Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Οι συνταξιούχοι είμαστε παντός καιρού!»

Παρά την κακο­και­ρία και τη δυνα­τή βρο­χή στο κέντρο της Αθή­νας και σε όλη τη δια­δρο­μή που έκα­ναν για να φτά­σουν εκεί από όλη τη χώρα, οι συντα­ξιού­χοι είναι σε θέση μάχης, έτοι­μοι για το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που ξεκι­νά σε λίγα λεπτά στα Προπύλαια.

Κόντρα στις αντί­ξο­ες και­ρι­κές συν­θή­κες, όλα τα δρο­μο­λό­για λεω­φο­ρεί­ων που είχαν προ­γραμ­μα­τί­σει οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν κανο­νι­κά, μετα­φέ­ρο­ντας δια­δη­λω­τές από κάθε περιο­χή της Ελλάδας.

suntaxiouxoi1

«Οι συντα­ξιού­χοι είμα­στε παντός και­ρού!», δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά από το μικρό­φω­νο λίγο πριν το ξεκί­νη­μα του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ.

suntaxiouxoi

Στη συγκέ­ντρω­ση συμ­με­τέ­χει αντι­προ­σω­πεία της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.

Παρα­βρί­σκε­ται επί­σης αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη μετα­ξύ άλλων από τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και τον Χρή­στο Κατσώ­τη, μέλος της ΚΕ και βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος.

συνταξιούχοι παντός καιρού

Δεν μας πτο­ούν οι αντί­ξο­ες και­ρι­κές συν­θή­κες, η παρου­σία μας σήμε­ρα εδώ παρά την κακο­και­ρία δεί­χνει την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά μας να δυνα­μώ­σου­με και να ενι­σχύ­σου­με τον αγώ­να μας ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, ενά­ντια στα προ­ω­θού­με­να νέα αντια­σφα­λι­στι­κά χτυ­πή­μα­τα τόνι­σε ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων, στη σύντο­μη ομι­λία που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εκ μέρους της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Αγώ­να των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων στο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των συντα­ξιού­χων στα Προπύλαια.

«Διεκ­δι­κού­με ό,τι μας έχει αφαι­ρε­θεί!» ξεκα­θά­ρι­σε ο Δ. Κου­μπού­ρης, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι μπρο­στά και στα Χρι­στού­γεν­να οι συντα­ξιού­χοι διεκ­δι­κούν την 13η σύντα­ξη, για την οποία έχουν δου­λέ­ψει με τον ιδρώ­τα τους.

Αμέ­σως μετά την σύντο­μη ομι­λία, οι συντα­ξιού­χοι ξεκί­νη­σαν την πορεία τους προς το Μέγα­ρο Μαξί­μου, όπου έχουν ζητή­σει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συνά­ντη­ση για να δοθούν απα­ντή­σεις από την κυβέρ­νη­ση στα δίκαια αιτή­μα­τά τους.

 

συνταξιούχοι παντός καιρού

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο