Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι προγραμματικές δηλώσεις, η Δεξιά της «Αριστερής» διακυβέρνησης και οι 26 σκελετοί της ντουλάπας

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

Μία ιστο­ρία χωρίς ίχνος δακρύων

Οι προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις των κυβερ­νή­σε­ων, συνή­θως είναι ένα πανη­γυ­ρι­κό κεί­με­νο υπο­σχέ­σε­ων, δηλώ­σε­ων, «δεσμεύ­σε­ων προς τον Λαό».

Ο κος Τσί­πρας όμως «πρω­το­τύ­πη­σε».

Πέραν του πανη­γυ­ρι­κού του λόγου, όντως δεν υπε­σχέ­θη τίπο­τα, προς τον «πει­νώ­ντα και διψώ­ντα Λαό», ασχέ­τως αν ο λόγος πολ­λές φορές δημιουρ­γεί συναι­σθη­μα­τι­κή έξαρση.

Ας τα πάρου­με όμως ένα προς ένα.

1. Ο κος Τσί­πρας ανα­γνώ­ρι­σε πλή­ρως το Χρέ­ος και υπο­σχέ­θη­κε την πλη­ρω­μή αυτού «κατά τους κανό­νες της Ευρω­ζώ­νης», εγκα­τα­λεί­πο­ντας και τη σχε­τι­κή προ­ε­κλο­γι­κή ρητο­ρεία περί ονο­μα­στι­κής μεί­ω­σης του, δηλ. «κου­ρέ­μα­τος».
Σε ποιον ανή­κει όμως το Χρέ­ος; Μήπως είναι εκεί­νων που αμεί­βο­νταν με 250.000 μισθό σε δραχ­μές και με 751 σε ευρώ ή εκεί­νων που λάμ­βα­ναν συντά­ξεις 100.000 δραχ­μών και 500 ευρώ;
Μήπως είναι εκεί­νων που στα «χρό­νια της ευη­με­ρί­ας», χρε­ώ­θη­καν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ευρώ στις Τρά­πε­ζες για να αγο­ρά­σουν ένα δια­μέ­ρι­σμα προ­κει­μέ­νου να στε­γά­σουν την οικο­γέ­νειά τους; ΟΧΙ.
Οι χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές ανα­λύ­σεις κατα­δει­κνύ­ουν ότι το Χρέ­ος — το οποίο ο Λαός το έχει πλή­ρω­σει τα τελευ­ταία 20 χρό­νια τρεις (3) φορές, είναι κεφά­λαια, που πήγαν σε μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους για «επεν­δύ­σεις», σε «συμπρά­ξεις» Δημο­σί­ου — Ιδιω­τι­κου Φορέα και σε αγο­ρές εξοπλισμών.
Ο κος Τσί­πρας «υπο­σχέ­θη­κε» λοι­πόν στο Λαό, να πλη­ρώ­σει ένα Χρέ­ος, το οποίο δε δημιούρ­γη­σε και ποτέ δεν «επω­φε­λή­θη­κε» από αυτό.

2. Ο πρω­θυ­πουρ­γός δια­βε­βαί­ω­σε, ότι η κυβέρ­νη­σή του θα σεβα­σθεί τους δημο­σιο­νο­μι­κούς στο­χους, που τίθε­νται από το Σύμ­φω­νο Στα­θε­ρό­τη­τας της Ευρω­ζώ­νης, αλλά δεν θέλει «λιτό­τη­τα».
Πώς όμως, δεν θέλει λιτό­τη­τα, όταν δηλώ­νει «σεβα­σμό» σε ένα Σύμ­φω­νο, όπου τίθε­νται συγκε­κρι­μέ­νοι αριθ­μοί ελλεί­μα­τος και πρω­το­γε­νών πλεονασμάτων;

3. Ενώ παρου­σί­α­σε τους άξο­νες για τη «νέα φορο­λο­γι­κή πολι­τι­κή», δεν ανέ­φε­ρε λέξη για αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τις πολυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες, που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλά­δα και έχουν υπερκέρδη.

4. Το σύνο­λο του εφο­πλι­στι­κού κεφα­λαί­ου επί­σης, που οι πλη­ρω­τέ­οι φόροι του ανα­λο­γούν στα παρά­βο­λα που πλη­ρώ­νουν οι μετα­νά­στες για τις ανα­νε­ώ­σεις των αδειών παρα­μο­νής τους, επί­σης θα είναι ιδιαι­τέ­ρως ευχα­ρι­στη­μέ­νο με τις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις, καθώς δεν ανα­φέρ­θη­κε καμία αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας τους.

5. Υπο­σχέ­θη­κε την πρό­σλη­ψη καθα­ρι­στριών του Υπ. Οικ., σχο­λι­κών φυλά­κων και διοι­κη­τι­κών υπαλ­λή­λων των ΑΕΙ (σύνο­λο 3.500) στα πλαί­σια «του υφι­στα­μέ­νου προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού και προ­γράμ­μα­τος». Ποιο είναι αυτό το πρό­γραμ­μα; Προ­σλή­ψεις 15.000 Δ/Υ το έτος 2015 (προ­βλέ­πε­ται από το Μνημόνιο).

6. Δήλω­σε την εμπι­στο­σύ­νη του στους 600.000 Δ/Υ, ο αριθ­μός των οποί­ων κατά φθί­νου­σα σει­ρά είναι ο 21ος στην Ε.Ε. σε ανα­λο­γία πλη­θυ­σμού Χώρας, οι οποί­οι έχουν δει τις απο­δο­χές τους, να μειώ­νο­νται κατά 50–60% τα τελευ­ταία 5 χρό­νια, αλλά για τη μισθο­δο­σία τους, μάλ­λον παρέ­πεμ­ψε στον κο Κατρού­γκα­λο, ο οποί­ος είπε στην ΑΔΕΔΥ «εμείς τη φτώ­χεια θα δια­χει­ρι­στού­με, δεν υπάρ­χουν αυξή­σεις, δεν υπάρ­χουν λεφτά».

7. Υπο­σχέ­θη­κε τη δια­χεί­ρι­ση από ενδιά­με­σο φορέα των «κόκ­κι­νων δανεί­ων» των νοι­κο­κυ­ριών, δια­χεί­ρη­ση η οποία δεν θα επι­βα­ρύ­νει τους πρου­πο­λο­γι­σμούς των τραπεζών.
Τώρα, αν οι δανειο­λή­πτες, είναι οι ίδιοι, που έχουν επι­βα­ρυν­θεί από το 2008 και εντεύ­θεν 217 δις. μέχρι 12ης γεν­νε­άς, της χρη­μα­το­δό­τη­σης των τρα­πε­ζών, μέσω εγγυ­ή­σε­ων του Ελλ. Δημο­σί­ου, είναι άλλο θέμα.

8. Εγκα­τέ­λει­ψε την προ­ε­κλο­γι­κή εξαγ­γε­λία περί «κρα­τι­κο­ποί­η­σης των τρα­πε­ζών» και αρκέ­στη­κε στην αλλα­γή των Διοι­κή­σε­ων με σεβα­σμό στα δικαιώ­μα­τα των ιδιω­τών μετό­χων τους, αλλά το Δημό­σιο να «ασκεί» τα δικαιώ­μα­τά του.
Και τώρα το Δημό­σιο «ασκεί» τα δικαιώ­μα­τά του… διά του κρα­τι­κού επι­τρό­που, χωρίς τη συναί­νε­ση του οποί­ου δεν μπο­ρεί να ληφθεί καμία από­φα­ση από τα Δ.Σ των τρα­πε­ζών. Πάντως η συμπα­θής… τάξη των τρα­πε­ζι­τών με τις χθε­σι­νές εξαγ­γε­λί­ες, σίγου­ρα «ανα­κου­φί­σθη­κε».

9. Υπο­σχέ­θη­κε «πρό­σβα­ση» στις Υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας για την «πλειο­ψη­φία» του πλη­θυ­σμού (παλαιό­τε­ρα έλε­γε για όλους), η οποία πρό­σβα­ση από την πρώ­τη βδο­μά­δα της νέας δια­κυ­βέρ­νη­σης, σημαί­νει, ως πρώ­το μέτρο, τη δια­τή­ρη­ση του εισι­τη­ρί­ου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία.

10. Υπο­σχέ­θη­κε την αύξη­ση του αφο­ρο­λο­γή­του στις 12.000 ευρώ, ανά δήλωση.
Τώρα, αν θεω­ρεί­ται φορο­λο­γή­σι­μη μία 4μελής οικο­γέ­νεια, που το μηνιαίο της εισό­δη­μα είναι 1.000 ευρώ, είναι άλλο θέμα.
Επί­σης δεν είπε τίπο­τα για τη φορο­λο­γία των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων με 26% από το 1ο ευρώ.

11. Καταρ­γεί­ται ο ΕΝΦΙΑ, αλλά επει­δή είμα­στε όλοι «καλοί πατριώ­τες» του 2014 πρέ­πει να τον πλη­ρώ­σου­με και αντι­κα­θί­στα­ται από φόρο μεγά­λης ακί­νη­της περιουσίας.
Τώρα για συντε­λε­στές και από ποιο όριο και πάνω κάποιος θεω­ρεί­ται «μεγα­λο­κτη­μα­τί­ας», δεν διευ­κρι­νί­στη­κε, θα σας γελάσω.
Πάντως από τον νέο φόρο πρέ­πει να μαζευ­θούν 900 εκ. και η δια­φο­ρά μέχρι των 1.9 δις. Του ΕΝΦΙΑ, θα καλυ­φθεί με άλλα ισοδύναμα…

12. Προ­ε­κλο­γι­κά η νυν κυβέρ­νη­ση υπό­σχο­νταν ότι θα καταρ­γή­σει τον ΤΑΙΠΕΔ.
Χθες μάθα­με, ότι θα του αλλά­ξει την Διοίκηση.

13. Υπο­σχέ­θη­κε χιλιά­δες θέσεις εργα­σί­ας (σε ορί­ζο­ντα τετρα­ε­τί­ας) με τη συνερ­γα­σία των οργά­νων της ΕΕ και της Ευρωζώνης.
Τώρα αν βέβαια το Σύμ­φω­νο για το Ευρώ, είναι σαφές και λέει, ότι οι μισθοί των εργα­ζο­μέ­νων των κρα­τών της Ευρω­ζώ­νης, πρέ­πει να γίνουν αντα­γω­νι­στι­κοί προς αυτούς τρί­των κρα­τών (Ασία, Αν. Ευρώ­πη, Μ. Ανα­το­λή), ο κος Τσί­πρας ξέχα­σε να το υπεν­θυ­μί­σει στους χει­ρο­κρο­τού­ντες βου­λευ­τές του.

14. Πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με ότι για την «κρί­ση» φταί­ει η φοροδιαφυγή…
Όπως μάλ­λον θα φταί­ει η φορο­δια­φυ­γή στην Ιτα­λία, στην Ισπα­νία, στην Πορ­το­γα­λία, στην Ιρλαν­δία, στην Κύπρο, στην Γαλ­λία, στη Μ. Βρε­τα­νία, στις ΗΠΑ των 40 εκατ. κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η πιθα­νό­τη­τα η κρί­ση να είναι «συστη­μι­κή» διέ­φυ­γε του πρω­θυ­πουρ­γού. Αυτό συν­δέ­ε­ται και με το χαρα­κτη­ρι­σμό της κρί­σης ως «ανθρω­πι­στι­κής», ως να ήταν κρί­ση μετά από σει­σμό, πλημ­μύ­ρα, φυσι­κη καταστροφή.

15. Υπο­σχέ­θη­κε «δρά­σεις» για Κοι­νο­πρα­ξί­ες Δημο­σί­ου — Ιδιω­τι­κού Τομέα στα πλαί­σια και τους κανό­νες της ΕΕ.
Είναι οι γνω­στές ΣΔΙΤ, με παρα­δείγ­μα­τα το αερο­δρό­μιο Ελ. Βενι­ζέ­λος, την Αττι­κή Οδό, την Ολυ­μπία Οδό, τη Νέα Οδό.
Ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας εξυ­πη­ρε­τεί­ται με φρέ­σκο κρα­τι­κό χρή­μα και μέσω ΕΣΠΑ (ο τελι­κός πλη­ρω­τής είναι ο Λαός), δια­χει­ρί­ζε­ται και εκμε­τα­λεύ­ε­ται το έργο εις βάθος χρό­νου… αλλά προ­σλαμ­βά­νο­νται και εργα­ζό­με­νοι με το «φοβε­ρό» ποσό των 751 ευρώ μεικτών.

16. Δήλω­σε την πρό­θε­ση δημιουρ­γί­ας «ανα­πτυ­ξια­κής τράπεζας».
Παλαιό «project» των κυβερ­νή­σε­ων του ΠΑΣΟΚ (ΕΤΒΑ), όπου ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας παίρ­νει ζεστό κρα­τι­κό χρή­μα (πάντα με την εγγύ­η­ση του Ελλ.Λαού), για να κάνει «επεν­δύ­σεις». Πάει παρέα με το 15.

17. Ανήγ­γει­λε ότι θα αλλά­ξει το ΔΣ του ΤΧΣ και το Δημό­σιο θα ασκή­σει τα δικαιώ­μα­τά του με νέα νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση, πάντα βέβαια δια­φυλ­λάσ­σο­ντας τα δικαιώ­μα­τα των ιδιωτών.
Τώρα, αν κατά τον ιδρυ­τι­κό Νόμο, το ΤΧΣ ανή­κει απευ­θεί­ας στην ΕΚΤ, δεν είναι δημό­σιος οργα­νι­σμός και το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο, έχει μόνο δικαί­ω­μα εισή­γη­σης και όχι από­φα­σης, μάλ­λον δεν συμπε­ρι­λή­φθη στο λόγο.

18. Μέχρι την έκδο­ση των σχε­τι­κών υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων κανέ­νας πλει­στη­ρια­σμός σε 1η κατοι­κία από τρά­πε­ζες. Και μετά;

19.Όχι μεί­ω­ση, ούτε όμως και αύξη­ση (αυτό όλοι το παρα­λεί­πουν…) των συντάξεων.
Φαί­νε­ται, ότι η προ­ε­κλο­γι­κή επι­κοι­νω­νια­κή τακτι­κή του συντα­ξιού­χου με το κου­λού­ρι, εγκα­τα­λεί­φθη­κε με την ψήφο του συνταξιούχου.

20. Δώρο Χρι­στου­γέν­νων όμως στους συντα­ξιού­χους κάτω των 700 ευρώ στις 17/12/2015.
Θα ανα­μέ­νουν βέβαια 10 μήνες, αλλά η αρι­στε­ρή… κυβέρ­νη­ση δεν θα τους ξεχά­σει(;), δίνο­ντάς τους ένα επί­δο­μα φτώ­χειας 1.91 ευρώ την ημέρα.
Οι συντα­ξιού­χοι βέβαια των 701 ευρώ, δεν έχουν καμία ανάγκη.

21. ΤΕΑ; Oχι το γνω­στό, αλλά Ταμείο Εθνι­κής Αξιο­ποί­η­σης, προς ενί­σχυ­ση των ασφα­λι­στι­κών ταμείων.
Δηλα­δή, εκχώ­ρη­ση — παρα­χώ­ρη­ση του Δημο­σί­ου Πλού­του σε ιδιώ­τες, προς ενί­σχυ­ση των απο­θε­μα­τι­κών των ασφα­λι­στι­κών ταμείων.
Πάει παρέα με το 15 και το 16.
Τώρα βέβαια για αύξη­ση των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών σε μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και σε πολυ­ε­θνι­κές εταιρείες,που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Ελλάδα,ας μην το συζητήσουμε.Η δημό­σια περιου­σία θα εκχωρείται,για να πλη­ρώ­νο­νται τα Ταμεία.Πολύ αμφί­βο­λο βέβαια τεχνι­κά και για το PSI,ό,τι γέγονε,γέγονε…

22. Παι­δεία: Μεί­ω­ση κατά 50% των θεμά­των των προ­α­γω­γι­κών εξε­τά­σε­ων από την τρά­πε­ζα θεμάτων.
Βέβαια,αν οι προ­α­γω­γι­κές εξε­τά­σεις και η τρά­πε­ζα θεμά­των από τάξη σε τάξη, έχουν γονα­τί­σει τη λαϊ­κή και μέση οικο­γέ­νεια λόγω των φρο­ντι­στη­ρί­ων και πολ­λά παι­διά εγκα­τα­λεί­πουν το σχο­λείο, για­τί οι γονείς τους δεν έχουν να πλη­ρώ­σουν τη δαπά­νη, για να εξε­τά­ζε­ται ένας μαθη­τής σε τόσα μαθή­μα­τα, για να περά­σει την τάξη, ούτε λόγος.

23. Δωρε­άν όμως «αρι­στε­ρά» συσ­σί­τια για τον Λαό.
Προ­ε­κλο­γι­κά είχε ακου­στεί ένας αριθ­μός για 300.000 συσ­σί­τια και η ΝΔ αντα­πά­ντη­σε με «προ­σφο­ρά» για 150.000.
Η πολι­τι­κή των συσσιτίων.

24. «Δωρε­άν» ρεύ­μα, για τους μη έχοντες.
Παρό­μοιο πρό­γραμ­μα εξήγ­γει­λε και η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, δια­φη­μί­σθη­κε ως «δωρε­άν ρεύ­μα» και απλώς είναι χρη­μα­το­δό­τη­ση της 1ης δόσης δια­κα­νο­νι­σμού του ανθρώ­που, που του κόπη­κε το ρεύ­μα λόγω οφει­λής, με μερι­κά κιλά δικαιολογητικά.
Για τις υπό­λοι­πες βέβαια δόσεις, δεν προ­βλέ­πε­ται κάτι και ο ενδια­φε­ρό­με­νος πρέ­πει να τις πλη­ρώ­σει εξ ιδίων.
Βεβαί­ως, αφού δεν είχε να πλη­ρώ­σει την 1η, που θα βρει να πλη­ρώ­σει τις άλλες, αυτό είναι άλλο ζήτημα.

25. Στο 25 θα τοπο­θε­τή­σου­με την εξαγ­γε­λία για περι­κο­πή των βου­λε­τι­κών αυτο­κι­νή­των (leasing) και του 1 από τα 3 πρω­θυ­πουρ­γι­κών αεροπλάνων.
Δε θα σχο­λιά­σου­με περαι­τέ­ρω σε αυτό.

26. Και η «ναυαρ­χί­δα» των προ­ε­κλο­γι­κών εξαγ­γε­λιών… η κατα­βο­λή μισθού 751 μει­κτών (φοβε­ρό και τρο­με­ρό ποσό), πηγαί­νει για το 2016 και ίδωμεν…

Αλλω­στε πρώ­τα πρέ­πει να φτια­χτεί επεν­δυ­τι­κή τρά­πε­ζα, να δια­σφα­λι­στούν τα δικαιώ­μα­τα των μετό­χων των τρα­πε­ζών, να δια­κα­νο­νι­στεί η πλη­ρω­μή από τον Λαό του «Χρέ­ους» του, να βρε­θούν «ισο­δύ­να­μα» κατά τη νέα συμ­φω­νία, να ενι­σχυ­θεί η «υγι­ής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα», να συμ­με­τά­σχου­με όλοι στη νέα «εθνι­κή προσπάθεια».

Όταν βέβαια ακού­γε­ται η φρά­ση «εθνι­κή προ­σπά­θεια, εθνι­κός ανασχεδιασμός,εθνική συμπόρ­ρευ­ση», απλώς οι πλού­σιοι γίνο­νται πλου­σιό­τε­ροι και οι φτω­χοί φτωχότεροι.

Σε αυτή την «εθνι­κή προ­σπά­θεια», όπως και γενι­κώς, «κοι­νό τρα­πέ­ζι» και «κοι­νό ταμείο», δεν υπάρχει.

Το κομ­βι­κό σημείο, αν και τα «προ­ε­όρ­τια» θα ξεκι­νή­σουν πολύ νωρί­τε­ρα, είναι αυτό που οι πλη­βεί­οι, θα κατα­λά­βουν, ότι πάλι τους κορόι­δε­ψαν και τους έβα­λαν να ενι­σχύ­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα της αντί­πα­λης σε αυτούς τάξης.

Εκεί άλλω­στε κατα­λή­γουν πάντα όλα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο