Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Συνταξιούχοι είμαστε εδώ… Ακούραστοι. Μαχητικά Παρόντες στην πρώτη γραμμή της λαϊκής πάλης.

Κυκλοφορεί με ενδιαφέρουσα και αγωνιστική ποικίλη ύλη ο Πανσυνταξιουχικός Αγώνας Τ.476

Η Μεγάλη Πανελλαδική Συγκέντρωση 24 Ιούνη

Για άλλη μια φορά γεμί­σα­με τους δρό­μους της Αθή­νας με τα πανό, τις σημαί­ες, τα συν­θή­μα­τα, τα αιτή­μα­τά μας. Για άλλη μια φορά οι συντα­ξιού­χοι δώσα­με ένα βρο­ντε­ρό πανελ­λα­δι­κό «παρών» στο κέντρο της. Για άλλη μια φορά βαδί­σα­με τον δικό μας Μεγά­λο Αγω­νι­στι­κό Περί­πα­το στην Πανε­πι­στη­μί­ου, στη Στα­δί­ου, στο Σύνταγ­μα. Για άλλη μια φορά σμί­ξα­με οι ταξι­διώ­τες από όλη τη χώρα και οι ντό­πιοι και ενώ­σα­με τις αγω­νι­στι­κές φωνές μας στη συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια και στην πορεία προς τη βου­λή. Για άλλη μια φορά κάνα με καθα­ρό προς την κυβέρ­νη­ση και κάθε πλευ­ρά: Δεν θα στα­μα­τή­σου­με να διεκ­δι­κού­με την επι­στρο­φή όσων μας κλέψανε.

Τις κύριες συντά­ξεις και τις επικουρικές.

Τα δώρα και επι­δό­μα­τα άδειας.

Τα μερί­σμα­τα και εφ’ άπαξ.

Να απαι­τού­με κατώ­τε­ρη σύντα­ξη 650 ευρώ.

Αυξή­σεις σε όλες τις συντά­ξεις, για να τα βγά­λου­με πέρα με την ακρίβεια.

Ενσω­μά­τω­ση της προ­σω­πι­κής δια­φο­ρά στην κύρια σύνταξη.

Μέτρα προ­στα­σί­ας από το κύμα της ακρί­βειας που σαρώ­νει το εισό­δη­μά μας.

Κατάρ­γη­ση των ληστρι­κών φόρων.

Άμε­σες προ­σλή­ψεις για­τρών και νοση­λευ­τών σε όλα τα δημό­σια νοσο­κο­μεία, να ανοί­ξουν αυτά που έκλεισαν.

Δημό­σια και δωρε­άν υγεία.

Άμε­ση από­δο­ση του 0,5% του ΑΕΠ στις συντά­ξεις και των συσ­σω­ρευ­μέ­νων ποσών από το
20λεπτο για την κάλυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών ανα­γκών των συντα­ξιου­χι­κών οργανώσεων.

Κατάρ­γη­ση όλης της αντια­σφα­λι­στι­κής νομοθεσίας.

Στη συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν εκπρό­σω­ποι των ομο­σπον­διών και σωμα­τεί­ων, ενώ την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Δήμος. Κου­μπού­ρης πρό­ε­δρος της ΟΣΙΚΑ. Στην κατά­λη­ξη της πορεί­ας στο Σύνταγ­μα, αντι­προ­σω­πεία της ΣΕΑ παρέ­δω­σε το υπό­μνη­μα με τα αιτή­μα­τα των συντα­ξιού­χων σε όλα τα κόμ­μα­τα της βου­λής, με τα οποία συμ­φω­νή­θη­καν συναντήσεις.

Αντι­προ­σω­πεία της ΣΕΑ είχε συνά­ντη­ση με τον Γ. Γ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ.Κουτσούμπα στις 22 Ιού­νη, όπου εξέ­θε­σε τα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων, τα αιτή­μα­τά τους καθώς και την ανά­γκη στή­ρι­ξης των αγώ­νων τους και την βοή­θεια, που το κόμ­μα μπο­ρεί να προ­σφέ­ρει, ώστε να ασκη­θεί και από τη μεριά του πίε­ση στην κυβέρ­νη­ση για την επί­λυ­ση των προβλημάτων.

Με την πανελ­λα­δι­κή συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να (24/6) ολο­κλη­ρώ­θη­κε μια πορεία δρά­σε­ων της ομο­σπον­δί­ας και της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων και συμ­βο­λι­κά έκλει­σε ένας κύκλος αγω­νι­στι­κών παρεμ­βά­σε­ων, πριν ανοί­ξει ο επό­με­νος. Ήταν ένα πλού­σιο αγω­νι­στι­κό πολύ­μορ­φο πρό­γραμ­μα δρά­σης που κρά­τη­σε περισ­σό­τε­ρο από 2 χρό­νια και που ξετυ­λί­χτη­κε μέσα από έναν πλού­το μορ­φών. Από τις πιο απλές π.χ συσκέ­ψεις, συζη­τή­σεις, περιο­δεί­ες, τις τοπι­κές συγκε­ντρώ­σεις και πορεί­ες, τις παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στα υπουρ­γεία, κλπ έως τις περι­φε­ρεια­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις και τις πανελ­λα­δι­κές συγκε­ντρώ­σεις και τα συλλαλητήρια.

Ξετυ­λί­χτη­κε σε μια εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη περί­ο­δο για τους συντα­ξιού­χους και συνο­λι­κό­τε­ρα για τους εργα­ζό­με­νους της χώρας μας.Της παν­δη­μί­ας, που οι εγκλη­μα­τι­κές κυβερ­νη­τι­κές ελλεί­ψεις, η ανά­θε­ση της προ­φύ­λα­ξης στην ατο­μι­κή ευθύ­νη και η σκό­πι­μη απα­ξί­ω­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας την κατέ­στη­σαν θανα­τη­φό­ρο πριν από όλους για τους συνταξιούχους.

Της κυβερ­νη­τι­κής προ­πα­γάν­δας και των καθε­στω­τι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης πως τώρα με την κρί­ση, την παν­δη­μία, τον πόλε­μο, επι­βάλ­λε­ται εθνι­κή ομο­ψυ­χία, οι κινη­το­ποι­ή­σεις είναι άκαι­ρες έως και εθνι­κά επιζήμιες.

Της ανα­μο­νής και απα­ξί­ω­σης των αγώ­νων από την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση στην γραμ­μή του «θα λογα­ρια­στού­με μετά».

Της ουσια­στι­κής στή­ρι­ξης των αντι-συντα­ξιου­χι­κών επι­λο­γών από τις συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις σφρα­γί­δες που έχει στή­σει ο εργο­δο­τι­κός και κυβερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός σε συνερ­γα­σία με τις κυβερνήσεις.

Παρά όμως αυτά τα εμπό­δια το κίνη­μα των συντα­ξιού­χων της χώρας μας που εκφρά­ζε­ται μέσα από την Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων (ΣΕΑ) έκα­νε ορι­σμέ­νες από τις πιο μαζι­κές εκδη­λώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην χώρα μας και στην Ευρώ­πη, έχει κατα­φέ­ρει να εδραιώ­σει ένα από τα ποιο μαζι­κά και αγω­νι­στι­κά συντα­ξιου­χι­κά κινή­μα­τα στην Ευρώ­πη ίσως και συνολικότερα.

Χιλιά­δες συντα­ξιού­χοι είναι γραμ­μέ­νοι στα σωμα­τεία τους, νέα σωμα­τεία δημιουρ­γή­θη­καν και πολ­λές 100αδες συντα­ξιού­χοι οργα­νω­θή­καν σε αυτά.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ — ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ ΜΑΖΙΚΟΥΣ -
ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ — ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Συμπεράσματα της Εκτελεστικής Επιτροπής

Με μεγά­λη επι­τυ­χία, απρό­σμε­νη ακό­μα και για τους διορ­γα­νω­τές της, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ στο διή­με­ρο 18–19 Ιού­νη στο κλει­στό γήπε­δο της Δρα­πε­τσώ­νας «Αρι­στεί­δης Παπα­μι­χα­ήλ», με σύν­θη­μα «Στην οργά­νω­ση η δύνα­μη, στον αγώ­να η ελπί­δα, όπλο μας η αλληλεγγύη».

506 συν­δι­κά­τα (Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, κλα­δι­κά και επι­χει­ρη­σια­κά σωμα­τεία) και 66 σύλ­λο­γοι συντα­ξιού­χων, που εκπρο­σω­πή­θη­καν από 2000 συν­δι­κα­λι­στές από όλη τη χώρα πήραν μέρος στις εργα­σί­ες της σύσκε­ψης, με απο­φά­σεις των οργά­νων τους και γενι­κών συνε­λεύ­σε­ων. Ταυ­τό­χρο­να, στο προη­γού­με­νο διά­στη­μα προη­γή­θη­κε μια εκτε­τα­μέ­νη προ­πα­γαν­δι­στι­κή της σύσκε­ψης εξόρ­μη­ση των ταξι­κών συν­δι­κά­των σε χώρους δου­λειάς, όπου έγι­νε ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων για το περιε­χό­με­νό της, τους στό­χους της.

Δεν ήταν απλά μια δρα­στη­ριό­τη­τα, που απο­φα­σί­στη­κε «από καθέ­δρας» και μακριά από τους εργα­ζό­με­νους, αλλά έγι­νε μεγά­λη προ­σπά­θεια να ενη­με­ρω­θούν οι εργα­το­ϋ­πάλ­λη­λοι όλων των κλά­δων για την αξία και τη σημα­σία της. Να γίνουν κοι­νω­νοί αυτής της δρά­σης, σαν μέρος της ταξι­κής πάλης που ανα­πτύσ­σει το ταξι­κό εργα­τι­κό- συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, ειδι­κά τα τελευ­ταία, όπου η ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου, των κυβερ­νή­σε­ών του και της ΕΕ ενά­ντια στα δικαιώ­μα­τα και τις κατα­κτή­σεις του έχει πάρει τη μορ­φή χιονοστιβάδας.

Στη Σύσκε­ψη κλή­θη­καν και παρα­κο­λού­θη­σαν τις εργα­σί­ες της αντι­προ­σω­πεία της ΠΣΟ, με τους Πάμπη Κυρί­τση ΓΓ της και Γιώρ­γο Μαυ­ρί­κο, επί­τι­μο Πρό­ε­δρό της και 31 συνδικαλιστές
από συν­δι­κά­τα 19 χωρών από Ευρώ­πη, Ασία, Αμε­ρι­κή, Αφρική.

Οι ξένες αντι­προ­σω­πεί­ες συμ­με­τεί­χαν επί­σης σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που οργά­νω­σε το ΠΑΜΕ σε ξενο­δο­χείο στις 17/6, όπου έγι­νε ενη­μέ­ρω­ση και συζή­τη­ση για τα θέμα­τα που απα­σχό­λη­σαν τη Σύσκε­ψη και γενι­κά το εργα­τι­κό- συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα παγκόσμια.

Δεκά­δες επί­σης ήταν τα χαι­ρε­τι­στή­ρια μηνύ­μα­τα προς το ΠΑΜΕ συν­δι­κά­των από όλο τον κόσμο, ενώ αναρ­τή­σεις με εικό­νες και σχό­λια ανέ­βα­σαν πολ­λά ξένα συν­δι­κά­τα στις ιστο­σε­λί­δες τους, προ­βάλ­λο­ντας το μεγά­λο αυτό γεγο­νός για τα εργα­τι­κό- συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά διεθνώς.

Χαι­ρε­τι­σμούς στη Σύσκε­ψη έκα­ναν εκπρό­σω­ποι του ΜΕΤΩΠΟΥ των αγρο­τών, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων και μικρών ΕΒΕ, της ΟΓΕ και του φοι­τη­τι­κού κινήματος.

Στη Σύσκε­ψη έγι­ναν 100 ομι­λί­ες από συν­δι­κα­λι­στές όλων των κλά­δων και πολ­λών χώρων δου­λειάς, ενώ το κυρί­αρ­χο και ελπι­δο­φό­ρο χαρα­κτη­ρι­στι­κό ήταν το νεα­ρό της ηλι­κί­ας της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας των συμ­με­τε­χό­ντων, που έχουν μπει μπρο­στά στην οργά­νω­ση και ανά­πτυ­ξη της δρά­σης των εργα­ζο­μέ­νων στις επι­χει­ρή­σεις και τους κλάδους.

(…)

Ομιλία του Δήμου Κουμπούρη προέδρου της ομοσπονδίας του ΙΚΑ-ΕΤΜ στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ

Αγα­πη­τοί συνα­γω­νι­στές, συνα­γω­νί­στριες, συνά­δελ­φοι, συναδέλφισσες.

Πιστεύω ότι η εισή­γη­ση της Ε.Γ. με σωστό και αντι­κει­με­νι­κό τρό­πο εκτι­μά­ει την πορεία μας αυτά τα χρό­νια, τα θετι­κά, τις δυσκο­λί­ες, τις υπο­χρε­ώ­σεις, δίχως να κρύ­βει τις αδυ­να­μί­ες του κινήματος.

Όλα αυτά δεί­χνουν ότι η δια­δι­κα­σία της ανα­σύ­ντα­ξης του κινή­μα­τος, που παλεύ­ου­με στην βάση των σημε­ρι­νών ανα­γκών, είναι μια ανα­γκαία σύν­θε­τη επί­πο­νη υπό­θε­ση, που πρέ­πει στα­θε­ρά να οικο­δο­μεί­ται ως μονα­δι­κή διέ­ξο­δος και απά­ντη­ση στην βαρ­βα­ρό­τη­τα του άδι­κου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, που βιώ­νου­με. Στην σύσκε­ψή μας δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα με ευθύ­νη, αβί­α­στα, χωρίς κανέ­να δισταγ­μό να εκφρά­σου­με την δική μας εκτί­μη­ση, άπο­ψη, θέση μέσα από τη θετι­κή και την αρνη­τι­κή μας εμπει­ρία για το πως με την δου­λειά μας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με αυτό τον στό­χο. Να σκε­φτού­με, να προ­βλη­μα­τι­στού­με για το πώς θα οργα­νώ­σου­με σήμε­ρα με βάση τις σημε­ρι­νές απαι­τή­σεις την εργα­τι­κή τάξη, οικο­δο­μώ­ντας το κίνη­μα που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις σημε­ρι­νές μας ανά­γκες σύμ­φω­να με τις απα­τή­σεις της επο­χής μας.

Αυτό είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νο στην ιστο­ρι­κή πορεία της εργα­τι­κής τάξης από παλιά. Σήμε­ρα οι απαι­τή­σεις είναι μεγα­λύ­τε­ρες. Έχου­με ζωντα­νά παρα­δείγ­μα­τα, που το πιστο­ποιούν και δίνουν θετικές
απα­ντή­σεις στην λογι­κή της απο­γο­ή­τευ­σης, που οι δυνά­μεις του συστή­μα­τος καλ­λιερ­γούν ότι τάχα δεν μπο­ρεί να γίνει τίπο­τα. Είναι οι νικη­φό­ροι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων στην e‑fount την COSCO. Οι οικο­δό­μοι, στο μέταλ­λο κ.α. νίκη­σαν για­τί στο αγώ­να τους απέ­να­ντι στην εργο­δο­σία, στην κυβέρ­νη­ση, στα συμ­βι­βα­σμέ­να συν­δι­κά­τα παρά­τα­ξαν ενω­μέ­νο το σύνο­λο των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους αυτούς δίχως υπο­χω­ρή­σεις και ταλα­ντεύ­σεις. Αυτό το κίνη­μα με αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά πρέ­πει να χτί­σου­με, δου­λεύ­ο­ντας στα­θε­ρά με υπο­μο­νή, δίχως βια­σύ­νη, και απογοητεύσεις.
Από τα θετι­κά παρα­δείγ­μα­τα σε αυτή την κατεύ­θυν­ση είναι η ενό­τη­τα η συνερ­γα­σία και ο συντο­νι­σμός πάλης που έχει επι­τευ­χθεί ανά­με­σα στις συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις που συσπει­ρώ­νο­νται στη ΣΕΑ συσπει­ρώ­νο­ντας σε αυτή το σύνο­λο των συντα­ξιού­χων της χώρας μας. Η πρω­το­βου­λία για την δημιουρ­γία της στις αρχές της 10ετίας του 1990 από τις τότε διοι­κή­σεις των τριών ομο­σπον­διών του συντα­ξιου­χι­κού κινή­μα­τος, του ΙΚΑ, Δημο­σί­ου, και εκεί­νη την επο­χή του ΤΕΒΕ που αργό­τε­ρα συγκρο­τή­θη­κε ως ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, ήταν σοφή και διορατική.

Ήταν η περί­ο­δος των μεγά­λων αντε­πα­να­στα­τι­κών ανα­τρο­πών στην ΕΣΣΔ και στις χώρες του υπαρ­κτού σοσια­λι­σμού, τότε που η χώρα μας εντασ­σό­ταν στη ΕΕ και άρχι­σαν να ψηφί­ζο­νται τα πρώ­τα αντια­σφα­λι­στι­κά νομο­σχέ­δια, που προ­μή­νυαν την καται­γί­δα που θα ακολουθήσει
στα δικαιώ­μα­τα εργα­τών και συντα­ξιού­χων. Οι συνά­δελ­φοι, που τότε προ­χώ­ρη­σαν σε αυτή την πρω­το­βου­λία, δεν είχαν κοι­νή ιδε­ο­λο­γι­κή, πολι­τι­κή άπο­ψη και συν­δι­κα­λι­στι­κή αφε­τη­ρία. Κατα­νό­η­σαν τις ανά­γκες της επο­χής τους, ότι οι συντα­ξιού­χοι δεν έχουν καμιά ελπί­δα να λύσουν τα κοινά
τους προ­βλή­μα­τα, που από τις αντι­λαϊ­κές, αντια­σφα­λι­στι­κές πολι­τι­κές θα πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νταν, εάν δεν δημιουρ­γή­σουν τη ενό­τη­τα και την κοι­νή δρά­ση όλων των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων «χτυ­πώ­ντας» ταυ­τό­χρο­να το σαρά­κι του συντε­χνια­σμού. Η ΣΕΑ ξεκί­νη­σε με 3 οργα­νώ­σεις, στη συνέ­χεια εντά­χθη­καν και άλλες, σήμε­ρα μετρά­με δέκα, εκπρο­σω­πώ­ντας 300 συντα­ξιου­χι­κά σωμα­τεία σε όλη την χώρα από όλα τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία. Η βάση της συνερ­γα­σί­ας στη­ρί­ζε­ται στις αρχές της ισο­τι­μί­ας του σεβα­σμού και της αυτο­τέ­λειας της κάθε συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης, που συμ­με­τέ­χει στην ΣΕΑ. Στη­ρί­ζε­ται στην καλή πίστη των συνερ­γα­ζο­μέ­νων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων. Η κάθε οργά­νω­ση έχει την δική της αυτο­τε­λή οργά­νω­ση με βάση τα καθή­κο­ντα και τις υπο­χρε­ώ­σεις, που απορ­ρέ­ουν από το κατα­στα­τι­κό της.

 

Άρθρο του Δ. Κουμπούρη στην εφημερίδα «Συνταξιούχος +60 plus» (21/6/20220)

Μόνο «δοξά­στε με» δεν ακού­σα­με τις τελευ­ταί­ες μέρες από το στό­μα του Υπουρ­γού εργα­σί­ας κοι­νω­νι­κών ασφα­λί­σε­ων κ. Κ. Χατζη­δά­κη, όταν στη­μέ­νος και χωρίς αντί­λο­γο, μπρο­στά στις κάμε­ρες των TV, εξαγ­γέλ­λει για μια ακό­μη φορά την «ταχύ­τα­τη» έκδο­ση των συντά­ξε­ων. Πρό­κει­ται για επί­τευγ­μα τονί­ζει ο υπουρ­γός (και συμπλη­ρώ­νει με το ίδιο στόμ­φο ο παρου­σια­στής, που έχει στη­θεί για το ίδιο λόγο), για­τί μετά από 14 χρό­νια χρο­νο­βό­ρων καθυ­στε­ρή­σε­ων και υπο­σχέ­σε­ων η κυβέρ­νη­ση και το υπουρ­γείο εργα­σί­ας ανα­κά­λυ­ψαν την έκδο­ση των συντά­ξε­ων Fast Track και τις συντά­ξεις «εμπι­στο­σύ­νης». Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβαια είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή από αυτά που λέγο­νται για­τί: Για­τί το μεγά­λο τους κατόρ­θω­μα είναι ότι αυτά τα χρό­νια έφθα­σαν τις ανέκ­δο­τες συντά­ξεις και το χρό­νο καθυ­στέ­ρη­σης στα υψη­λό­τε­ρα νού­με­ρα. Για­τί και οι συντά­ξεις που εκδί­δο­νται, πάλι δεν είναι ορι­στι­κές και απαλ­λαγ­μέ­νες από λάθη και παρα­λεί­ψεις, οι οποί­ες στην συνέ­χεια συνε­χί­ζουν να ταλαι­πω­ρούν τους συνταξιούχους.

Αλλά για­τί έχουν προ­κύ­ψει όλα αυτά τα προ­βλή­μα­τα, οι καθυ­στε­ρή­σεις της έκδο­σης των συντά­ξε­ων όταν παλαιό­τε­ρα, στις αρχές τις δεκα­ε­τί­ας του έτους 2000 οι συντά­ξεις εκδί­δο­νταν το αργό­τε­ρο σε 3μήνες; Είναι όλα αυτά που τόσο η σημε­ρι­νή και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις θέλουν να κρύ­βουν. Η καθυ­στέ­ρη­ση των συντά­ξε­ων την περί­ο­δο της κρί­σης και των μνη­μο­νί­ων ήταν μια ανάσα
για το σύστη­μα να δημιουρ­γεί ανα­σφά­λεια και υπο­τα­γή των συντα­ξιού­χων στα μέτρα περι­κο­πών των συντά­ξε­ων. Ταυ­τό­χρο­να ένα καλό κομπό­δε­μα ώστε να γίνει εύπε­πτο το κού­ρε­μα δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία για την ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών, που απο­τε­λούν την καρ­διά του συστή­μα­τος. Από το 2009, αφού από τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία απο­χώ­ρη­σαν χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι για συντα­ξιο­δό­τη­ση και έχουν προ­σλη­φθεί ελά­χι­στοι, αντί να υπάρ­χει ένα κεντρι­κό δημό­σιο μηχα­νο­γρα­φι­κό σύστη­μα, που να εξυ­πη­ρε­τεί όλες τις ανά­γκες του δημο­σί­ου και των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων με σύγ­χρο­να μηχα­νή­μα­τα, αυτό έχει αφε­θεί στις εμπο­ρευ­μα­τι­κές ορέ­ξεις πολυ­ε­θνι­κών ομί­λων, που στην ουσία απο­μυ­ζούν εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια όλα αυτά τα χρό­νια, παρα­δί­δο­ντας τα λογι­σμι­κά με ρυθ­μούς χελώ­νας, την στιγ­μή που χρειά­ζο­νται μεγά­λες ταχύτητες.

Όλα αυτά αξιο­ποιού­νται ώστε να ανοί­ξει η παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, αφού όπως είναι γνω­στό η κυβέρ­νη­ση, αντί να προ­σλά­βει στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό και σύγ­χρο­νο μηχα­νο­γρα­φι­κό εξο­πλι­σμό, προ­χώ­ρη­σε σε ψήφι­ση νόμου που η έκδο­ση των συντάξεων
παρα­δί­δε­ται με το αζη­μί­ω­το σε μεγα­λο­λο­γι­στι­κά και μεγα­λο­δι­κη­γο­ρι­κά γραφεία.

Οι συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις έχουν εκφρά­σει την πλή­ρη αντί­θε­ση τους σε όλες αυτές απα­ρά­δε­κτες πρα­κτι­κές και ολι­γω­ρί­ες τις κυβέρ­νη­σης. Μαζί με όλα τα αιτή­μα­τα που προ­βά­λου­με και διεκ­δι­κού­με για αυξή­σεις στις συντά­ξεις, επα­να­φο­ρά των δώρων μας, του ΕΚΑΣ, την κατα­βο­λή σε όλους των ανα­δρο­μι­κών, προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού κτλ, προ­βά­λου­με και διεκ­δι­κού­με την άμε­ση πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού με μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία, εφο­δια­σμό σύγ­χρο­νων μηχα­νη­μά­των για την έκδο­ση των συντά­ξε­ων, άμε­ση δημιουρ­γία δημό­σιου μηχα-
νογρα­φι­κού με απαλ­λα­γή των υπη­ρε­σιών και των λογι­σμι­κών από τα νύχια των πολυ­ε­θνι­κών του είδους, καθώς και το στα­μά­τη­μα σε κάθε δια­δι­κα­σία της έκδο­σης συντά­ξε­ων από κάθε είδους ιδιώτη.

Η ισχύουσα νομοθεσία μετά το νόμο 4387/16

Πολ­λοί συνά­δελ­φοι ζήτη­σαν να παρα­θέ­σου­με εκ νέου την πορεία της νομο­θε­σί­ας, που ψηφί­στη­κε όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, από το 2016 και μετά, ώστε να μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νο­νται ο καθέ­νας για το τι ισχύ­ει στην περί­πτω­σή του, αξιο­ποιώ­ντας τα προ­σω­πι­κά συντα­ξιο­δο­τι­κά δεδο­μέ­να του.

Κατα­γρά­φου­με παρα­κά­τω τα Φύλ­λα του ΠΑ που περιέ­χουν στοι­χεία για τις συντά­ξεις (αριθ­μός φύλ­λου, μήνας, έτος, σελί­δα, θέμα). Αυτός ο πίνα­κας μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί και από τα ΔΣ των σωμα­τεί­ων, που κρα­τούν αρχείο του ΠΑ, ώστε να μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νουν σωστά τα μέλη τους και να απα­ντούν σε ερωτήματα.

Φ 404 Γενά­ρης 2016 σελ. 4 «Το χρο­νι­κό της λεη­λα­σί­ας των συντά­ξε­ών μας».
Φ 408 Μάης 2016 σελ. 3 «Νόμος- λαι­μη­τό­μος: τα κύρια σημεία του»
Φ 409 Ιού­νης 2016 σελ. 3–4‑5–8 «Φορο­λο­γία στα εισο­δή­μα­τα» και ο νόμος 4387/16
(…)
Φ 473 Μάρ­της 2022 σελ 3 «Ανα­κοί­νω­ση ΣΕΑ για την εισφο­ρά αλληλεγγύης»
(εξαγ­γε­λί­ες κυβέρνησης).

Από τη Δράση των Οργανώσεων

Σύν­δε­σμος συντα­ξιού­χων ΙΚΑ μεί­ζο­νος Θεσ­σα­λο­νί­κης “η Ενότητα”

Σωμα­τείο συντα­ξιού­χων ΙΚΑ ν. Σερρών

Σωμα­τείο συντα­ξιού­χων Σάμου

Σωμα­τείο συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Καρλόβασου

Σωμα­τείο συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Αιτωλ/νιας …

ΙΚΑ Λιβα­δειάς

ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Ωρω­πού

Ένω­ση συντα­ξιού­χων νομού Φωκίδας

Ένω­ση ν. ηρακλείου

Σωμα­τείο συντα­ξιού­χων Αγ. Αναργύρων-
Καμα­τε­ρού- Ιλί­ου- Πετρούπολης

Σωμα­τείο Αθή­νας – Γαλατσίου

Ελευ­σί­νας & περίχωρων

Ένω­ση συντα­ξιού­χων ΗΛΠΑΠ «oι τραμβαγέρηδες»

Πανελ­λή­νιος σύλ­λο­γος συντα­ξιού­χων ΔΕΚΟ – τραπεζων

Ο… υποχρεωτικός «προσωπικός γιατρός»

Σε παρέμ­βα­σή του ο πρω­θυ­πουρ­γός σε ένα συνέ­δριο για την υγεία ανέ­φε­ρε τη σίγου­ρη εκτί­μη­σή του πως «ο λαός θα αγκα­λιά­σει το θεσμό του προ­σω­πι­κού για­τρού (π.γ.)». Μετά από λίγες μέρες μάθα­με πως θα γίνει αυτό το… αγκάλιασμα!!.

Η κυβέρ­νη­ση με ΦΕΚ (16/6/2022 αρ. φ 3020) που υπέ­γρα­ψε ανα­κοί­νω­σε πως όσοι δεν γρα­φτούν, δεν «αγκα­λιά­σουν» δηλα­δή τον π.γ. θα τιμω­ρού­νται με τα εξής:

1) από την 1/10/2022 θα έχουν πρό­σθε­τη συμ­με­το­χή στη φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη, κατά ποσο­στό 10% επι­πλέ­ον του καθο­ρι­σμέ­νου κατά περί­πτω­ση ποσο­στού συμ­με­το­χής τους και πρό­σθε­τη συμ­με­το­χή στις εργα­στη­ρια­κές και δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις και πρά­ξεις, στα νοσή­λια σε ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και στις λοι­πές παρο­χές, κατά ποσο­στό 10% επι­πλέ­ον του καθο­ρι­σμέ­νου κατά περί­πτω­ση ποσο­στού συμ­με­το­χής τους.

2) από την 1/1/2023 τα ανω­τέ­ρω προ­βλε­πό­με­να προ­σαυ­ξά­νο­νται κατά ποσο­στό 10%, επι­πλέ­ον της άνω πρό­σθε­της συμ­με­το­χής επί του καθο­ρι­σμέ­νου κατά περί­πτω­ση ποσο­στού συμ­με­το­χής τους στη φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη και στις εργα­στη­ρια­κές και δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις και πρά­ξεις, στα νοσή­λια σε ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές και στις λοι­πές παρο­χές, όπως αυτές περι­γρά­φο­νται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολί­τη, ανερ­χό­με­να σε ποσο­στό 20% επί του καθο­ρι­σμέ­νου κατά περί­πτω­ση ποσο­στού συμ­με­το­χής του και

3) Εάν ο πολί­της δεν τηρεί το σύστη­μα των παρα­πο­μπών και δεν είναι εγγε­γραμ­μέ­νος σε προ­σω­πι­κό ιατρό, τότε συντρέ­χουν στο πρό­σω­πό του σωρευ­τι­κά οι συνέ­πειες «αντι­κί­νη­τρα» των παραπάνω.

Αντί­θε­τα όσοι γρα­φτούν στο σύστη­μα θα έχουν προ­τε­ραιό­τη­τα από 1/1/2023 κατά τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των επι­σκέ­ψε­ών τους στα τακτι­κά εξω­τε­ρι­κά ιατρεία σε δημό­σιες μονά­δες δευ­τε­ρο­βάθ­μιας και τρι­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας Υγείας.

Τέτοιο… αγκά­λια­σμα δεν θα έχει ξανα­γί­νει. Μας θυμί­ζει την φοβε­ρή εκεί­νη κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να κόβει πρό­στι­μα 100 ευρώ σε όσους δεν εμβο­λιά­ζο­νταν κατά του κορο­νοϊ­ού… Αγκά­λια­σμα μετά μαστιγώματος!!

Βέβαια, όπως έχου­με ανα­λύ­σει σε προη­γού­με­νο τεύ­χος του ΠΑ, το πρό­βλη­μα δεν είναι ο θεσμός του π.γ., αλλά ο ρόλος που του επι­φυ­λάσ­σουν οι νομο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις της κυβέρ­νη­σης, δηλα­δή του κόφτη ιατρι­κών, δια­γνω­στι­κών και θερα­πευ­τι­κών υπη­ρε­σιών, οι οποί­ες για την κυβέρ­νη­ση είναι κόστος, που δεν πρέ­πει να επι­βα­ρύ­νει το κράτος…

Ποια θα είναι η τύχη των επικουρικών

Αξί­ζει να ανα­φέ­ρου­με ένα ακό­μα χει­ρο­πια­στό παρά­δειγ­μα για το τι μέλ­λον περι­μέ­νει τις επι­κου­ρι­κές των νέων με το κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα που έφτια­ξε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τι σημαί­νει «προ­σφυ­γές στα δικα­στή­ρια» για να βρουν το… δίκιο τους οι μελ­λο­ντι­κοί συνταξιούχοι!

Στην ΕΘΝΙΚΗ Τρά­πε­ζα οι εργα­ζό­με­νοι μαζί με την ΕΤΕ είχαν συστή­σει (από το 1949) ένα ειδι­κό ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ (ΛΕΠΕΤΕ), που απέ­δι­δε «επι­κου­ρι­κές» συντά­ξεις στους συντα­ξιού­χους καλού σχε­τι­κά επι­πέ­δου, εφ’ όσον και οι αντί­στοι­χες εισφο­ρές ήταν υψη­λές. Τον ΛΕΠΕΤΕ λει­τουρ­γού­σε και δια­χει­ρι­ζό­ταν ένα ΔΣ στο οποίο συμ­με­τεί­χαν η Τρά­πε­ζα και οι εργα­ζό­με­νοι, σαν συμ­μέ­το­χοι στους πόρους του λογαριασμού.

Ο ΛΕΠΕΤΕ ήταν κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κού συστή­μα­τος και στην ουσία την πραγ­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση έκα­νε η τρά­πε­ζα, που χρη­σι­μο­ποιού­σε τα απο­θε­μα­τι­κά του για δικούς της επι­χει­ρη­μα­τι­κούς σκο­πούς, με τη δέσμευ­ση (σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό του λογα­ρια­σμού) να εξα­σφα­λί­ζει την από­δο­ση των μερι­σμά­των επι­κου­ρί­ας στους συνταξιούχους.

Στα­δια­κά και εφ’ όσον το πλή­θος των συντα­ξιού­χων αυξα­νό­ταν ενώ οι προ­σλή­ψεις μειώ­θη­καν κατα­κό­ρυ­φα (συρ­ρι­κνώ­θη­κε ο αριθ­μός των κατα­στη­μά­των της ΕΤΕ, ψηφιο­ποι­ή­θη­καν δεκά­δες λει­τουρ­γί­ες και υπη­ρε­σί­ες της), συνο­λι­κά μειώ­θη­κε το προ­σω­πι­κό, που τρο­φο­δο­τού­σε τον ΛΕΠΕΤΕ με εισφο­ρές, ενώ απο­κλεί­στη­καν από τον λογα­ρια­σμό οι προ­σλη­φθέ­ντες από 1/1/2005, οπό­τε άρχι­σε να εμφα­νί­ζει ελλείμματα.

Αυτά μεγε­θύν­θη­καν και λόγω των «αξιο­ποι­ή­σε­ων» των απο­θε­μα­τι­κών του από την ΕΤΕ και τις κυβερ­νη­τι­κές πολι­τι­κές (αυξή­σεις μετο­χι­κού κεφα­λαί­ου –ανα­κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις της ΕΤΕ με δάνεια που υπο­χρέ­ω­σε τον ΛΕΠΕΤΕ να πάρει, κού­ρε­μα με το PSI, τζο­γά­ρι­σμα στο χρηματιστήριο).

Το πλή­ρω­μα του χρό­νου λοι­πόν έφε­ρε έτσι τα πράγ­μα­τα, που με βάση και τις συμ­φω­νί­ες των κυβερ­νή­σε­ων με την τρόι­κα της επο­χής των μνη­μο­νί­ων για τις τρά­πε­ζες, μπή­κε πλέ­ον όρος ορι­στι­κής απαλ­λα­γής τους από τέτοιου είδους «βαρί­δια» στην κερ­δο­φο­ρία τους, όπως ο ΛΕΠΕΤΕ και η υπο­χρέ­ω­ση κάλυ­ψης συντα­ξιο­δο­τι­κών ελλειμ­μά­των του. Έτσι η ΕΤΕ από τον Νοέμ­βρη του 2017 αρνή­θη­κε να κατα­βά­λει τα ποσά αυτά και ξαφ­νι­κά από το μήνα εκεί­νο 500 συντα­ξιού­χοι της ΕΤΕ έμει­ναν χωρίς επι­κου­ρι­κό μέρισμα.

Ποια λύση εφευ­ρέ­θη­κε από τις κυβερ­νή­σεις του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της ΝΔ; Προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν την κατα­κραυ­γή των συντα­ξιού­χων από τη μια και την πίε­ση της τρά­πε­ζας από την άλλη, με τους νόμους 4618/19 και 4680/20 κατάρ­γη­σαν τον ΛΕΠΕΤΕ και ενέ­τα­ξαν τους δικαιού­χους του στο ΕΤΕΑΕΠ (μετέ­πει­τα ΕΤΕΑ), με ταυ­τό­χρο­νη περι­κο­πή των μηνιαί­ων παρο­χών κατά 50%, ενώ σύμ­φω­να με το ν. 4680/20 επί­κει­ται και νέα μεί­ω­ση από το τέλος του 2024 κατά 70%!!! Τα ελλείμ­μα­τα ανέ­λα­βε να καλύ­ψει το κρά­τος (ο ΕΦΚΑ) δηλα­δή οι υπό­λοι­ποι εργα­ζό­με­νοι και συντα­ξιού­χοι, απαλ­λάσ­σο­ντας έτσι ορι­στι­κά την ΕΤΕ από την ευθύ­νη αυτή. Οι συνά­δελ­φοι ξανα­πή­ραν τη μισή επι­κου­ρι­κή από τον του, χάνο­ντας όμως όλα τα ανα­δρο­μι­κά από τον 12/2017!!

Απέ­να­ντι στη μεθό­δευ­ση αυτή κάποιοι εργα­ζό­με­νοι και ο σύλ­λο­γος συντα­ξιού­χων της ΕΤΕ προ­σέ­φυ­γαν στο ΣτΕ, ζητώ­ντας την ακύ­ρω­ση της νομο­θε­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, την επι­στρο­φή στον ΛΕΠΕΤΕ και την υπο­χρέ­ω­ση της ΕΤΕ να τηρή­σει τις κανο­νι­στι­κές δεσμεύ­σεις της, με το βασι­κό σκε­πτι­κό ότι η κυβέρ­νη­ση παρά­νο­μα παρε­νέ­βη σε μια ιδιω­τι­κού δικαί­ου συμ­φω­νία μετα­ξύ Τρά­πε­ζας, εργα­ζό­με­νων και συντα­ξιού­χων. Αποτέλεσμα;

Η Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ με την υπ αριθ. 431/2022 απα­ρά­δε­κτη όσο και προ­κλη­τι­κή από­φα­σή της έκρι­νε νόμι­μη και συνταγ­μα­τι­κή την όλη αυτή μεθό­δευ­ση, δικαί­ω­σε και τις κυβερ­νή­σεις και την τρά­πε­ζα, άφη­σε αμα­νά­τι τους συνταξιούχους.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του  ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ  επισημαίνει:

«Το παρά­δειγ­μα αυτό του ΛΕΠΕΤΕ –ιδιω­τι­κό κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό ταμείο- κατα­δεί­χνει πως δεν έχουν καμία αξία οι δια­βε­βαιώ­σεις της κυβέρ­νη­σης για το νέο κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα των επι­κου­ρι­κών συντά­ξε­ων, ότι το κρά­τος εγγυά­ται τις παρο­χές από τις επι­σφα­λείς επεν­δύ­σεις των «ατο­μι­κών κου­μπα­ρά­δων» των ασφα­λι­σμέ­νων στο τζό­γο του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου και των ασφα­λι­στι­κών εταιρειών.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται από­λυ­τα η εκτί­μη­ση και θέση του αγω­νι­στι­κού συντα­ξιου­χι­κού κινή­μα­τος, ότι μόνο οι αγώ­νες απο­τε­λούν απά­ντη­ση στις αντερ­γα­τι­κές- αντια­σφα­λι­στι­κές πολι­τι­κές, βάση διεκ­δί­κη­σης των αιτη­μά­των μας».

Βραβεία…

Δια­βά­σα­με σε ΔΤ του ΕΦΚΑ (9/6/2022) ότι έγι­νε η 1η Τελε­τή Βρά­βευ­σης των Εργα­ζό­με­νων του ΕΦΚΑ (και υπη­ρε­σιών)- απο­δό­θη­καν συνο­λι­κά 23 βρα­βεία- με τις καλύ­τε­ρες επι­δό­σεις στην έκδο­ση των συντά­ξε­ων, παρου­σία των υπουρ­γού και υφυ­πουρ­γού Εργα­σί­ας Κ. Χατζη­δά­κη και Π. Τσακλόγλου.

Θυμό­μα­στε πως δεν έχουν περά­σει λίγοι μήνες, απ’ όταν ο υπουρ­γός, πνέ­ων μένεα κατά των υπαλ­λή­λων, τους κατη­γο­ρού­σε συλ­λή­βδην για τεμπε­λιά και αδια­φο­ρία για τις εκδό­σεις των συντά­ξε­ων που εκκρε­μού­σαν από το 2016. Και «ω του θαύ­μα­τος», αυτοί οι ίδιοι υπάλ­λη­λοι μετα­μορ­φώ­θη­καν σε… επι­με­λέ­στα­τα και προ­θυ­μό­τα­τα σαΐ­νια, που μέσα σε λίγο και­ρό καθά­ρι­σαν τις εκκρε­μό­τη­τες των ετών 2016–2018 και προ­χω­ρούν ακά­θε­κτα για τα επό­με­να χρόνια.

Μιλώ­ντας στην εκδή­λω­ση ο υπουρ­γός, παρα­δε­χό­με­νος έμμε­σα τα προη­γού­με­να, είπε πως «ορι­σμέ­νοι θα προ­σπα­θή­σουν να βρουν μια αντί­φα­ση. Πώς γίνε­ται ο Χατζη­δά­κης να κάνει κρι­τι­κή στον ΕΦΚΑ και τους υπαλ­λή­λους και από την άλλη να τους βρα­βεύ­ει. Όσοι προ­τρέ­ξουν και το πουν, αγνο­ούν ότι η λογι­κή των κινή­τρων και των ελέγ­χων είναι μέρος μιας σύγ­χρο­νης διοί­κη­σης! Να επι­βρα­βεύ­εις από την μια εκεί­νους που κάνουν καλά τη δου­λειά τους και να τους δίνεις κίνη­τρα για να γίνουν ακό­μα καλύτεροι»

Δεν ξέρου­με αν το κατά­λα­βε ο υπουρ­γός, αλλά με τη δήλω­ση και την ενέρ­γεια αυτή (της βρά­βευ­σης), ούτε λίγο- ούτε πολύ έκα­νε τα πράγ­μα­τα χει­ρό­τε­ρα, αφού, έμμε­σα πλέ­ον, κατη­γό­ρη­σε τους ίδιους υπαλ­λή­λους πως άλλα­ξαν συμπε­ρι­φο­ρά λόγω της… έξτρα αμοι­βής. Ότι αν δεν έπαιρ­ναν έξτρα οικο­νο­μι­κά δώρα, θα εξα­κο­λου­θού­σαν να είναι αδιά­φο­ροι και τεμπέ­λη­δες. Ότι θέλουν να παίρ­νουν τους μισθούς και να κάθο­νται κι αν δεν πέσει υπη­ρε­σια­κό… φακε­λά­κι, δου­λειά δεν πρό­κει­ται να κάνουν!!

Το γεγο­νός πως οι εργα­ζό­με­νοι στον ΕΦΚΑ και στα άλλα ταμεία, μέσω των σωμα­τεί­ων τους, επί­μο­να ζητού­σαν και ζητούν όχι χρη­μα­τι­σμό, αλλά οργά­νω­ση, προ­σλή­ψεις και εργα­λεία εκσυγ­χρο­νι­σμού, για να κάνουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά τη δου­λειά τους δεν μετρά­ει για τον υπουρ­γό. Τον εκσυγχρονιστή!!

Αστεία και σοβαρά…

Αν δεν υπήρ­χαν οι φόροι, οι τιμές των καυ­σί­μων στην Ελλά­δα θα ήταν στη 12η πιο φτη­νή κλί­μα­κα στην ΕΕ! Ποιος υπουρ­γός είπε τη συγκε­κρι­μέ­νη… πρω­το­φα­νή για τα ελλη­νι­κά πολι­τι­κά δεδο­μέ­να ατά­κα- αρλού­μπα; Ποιος άλλος. Ο Άδω­νις. Και πως κάνε­τε έτσι θα πει κάποιος, όχι άδι­κα, αφού έχου­με συνη­θί­σει πια τις μπουρ­δο­λο­γί­ες του. Βέβαια προ­ε­κτεί­νο­ντας τη… λογι­κή του Αδώνιδος-ό-
νει­δος, τότε χωρίς ΕΝΦΙΑ τα σπί­τια μας θα ήταν δικά μας, αν δεν έπαιρ­ναν τα σπί­τια των δανειο­λη­πτών οι τρά­πε­ζες θα ζού­σαν εκεί τσά­μπα, αν δεν υπήρ­χε ΦΠΑ στα τρό­φι­μα θα τρώ­γα­με κάθε μέρα σολο­μό και χαβιά­ρι, αν δεν υπήρ­χε εφο­ρία στο ρεύ­μα, ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής και χρη­μα­τι­στή­ριο θα φωτα­γω­γού­σα­με κάθε βρά­δυ τα σπί­τια μας, αν δεν είχε πεθά­νει κανείς από κορο­νο­ϊό θα είμα­στε ο πιο υγι­ής λαός… Με τόσα πολ­λά αν στη σει­ρά θα ήταν άλλη η κατά­στα­ση. Εμείς θα προ­σθέ­σου­με ακό­μη ένα, το πιο κρί­σι­μο, το πιο καθο­ρι­στι­κό αν. Αν δεν είχα­με καπι­τα­λι­στές και καπι­τα­λι­σμό… Σίγου­ρα δεν θα είχα­με υπουρ­γούς σαν τον Άδωνι…

GUAIDO PENCE

Ο “πρό­ε­δρος-μαριο­νέ­τα” Χ.Γκουαϊδό με τον αντι­πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Μάικ Πένς στη Μπο­γκο­τά. Στο κέντρο, ο δεξιός, φιλο­α­με­ρι­κά­νος πρό­ε­δρος της Κολομ­βί­ας Ιβάν Ντούκε.

Τον θυμά­στε τον Γκουαϊ­δό; Εκεί­νον τον παλιά­τσο της κακιάς ώρας, που οι αμε­ρι­κά­νοι και ευρω­παί­οι τον ανα­κή­ρυ­ξαν πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, σε μια προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής του Μαδού­ρο; Θυμά­στε την πρε­μού­ρα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που η πρώ­τη πρά­ξη της για διε­θνές ζήτη­μα ήταν να τον ανα­γνω­ρί­σει κι αυτή σαν τέτοιον, υλο­ποιώ­ντας την εντο­λή της «her’s master voice»; Ε ξεχά­στε τον. Για­τί οι ΗΠΑ, στα πλαί­σια της προ­σπά­θειας να σπά­σουν τις συμ­μα­χί­ες της Ρωσί­ας και να ενισχύσουν
τις προ­μή­θειες με πετρέ­λαιο, αντί για το ρωσι­κό, στρά­φη­καν και προς τη Βενε­ζου­έ­λα. Όπου όμως πρό­ε­δρος εξα­κο­λου­θεί να είναι ο Μαδού­ρο. «Ποιώ­ντας λοι­πόν τηνα­νά­γκη φιλο­τι­μία» οι αμε­ρι­κα­νοί διέ­γρα­ψαν τον Γκουαϊ­δό από το παλ μαρέ τους, αφού πλέ­ον τους είναι άχρη­στος και εμπό­διο στη νέα τους επι­λο­γή. Τι να κάνου­με, πάντα αυτή ήταν η τύχη των αχυ­ράν­θρω­πων. Οι δικοί μας εδώ όμως πως αισθά­νο­νται μετά το άδεια­σμα αυτό από τις ΗΠΑ; Δεν θα πουν κάτι ο Οικο­νό­μου, ο Άδω­νις, ο Δένδιας;

Τσιπρέικο

Απα­ντώ­ντας ο Α. Τσί­πρας σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου (σε ένα συνέ­δριο για την υγεία) για το νόμο Κατρού­γκα­λου απά­ντη­σε πως «είναι ο πιο παρε­ξη­γη­μέ­νος νόμος στη χώρα… ο Κατρού­γκα­λος έχει αδι­κη­θεί… είχα­με ένα ασφα­λι­στι­κό μη βιώ­σι­μο αδιαμ­φι­σβή­τη­τα, αργά ή γρή­γο­ρα μια ασφα­λι­στι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση οποια­δή­πο­τε κυβέρ­νη­ση θα έπρε­πε να την κάνει ανε­ξαρ­τή­τως αν είχα­με ή όχι τρόι­κα… στις δύσκο­λες πολι­τι­κές επι­λο­γές, εκεί όπου δια­κρί­νε­ται μία κυβέρ­νη­ση με κοι­νω­νι­κό πρό­ση­μο ή μία χωρίς τέτοιο … ο ν. Κατρού­γκα­λου δια­κρί­νε­ται από αυτό το στοι­χείο της δίκαι­ης μοι­ρα­σιάς των βαρών και των ωφε­λη­μά­των… η πίε­ση από την τρόι­κα μας υπο­χρέ­ω­σε να κάνου­με μικρές αλλά σημα­ντι­κές αβα­ρί­ες (το κόψι­μο του ΕΚΑΣ, των επι­κου­ρι­κών, των χηρεί­ας κ.α. δεν ήταν… μικρές αβα­ρί­ες, αλλά μεγά­λες σφα­γές), όμως έχου­με ένα ασφα­λι­στι­κό σύστη­μα βιώ­σι­μο… όπως πιστο­ποί­η­σε η κομι­σιόν ως το 2070… ήταν δε «δια­φα­νής». Τόσο δια­φα­νής, που η κυβέρ­νη­ση του κ. Τσί­πρα τον παρα­βί­α­σε στα κρυ­φά, τσα­κί­ζο­ντας τις επι­κου­ρι­κές εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων συντα­ξιού­χων, για να μαζέ­ψει τα επι­πλέ­ον ποσά, που απαι­τού­σε η τρόικα.

Ο ευρωπαϊκός… «επαρκής μισθός»!!

Πολύς ντό­ρος έγι­νε από τους μονί­μους γλει­ψη­μα­τί­ες και παι­νευ­τές της ΕΕ για την… φιλερ­γα­τι­κή από­φα­σή της για τον κατώ­τε­ρο μισθό, που η ΕΕ απο­φά­σι­σε να θεσπί­σει την ισχύ του σε όλες τις χώρες. Στη βάση βέβαια του ορι­σμού του από τις κυβερ­νή­σεις, όπως εδώ από το νόμο Βρού­τση- Αχτσιό­γλου, με την κατάρ­γη­ση των ΣΣΕ, εθνι­κών και κλα­δι­κών. Οι… πανη­γυ­ρι­σμοί οφεί­λο­νται στο
ότι με αυτή την… επα­να­στα­τι­κή από­φα­ση οι εργα­ζό­με­νοι εξα­σφα­λί­ζουν ένα απα­ρα­βί­α­στο από αυθαι­ρε­σί­ες κατώ­τε­ρο μισθό! Τι δεν λένε οι πανη­γυ­ρι­τζή­δες. Ότι ο μισθός αυτός απλά αλλά­ζει όνο­μα και θεσπί­ζε­ται με τον τίτλο «επαρ­κής». Για­τί κατά τα άλλα, στην ίδια λογι­κή με τον κατώ­τε­ρο, την επάρ­κειά του θα απο­φα­σί­ζουν οι εργο­δό­τες μαζί με τις κυβερ­νή­σεις και θα τον ορί­ζουν με
υπουρ­γι­κή από­φα­ση οι υπουργοί!!

Θα λένε δηλα­δή οι κυβερ­νή­σεις: Έλα εδώ εργά­τη μου, εκεί που έπαιρ­νες 650 ευρώ καθα­ρό «κατώ­τε­ρο» μισθό, πάρε 650 ευρώ «επαρ­κή». Κι εμείς κρί­νου­με πως είναι επαρ­κής, για­τί σου φτά­νει να πλη­ρώ­σεις ρεύ­μα, τηλέ­φω­νο, νερό, καύ­σι­μα, θέρ­μαν­ση, σού­περ μάρ­κετ, λαϊ­κή, φρο­ντι­στή­ριο παι­διών, νοί­κι ή δόση για δάνειο σπι­τιού, ρού­χα, παπού­τσια, δια­κο­πές είκο­σι μέρες (γρά­φου­με και κανέ­να αστείο), για για­τρό, εξε­τά­σεις, φάρ­μα­κα, εισι­τή­ρια κλπ. Θα σου φτά­νουν σε 4–5 χρό­νια να πάρεις ηλε­κτρι­κό αυτο­κί­νη­το υπο­χρε­ω­τι­κά, να ανα­βαθ­μί­σεις οικο­λο­γι­κά το σπί­τι σου με τις νέες «πρά­σι­νες» προ­δια­γρα­φές υπο­χρε­ω­τι­κά, να βάλεις φυσι­κό αέριο υπο­χρε­ω­τι­κά, να πλη­ρώ­νεις «πρά­σι­νους φόρους» υπο­χρε­ω­τι­κά, να κάνεις απο­γευ­μα­τι­νή εγχεί­ρη­ση στον «Ευαγ­γε­λι­σμό»
πλη­ρώ­νο­ντας υπο­χρε­ω­τι­κά. Και που ξέρεις, μπο­ρείς να τα κατα­φέ­ρεις η «επάρ­κειά του να είναι τέτοια, που να πηγαί­νεις και θέα­τρα, σινε­μά, ταβέρ­νες και άλλα τέτοια, όχι βέβαια υποχρεωτικά!!
Βέλ­τι­στες ευρω­παϊ­κές πρα­κτι­κές υποχρεωτικά!!!

ΔΝΤ 1: Η επί­θε­ση στις συντά­ξεις δεν θα σταματήσει…
ΔΝΤ 2: Οι “αυξή­σεις” στις συντά­ξεις; ότι λέει ο νόμος
ΔΝΤ 3: Νέες «μεταρ­ρυθ­μί­σεις» για το συνταξιοδοτικό
ΔΝΤ 4: ΤΕΚΑ (επι­κου­ρι­κό)
Και πολ­λά ακόμη

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Τ.476

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο