται πως οι Κου­βα­νοί που συμ­με­τέ­χουν στην απο­στο­λή βοή­θειας στη­ρί­ζουν τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες στην Βολιβία.

Αυτό το ψέμα δια­δί­δε­ται και από κοι­νω­νι­κά δίκτυα αμφί­βο­λης προ­έ­λευ­σης καθώς και πλα­στά δίκτυα που καλούν σε επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού μας.

Στις 13 Νοεμ­βρί­ου συνε­λή­φθη­σαν από την Αστυ­νο­μία στο El Alto, 4 Κου­βα­νοί μέλη του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού της Ιατρι­κής απο­στο­λής, όταν επέ­στρε­φαν στην κατοι­κία τους μετά από ανά­λη­ψη χρη­μά­των για την πλη­ρω­μή απα­ραί­τη­των λογα­ρια­σμών και του ενοι­κί­ου για τους 107 Κου­βα­νούς που βρί­σκο­νται σε αυτή την περιοχή.

Η σύλ­λη­ψη έγι­νε με την ψεύ­τι­κη αιτιο­λο­γία πως τα χρή­μα­τα θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν τις διαμαρτυρίες.

Εκπρό­σω­ποι της Αστυ­νο­μί­ας και του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών της Βολι­βί­ας που επι­σκέ­φθη­καν τις εγκα­τα­στά­σεις της Ιατρι­κής Ταξιαρ­χί­ας στο El Alto και στο La Paz δια­πί­στω­σαν από τις απο­δεί­ξεις πως είναι το ίδιο ποσό που εκτα­μιεύ­ε­ται κάθε μήνα.

Οι 4 συλ­λη­φθέ­ντες είναι.. ( παρα­τί­θε­νται τα ονό­μα­τα τους και οι ιατρι­κές τους ιδιότητες).

Το υπουρ­γείο έχει συχνή επα­φή μαζί τους μέσω της πρε­σβεί­ας και των υπευ­θύ­νων της Ιατρι­κής Βοήθειας.

Και οι 4 έχουν τεκ­μη­ριω­μέ­νη θητεία σύμ­φω­να με την εκπαί­δευ­ση τους. Όπως και οι υπό­λοι­ποι της απο­στο­λής ασχο­λού­νται αυστη­ρά και μόνον με την ανθρω­πι­στι­κή τους εργα­σία. Αυτός ήταν ο σκο­πός της απο­στο­λής τους στην Βολι­βία όπως ορί­ζουν οι συμ­φω­νί­ες μετα­ξύ των κυβερ­νή­σε­ων Κού­βας και Βολιβίας.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας απορ­ρί­πτει τις ψεύ­τι­κες κατη­γο­ρί­ες για την βοή­θεια ή χρη­μα­το­δό­τη­ση των δια­μαρ­τυ­ριών από τους συνερ­γά­τες μας.

Κάτω από αυτές τις συν­θή­κες απο­φα­σί­σα­με όλοι οι συνερ­γά­τες μας στην απο­στο­λή βοή­θειας να επι­στρέ­ψουν στην Κούβα.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών απαι­τεί την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των συνερ­γα­τών της ιατρι­κής απο­στο­λής και την εγγύ­η­ση της σωμα­τι­κής τους ασφά­λειας σύμ­φω­να με τις υπο­γε­γραμ­μέ­νες συμ­βά­σεις του κρά­τους της Βολι­βί­ας για την ασφά­λεια και προ­στα­σία τους.

Το Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών καλεί τις αρχές της Βολι­βί­ας να στα­μα­τή­σουν τις ανεύ­θυ­νες προ­τρο­πές μίσους, ψέμα­τος και βίας ενα­ντί­ον των Κου­βα­νών μελών της ιατρι­κής βοήθειας.

Αυτούς που αλλη­λέγ­γυα έχουν δώσει την βοή­θεια τους στον αδελ­φό λαό της Βολι­βί­ας. Τα εκα­τομ­μύ­ρια των Βολι­βια­νών που έτυ­χαν της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας από εκα­το­ντά­δες Κου­βα­νούς για­τρούς γνω­ρί­ζουν πως τα ψέμ­μα­τα δεν μπο­ρούν να απο­κρύ­ψουν την πολύ­τι­μη βοή­θεια και τα ευγε­νή κίνη­τρα του προ­σω­πι­κού της Ιατρι­κής βοήθειας.

15-11-2019 / Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κούβας


 

Εργά­στη­κε σαν γεω­λό­γος, περι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χωρο­τά­κτης στην Ελλά­δα και στην Σου­η­δία. Δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυλαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυλαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο