Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι πόλεις με την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση

Ένα από τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των εγκλει­σμών λόγω παν­δη­μί­ας ήταν η τρο­με­ρή μεί­ω­ση της κίνη­σης στους δρό­μους όλων των πόλε­ων. Η οδή­γη­ση μειώ­θη­κε σε πολύ μεγά­λο βαθ­μό το 2020, ειδι­κά την άνοι­ξη που πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε στον δυτι­κό κόσμο ο Covid-19, αλλά από τα τέλη της ίδιας χρο­νιάς η κίνη­ση στους δρό­μους παρου­σί­α­σε αυξη­τι­κές τάσεις.

Με βάση το Global Traffic Scorecard για το 2021, που ανα­φέ­ρει και ετή­σιες “χαμέ­νες” ώρες από τους οδη­γούς, αυτές είναι οι πόλεις που έχουν τη χει­ρό­τε­ρη κίνη­ση στον κόσμο:

  1. Λον­δί­νο (148ω)
  2. Παρί­σι (140ω)
  3. Βρυ­ξέλ­λες (134ω)
  4. Μόσχα (108ω)
  5. Νέα Υόρ­κη (102ω)
  6. Σικά­γο (104ω)
  7. Ρώμη (107)
  8. Μπο­γκο­τά (94ω)
  9. Παλέρ­μο (89ω)
  10. Κων­στα­ντι­νού­πο­λη (88ω)

🇬🇷  Η Αθή­να βρί­σκε­ται στην 30ή  θέση παγκο­σμί­ως (70ω) και η Θεσ­σα­λο­νί­κη στην 480ή θέση (22ω).

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο