Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι «στροφές» του μυαλού παραμένουν γρήγορες έως τα 60 και μόνο μετά γίνονται πιο αργές

Η ταχύ­τη­τα επε­ξερ­γα­σί­ας των πλη­ρο­φο­ριών στον νου — με άλλα λόγια η ευστρο­φία ή πόσο γρή­γο­ρες “στρο­φές” παίρ­νει το μυα­λό — δεν αρχί­ζει να μειώ­νε­ται πριν την ηλι­κία των 60 ετών, σύμ­φω­να με μια νέα γερ­μα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη. Το συμπέ­ρα­σμα αυτό έρχε­ται σε αντί­θε­ση με προη­γού­με­νες εκτι­μή­σεις ότι η ταχύ­τη­τα του νου κορυ­φώ­νε­ται στα 20 και μετά αρχί­ζει να πέφτει στα­δια­κά, με μεγα­λύ­τε­ρη επι­τά­χυν­ση κατά την τρί­τη ηλικία.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρα Μίσα φον Κρά­ου­ζε του Πανε­πι­στη­μί­ου της Χαϊ­δελ­βέρ­γης, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό για θέμα­τα ανθρώ­πι­νης συμπε­ρι­φο­ράς “Nature Human Behaviour”, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία από σχε­δόν 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους δέκα έως 80 ετών, οι οποί­οι είχαν συμ­με­τά­σχει σε ένα δια­δι­κτυα­κό πεί­ρα­μα, που μέτρη­σε τους χρό­νους αντί­δρα­σης σε ένα νοη­τι­κό — γνω­στι­κό τεστ. Οι συμ­με­τέ­χο­ντες κλή­θη­καν να κατη­γο­ριο­ποι­ή­σουν μια σει­ρά από λέξεις και εικό­νες που εμφα­νί­ζο­νταν αστρα­πιαία στην οθό­νη, πατώ­ντας το σωστό πλήκτρο.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι ναι μεν ο μέσος χρό­νος αντί­δρα­σης άρχι­σε να επι­βρα­δύ­νε­ται μετά την ηλι­κία των 30 ετών, όμως αυτό δεν είχε να κάνει με την ταχύ­τη­τα του μυα­λού, αλλά με την πιο επι­φυ­λα­κτι­κή και προ­σε­κτι­κή στά­ση. Η ίδια η νοη­τι­κή δια­δι­κα­σία της λήψης από­φα­σης για τη σωστή απά­ντη­ση εμφά­νι­σε τάση επι­βρά­δυν­σης μόνο μετά τα 60 και στη συνέ­χεια η καθυ­στέ­ρη­ση ήταν ολο­έ­να μεγα­λύ­τε­ρη, όσο μεγά­λω­νε κανείς.

Οι ερευ­νη­τές επε­σή­μα­ναν ότι όσο γερ­νά­ει κάποιος, τόσο μεγα­λύ­τε­ρο χρό­νο κάνει για να αντι­δρά­σει στις αλλα­γές στο περι­βάλ­λον του ή στα ερε­θί­σμα­τα γύρω του. Αυτή η μεγα­λύ­τε­ρη βρα­δύ­τη­τα στις αντι­δρά­σεις στα εξω­τε­ρι­κά ερε­θί­σμα­τα, η οποία όντως αρχί­ζει περί­που μετά τα 20, βαθ­μιαία αυξά­νει στη μέση και στην τρί­τη ηλι­κία. Όμως δεν πρέ­πει να συγ­χέ­ε­ται με το πόσες στρο­φές παίρ­νει ο ίδιος ο νους, όταν πρέ­πει να πάρει μια από­φα­ση. Αντί­θε­τα με την ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νη αντί­λη­ψη, στη διάρ­κεια του μεγα­λύ­τε­ρου μέρους της ζωής (και της παρα­γω­γι­κής-επαγ­γελ­μα­τι­κής) συνή­θως δεν επη­ρε­ά­ζε­ται η νοη­τι­κή ευστροφία.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο