Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι προβλέψεις για …νέο 1929 και οι πραγματικές αιτίες…

 Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το πρω­το­σέ­λι­δο της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (15/4) απο­τυ­πώ­νει ανά­γλυ­φα τις προ­βλέ­ψεις του ΔΝΤ (που σε σημα­ντι­κό βαθ­μό έχουν όλοι οι  ιμπε­ρια­λι­στι­κοί οργα­νι­σμοί…) σχε­τι­κά με το ζοφε­ρό αύριο που προ­βλέ­πε­ται για τους λαούς την επό­με­νη μέρα με την παν­δη­μία. Η γενι­κευ­μέ­νη κρί­ση είναι προ των πυλών και κανείς δεν μπο­ρεί πια να απο­κρύ­ψει. Το μεγά­λο όμως ζήτη­μα είναι όχι απλά η περι­γρα­φή αλλά η απο­κά­λυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών αιτιών. Και εκεί και το συγκε­κρι­μέ­νο πρω­το­σέ­λι­δο εμφα­νί­ζει ως αιτία την παν­δη­μία και όχι τις αγιά­τρευ­τες-άλυ­τες αντι­θέ­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού συστήματος .

Τα προ­ε­όρ­τια της κρί­σης είχαν ήδη φανεί νωρί­τε­ρα και αμέ­σως μετά την προη­γού­με­νη που είχε ξεσπά­σει το 2008. Το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα και στο στά­διο του ιμπε­ρια­λι­σμού, δεν  μπο­ρεί να «ζήσει» χωρίς κρί­σεις, το αντί­θε­το μάλιστα…

Η παν­δη­μία παί­ζει ρόλο κατα­λύ­τη , επι­τα­χύ­νει, βαθαί­νει, επι­δει­νώ­νει την πορεία αυτή, αλλά τα προ­βλή­μα­τα «επι­βρά­δυν­σης» το υπο­γραμ­μί­ζου­με προ­ϋ­πήρ­χαν. Το πρό­βλη­μα υπερ­συσ­σώ­ρευ­σης κεφα­λαί­ου ως η γενε­σιουρ­γός αιτία της κρί­σης στον καπι­τα­λι­σμό, όχι μόνο δεν έχει ξεπε­ρα­στεί με τα διά­φο­ρα «για­τρο­σό­φια» που κατά και­ρούς χρη­σι­μο­ποιού­νται από τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις και του ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς (π.χ Ε.Ε) αλλά οξύ­νε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, φέρ­νο­ντας πιο κοντά την επό­με­νη κρί­ση του συστήματος.

Οι προ­βλέ­ψεις για τη χώρα μας είναι ιδιαί­τε­ρα οδυ­νη­ρές  για­τί η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία είναι ακό­μη πιο εκτε­θει­μέ­νη σε αυτούς τους κλυ­δω­νι­σμούς, εξαι­τί­ας της λεγό­με­νης «εξω­στρέ­φειάς» της, δηλα­δή της μεγά­λης εξάρ­τη­σης από τον του­ρι­σμό και τη ναυ­τι­λία, γενι­κό­τε­ρα τις μετα­φο­ρές. Να θυμί­σου­με εδώ ότι η περί­φη­μη «εξω­στρέ­φεια της χώρας» ήταν σημαία όχι μόνο της Ν.Δ αλλά και των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ…

Φυσι­κά τα βάρη της κρί­σης θα κλη­θούν πάλι να πλη­ρώ­σουν πανά­κρι­βα τα λαϊ­κά στρώματα.

Επο­μέ­νως μπαί­νει ξανά – επι­τα­κτι­κά το δίλημ­μα την επό­με­νη περί­ο­δο: «Ή θα επι­βλη­θούν λύσεις με βάση τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες του λαού ή ο λαός θα υπο­φέ­ρει, θα ζει σε άθλιες συν­θή­κες, θα πλη­ρώ­νει συνε­χώς από το υστέ­ρη­μά του, για να θησαυ­ρί­ζουν οι λίγοι κι εκλε­κτοί του κεφα­λαί­ου». (Δ. Κουτσούμπας)

Επο­μέ­νως ο αγώ­νας για τα προ­βλή­μα­τα του σήμε­ρα και τα μέτρα για την παν­δη­μία, θα πρέ­πει να δένε­ται με το αύριο και την ανά­γκη για άλλη οικο­νο­μι­κή-πολι­τι­κή ρότα στον τόπο. Η ανα­γκαιό­τη­τα-επι­και­ρό­τη­τα του σοσια­λι­σμού ξεπρο­βάλ­λει και πάλι  ως η μόνη πραγ­μα­τι­κά ρεα­λι­στι­κά λύση για την ανθρω­πό­τη­τα!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο