Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ρωσικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση στο Ντονμπάς — Συνεχίζεται η παράδοση από το Azovstal

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις συνε­χί­ζουν να αυξά­νουν την πίε­ση στο Ντον­μπάς, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, που έχει μετα­τρα­πεί σε «κόλα­ση», όπως το έθε­σε νωρίς σήμε­ρα ο ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι, ο οποί­ος ταυ­τό­χρο­να χαρα­κτή­ρι­σε το γιγα­ντιαίο πακέ­το στρα­τιω­τι­κής, οικο­νο­μι­κής και ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας που εγκρί­θη­κε στις ΗΠΑ επέν­δυ­ση για την ασφά­λεια της Δύσης.

Το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο ενέ­κρι­νε χθες το πακέ­το 40 δισεκ. δολα­ρί­ων για να υπο­στη­ρι­χθεί η πολε­μι­κή προ­σπά­θεια της Ουκρα­νί­ας, στην οποία εισέ­βα­λε ο στρα­τός της Ρωσί­ας την 24η Φεβρουα­ρί­ου. Ενώ οι υπουρ­γοί Οικο­νο­μι­κών της G7 άρχι­σαν να μετρά­νε τα δισε­κα­τομ­μύ­ρια που θα δώσει κάθε χώρα μέλος στο Κίε­βο.

«Για τους εταί­ρους μας δεν πρό­κει­ται απλά για έξο­δα ή δωρε­ές», έκρι­νε ο κ. Ζελέν­σκι στο μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νο διάγ­γελ­μά του που μετα­φορ­τώ­θη­κε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. «Είναι συμ­βο­λή στην δική τους ασφά­λεια, διό­τι η προ­στα­σία της Ουκρα­νί­ας σημαί­νει δική τους προ­στα­σία ένα­ντι των νέων πολέ­μων και κρί­σε­ων που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει η Ρωσία», επι­χει­ρη­μα­το­λό­γη­σε.

Η νέα αμε­ρι­κα­νι­κή βοή­θεια θα επι­τρέ­ψει στην Ουκρα­νία να απο­κτή­σει άρμα­τα μάχης και να ενι­σχύ­σει την αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή της άμυ­να, την ώρα που η Ρωσία συνε­χί­ζει να επι­κε­ντρώ­νει τις προ­σπά­θειές της στο ανα­το­λι­κό και στο νότιο τμή­μα της χώρας.

Ρωσι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί είχαν απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 12 άμα­χοι και να τραυ­μα­τι­στούν άλλοι 40 χθες Πέμ­πτη στη Σεβε­ρο­ντο­νιέ­τσκ, στην περι­φέ­ρεια Λου­γκάνσκ, σύμ­φω­να με τον επι­κε­φα­λής των τοπι­κών αρχών Σερ­χίι Χαϊ­ντάι, που κατη­γό­ρη­σε τους Ρώσους πως έβα­λαν στο στό­χα­στρο κυρί­ως σπί­τια και προει­δο­ποί­η­σε ότι ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των μπο­ρεί να αυξη­θεί κι άλλο.

Ομά­δα του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου επι­τό­που δια­πί­στω­σε ότι η βιο­μη­χα­νι­κή πόλη έχει μετα­μορ­φω­θεί εδώ και μέρες σε πεδίο μάχης και σφυ­ρο­κο­πεί­ται από το ρωσι­κό πυροβολικό.

Η Σεβε­ρο­ντο­νιέ­τσκ και η Λισι­τσάνσκ απο­τε­λούν τον τελευ­ταίο θύλα­κα αντί­στα­σης στην περι­φέ­ρεια Λου­γκάνσκ. Οι ρωσι­κές δυνά­μεις έχουν περι­κυ­κλώ­σει τις δύο πόλεις, που χωρί­ζει ποτα­μός, και τις βομ­βαρ­δί­ζουν ακατάπαυστα.

 Η Μόσχα ανα­κοί­νω­σε χθες ότι άλλοι σχε­δόν 800 ουκρα­νοί μέλη του φασι­στι­κού τάγ­μα­τος Αζόφ οχυ­ρω­μέ­νοι στα δαι­δα­λώ­δη υπό­γεια της αχα­νούς χαλυ­βουρ­γί­ας Αζοφ­στάλ, στο λιμά­νι της Μαριού­πο­λης, παρα­δό­θη­καν τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, με το σύνο­λο να φθά­νει τους 1.730 από τη Δευτέρα.

Δημο­σιο­ποί­η­σε φωτο­γρα­φί­ες ομά­δων ένστο­λων που βγαί­νουν, ορι­σμέ­νοι με επι­δέ­σμους και πατε­ρί­τσες, έπει­τα από τη μακρά μάχη στο εργο­στά­σιο που το Κίε­βο χαρα­κτη­ρί­ζει σύμ­βο­λο «της αντί­στα­σης». Οι ουκρα­νι­κές αρχές λένε ότι η Μαριού­πο­λη κατα­στρά­φη­κε κατά το 90% και σκο­τώ­θη­καν του­λά­χι­στον 20.000 άνθρωποι.

Είναι αδύ­να­τη η επα­λή­θευ­ση των πλη­ρο­φο­ριών αυτών με ανε­ξάρ­τη­το τρόπο.

Οι στρα­τιω­τι­κοί που βγή­καν από το εργο­στά­σιο, ανά­με­σά τους 80 τραυ­μα­τί­ες, είναι «αιχ­μά­λω­τοι πολέ­μου», τόνι­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Το Κίε­βο συνε­χί­ζει να απο­φεύ­γει να μιλή­σει για παρά­δο­ση. «Θα κάνω τα πάντα προ­κει­μέ­νου οι ισχυ­ρό­τε­ρες ξένες δυνά­μεις να ενη­με­ρω­θούν και, στο μέτρο που είναι δυνα­τό, να εμπλα­κούν στη διά­σω­ση των ηρώ­ων μας», δήλω­σε ο κ. Ζελέν­σκι χθες Πέμ­πτη το βράδυ.

Σε βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε επί­σης χθες, ο Σβιά­το­σλαβ Παλα­μάρ, υπο­διοι­κη­τής του τάγ­μα­τος Αζόφ των ουκρα­νών εθνι­κι­στών, δια­βε­βαί­ω­σε πως είναι ακό­μη στο εργο­στά­σιο μαζί με άλλους διοι­κη­τές, χωρίς να δώσει λεπτο­μέ­ρειες για την «επι­χεί­ρη­ση» που παρα­μέ­νει κατ’ αυτόν πάντα σε εξέλιξη.

Η τύχη των αιχ­μα­λώ­των παρα­μέ­νει εκκρε­μής. Το Κίε­βο θέλει να οργα­νω­θεί ανταλ­λα­γή κρα­του­μέ­νων. Η Μόσχα λέει πως θεω­ρεί ότι του­λά­χι­στον μέρος τους δεν είναι στρα­τιώ­τες, αλλά «νεο­να­ζί».

Ο πόλε­μος, που οδεύ­ει να κλεί­σει τρεις μήνες την Τρί­τη, απει­λεί να επι­δει­νώ­σει τη διε­θνή επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, καθώς έχει παρα­λύ­σει μεγά­λο μέρος της γεωρ­γι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και των εξα­γω­γών σιτη­ρών από την Ουκρα­νία, τη χώρα που ήταν ως πρό­τι­νος ο τέταρ­τος μεγα­λύ­τε­ρος εξα­γω­γέ­ας καλα­μπο­κιού και όδευε να γίνει ο τρί­τος μεγα­λύ­τε­ρος εξα­γω­γέ­ας σιτα­ριού στον κόσμο.

 

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο