Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στο Αζοφστάλ, σύμφωνα με έναν σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις μπή­καν στο έδα­φος του αχα­νούς εργο­στα­σί­ου χάλυ­βα Αζοφ­στάλ, στη Μαριού­πο­λη, ανέ­φε­ρε από­ψε ο επι­κε­φα­λής της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής ομά­δας του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Ντα­βίντ Αρα­χά­μια, μιλώ­ντας στο Radio Free Europe/Radio Liberty.

«Οι από­πει­ρες κατά­λη­ψης του εργο­στα­σί­ου συνε­χί­ζο­νται για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα. Οι Ρώσοι στρα­τιώ­τες βρί­σκο­νται ήδη στον χώρο του Αζοφ­στάλ» μετέ­δω­σε ο ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός επι­κα­λού­με­νος τον Αραχάμια.

Μέχρι και από­ψε το βρά­δυ η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση παρα­μέ­νει σε επα­φή με τους Ουκρα­νούς μαχη­τές που υπε­ρα­σπί­ζο­νται το Αζοφ­στάλ, πρόσθεσε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο