Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι συνταξιούχοι μηχανικοί στο δρόμοτου αγώναενάντια στο εχθρικό αστικό κράτος και στους καρεκλοκένταυρους

Τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών του ΤΣΜΕΔΕ, που δεν υπο­χω­ρούν, αλλά διεκ­δι­κούν αυτά που τους αρπά­ξα­νε παρου­σί­α­σαν σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων συντα­ξιού­χων της Επι­τρο­πής Αγώ­να των μελών ΕΣΤΑΜΕΔΕ και ΠΕΤΟΜ ‑ΤΕΕ, καθώς, όπως υπο­γραμ­μί­στη­κε, θα επι­μεί­νει να διεκ­δι­κεί ό,τι άδι­κα τους έχει περι­κο­πεί και να απαι­τεί συντά­ξεις που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανάγκες.

1.

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ανέ­δει­ξε τη μεγά­λη «σφα­γή» που έχει γίνει στο εφά­παξ των ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών μηχα­νι­κών, που από 13.000 ευρώ για έναν μηχα­νι­κό με 35 χρό­νια ασφά­λι­σης στο ΤΣΜΕΔΕ, το 2012, περι­κό­πη­κε αρχι­κά στα 10.800 και το 2016 με τον νόμο Κατρού­γκα­λου στα 5.800 ευρώ! Συνο­λι­κά από το 2010, όπως ανέ­φε­ρε και ο συντα­ξιού­χος συν­δι­κα­λι­στής Κώστας Τζα­τζά­νης παρου­σιά­ζο­ντας την εισή­γη­ση της Επι­τρο­πής Αγώ­να, οι μηχα­νι­κοί έχα­σαν το 1/3 των απο­δο­χών της σύντα­ξης, ενώ η επι­κου­ρι­κή μειώ­θη­κε από τα 90 ευρώ στα 15 ευρώ τον μήνα.

2.

Ταυ­τό­χρο­να κατέρ­ρι­ψε και τον προ­πα­γαν­δι­στι­κό μύθο της κυβέρ­νη­σης για τις δήθεν αυξή­σεις στις συντά­ξεις, καθώς λόγω της «προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» δεν θα λάβουν ούτε ένα ευρώ αύξη­ση το νέο έτος. Μάλι­στα, όπως σημειώ­θη­κε, επει­δή αυτή η «προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά» στους παλιούς συντα­ξιού­χους του κλά­δου ανέρ­χε­ται περί­που στα 500 ευρώ, αυτό σημαί­νει ότι θα περά­σουν πολ­λά χρό­νια για να «σβη­στεί» και έτσι, όπως σχο­λί­α­σε ένας συντα­ξιού­χος, θα περι­μέ­νουν «τις αυξή­σεις να της στεί­λει η κυβέρ­νη­ση στον …Άγιο Πέτρο»!

3.

Δεν πεί­θο­νται οι συντα­ξιού­χοι ούτε από το νέο αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης, ότι πλέ­ον δεν υπάρ­χουν «εκκρε­μείς συντά­ξεις», καθώς και στο ΤΣΜΕΔΕ, από την εμπει­ρία που έχουν, οι καθυ­στε­ρή­σεις στην απο­νο­μή συνε­χί­ζο­νται, είναι πολύ­χρο­νες, ενώ οι λεγό­με­νες «συντά­ξεις εμπι­στο­σύ­νης» δεν λύνουν το πρό­βλη­μα το οποίο μετα­τί­θε­ται για το μέλλον.

4.

Παράλ­λη­λα κατήγ­γει­λαν την από­σπα­ση από τους μηχα­νι­κούς, μέσα στην παν­δη­μία, του κτι­ρί­ου της Ασφά­λι­σής τους, το οποίο «κατα­σκευά­στη­κε με το αίμα τους», κάνο­ντας καθα­ρό πως δεν θα απο­δε­χτούν ποτέ την παρα­χώ­ρη­σή του στην Τρά­πε­ζα Αττι­κής, αλλά και τη «συνέ­χι­ση της 60χρονης εγκα­τά­λει­ψης, απα­ξί­ω­σης και κλο­πής του κλη­ρο­δο­τή­μα­τος Αξε­λού και την ανά­γκη της άμε­σης κατα­σκευ­ής του γηρο­κο­μεί­ου». Όπως είπαν ο ΕΦΚΑ πήρε 2,5 δισ. ευρώ απο­θε­μα­τι­κά του Ταμεί­ου και ανέ­λα­βε την υπο­χρέ­ω­ση να φτιά­ξει το γηρο­κο­μείο — θεραπευτήριο.

5.

Τέλος, κατήγ­γει­λαν την απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση του κρά­τους στα συν­δι­κα­λι­στι­κά όργα­να, με τα «πρα­ξι­κο­πή­μα­τα στους δύο συλ­λό­γους των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών ΠΕΤΟΜ ‑ΤΕΕ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ». Παρα­μέ­νο­ντας στις επάλ­ξεις του αγώ­να μαζί με το ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα των εργα­ζο­μέ­νων, επα­νέ­λα­βαν ότι θα συνε­χί­σουν να διεκ­δι­κούν την κατάρ­γη­ση των περι­κο­πών των μνη­μο­νί­ων, όσο και των απο­θε­μα­τι­κών του ΤΣΜΕΔΕ που φτά­νουν τα 3,5 δισ. ευρώ, με το 1 δισ. από αυτά να ενθυ­λα­κώ­νε­ται από την Τρά­πε­ζα Αττι­κής σε Συνέ­ντευ­ξη Τύπου 15–11 2022 για τα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων ΤΣΜΕΔΕ στα γρα­φεία της Επι­τρο­πής Αγώ­να ΕΣΤΑΜΕΔΕ & ΠΕΤΟΜ

PDF LogoΣυνέντευξη Τύπου 15–11 2022 για τα προβλήματα των συνταξιούχων ΤΣΜΕΔΕ στα γραφεία της Επιτροπής Αγώνα ΕΣΤΑΜΕΔΕ & ΠΕΤΟΜ

Ανα­λυ­τι­κά:

Συνε­χί­ζου­με με συνέ­πεια την ενα­ντί­ω­σή μας στην παγιω­μέ­νη πλέ­ον αντια­σφα­λι­στι­κή λαί­λα­πα, που άρχι­σε από τον και­ρό της ανα­τρο­πής του σοσια­λι­σμού, πριν 32 χρόνια.

Ενταγ­μέ­νοι στη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων, αλλη­λέγ­γυα με όλους τους συντα­ξιού­χους της χώρας μας, διεκ­δι­κού­με συντά­ξεις που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας και παρο­χές υγεί­ας δωρε­άν, που να συμ­βα­δί­ζουν με τα επι­τεύγ­μα­τα της επι­στη­μο­νι­κο­τε­χνι­κής προ­ό­δου. Παλεύ­ου­με για να καταρ­γη­θούν οι αντια­σφα­λι­στι­κοί νόμοι που κατέ­βα­σαν τις συντά­ξεις μας σε δρα­μα­τι­κά επί­πε­δα, μέχρι και στο 1/3 αυτών του 2010, το επι­κου­ρι­κό από 90 ευρώ το μήνα στα 15 και το εφά­παξ των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών στο μισό.

Απαι­τού­με

Άμε­σο στα­μά­τη­μα και αντι­στρο­φή των μειώ­σε­ων σε συντά­ξεις, επι­κου­ρι­κό και εφάπαξ.

Ματαί­ω­ση κάθε νέας εισφο­ρο­α­φαί­μα­ξης με δημιουρ­γία επαγ­γελ­μα­τι­κού ταμεί­ου και της δρο­μο­λο­γη­μέ­νης διά­θε­σης των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών σε κορά­κια επι­χει­ρη­μα­τί­ες, όπως και της προ­ώ­θη­σης της ιδιω­τι­κής ασφάλισης.

Απο­κα­τά­στα­ση των εισο­δη­μά­των που κατα­τρώ­ει η ακρί­βεια και ο πληθωρισμός.

Την επί­θε­ση σε όλα τα δικαιώ­μα­τά μας συν­δαυ­λί­ζουν και συντο­νί­ζουν όλες οι αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις που εξυ­πη­ρε­τούν το μεγά­λο κεφά­λαιο. Έχει τερά­στια σημα­σία να ανα­τρέ­ψου­με την πολυ­πλό­κα­μη προ­πα­γάν­δα τους και να μην πέσου­με θύμα­τά της. Να συνει­δη­το­ποι­ή­σου­με ότι είναι δηλη­τη­ριώ­δεις οι από­ψεις πως ο συν­δι­κα­λι­σμός που γνω­ρί­σα­με ως τώρα είναι παρω­χη­μέ­νος, πως οι πορεί­ες και δια­δη­λώ­σεις δεν έχουν απο­τέ­λε­σμα, πως μπο­ρού­με να εκσυγ­χρο­νί­σου­με τον συν­δι­κα­λι­σμό εισά­γο­ντας ηλε­κτρο­νι­κές ψηφο­φο­ρί­ες, γενι­κευ­μέ­νες ηλε­κτρο­νι­κές συνε­δριά­σεις κλπ.

Έχει τερά­στια σημα­σία για την ίδια μας τη ζωή να στρα­φούν οι αδι­κη­μέ­νοι προς τα σωμα­τεία τους, να γρα­φτούν και να αγω­νι­στούν μέσα από αυτά. Να νιώ­σου­με όλοι τη δύνα­μή της αλλη­λέγ­γυας κινη­το­ποί­η­σης και αγω­νι­στι­κής διεκ­δί­κη­σης, να πιστέ­ψου­με πως ο, τι έχου­με φρε­νά­ρει και ο, τι έχου­με κατα­κτή­σει δεν χαρί­στη­κε από κανέ­ναν, αλλά απο­σπά­στη­κε από τους μαζι­κούς μας αγώνες.

Κλα­σι­κό παρά­δειγ­μα είναι οι 160 δια­δη­λώ­σεις και άλλες εκδη­λώ­σεις που έγι­ναν το 2018 και ανά­τρε­ψαν τον νόμο Κατρού­γκα­λου στο σημείο που μεί­ω­νε κατά ένα 500άρι περί­που τη σύντα­ξή μας και παίρ­νου­με ακό­μα αυτό το ποσό που απο­κα­λούν προ­σω­πι­κή δια­φο­ρά και βάλ­θη­καν να το εκμηδενίσουν.

1.

Το μεγά­λο πρό­βλη­μα της σφα­γής του πενι­χρού εφά­παξ των ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τιών μηχα­νι­κών στο μισό.

Από το Σεπτέμ­βρη του 2013 είχαν στα­μα­τή­σει τη χορή­γη­ση του εφά­παξ στους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες μηχα­νι­κούς με προ­φά­σεις του τύπου ανα­ζή­τη­σης ερμη­νεί­ας και εφαρ­μο­γής μαθη­μα­τι­κών τύπων. Ως το τέλος του 2012 όσοι είχαν 35 χρό­νια υπη­ρε­σία έπαιρ­ναν εφά­παξ 13.000€ και πετσο­κό­φτη­κε από τις αρχές του 2013 στα 10.800C. Ο νόμος Κατρού­γκα­λου το 2016 κατα­κρε­ούρ­γη­σε αυτό το εφά­παξ στα 5.800€.

Για να καλυ­φτεί αυτή η κατα­κρε­ούρ­γη­ση και να μην υπάρ­ξουν αντι­δρά­σεις, με συμπαι­γνία των οσφυο­καμ­πτών συν­δι­κα­λι­στών και της κυβέρ­νη­σης, υπήρ­ξε παρά­νο­μη εγκύ­κλιος του υφυ­πουρ­γού Πετρό­που­λου και το εφά­παξ για μια περί­ο­δο δόθη­κε στα 9.800C. Και σήμε­ρα, μετά δίχρο­νη καθυ­στέ­ρη­ση, ζητά­νε πίσω κάπου 4 χιλιά­ρι­κα από όσους «ευερ­γε­τή­θη­καν» από την παρά­νο­μη εγκύ­κλιο που καταρ­γή­θη­κε όταν ήρθε η «κάθαρ­ση» με τη Ν. Δημο­κρα­τία, που δια­τή­ρη­σε την κατα­κρε­ούρ­γη­ση στο μισό του εφά­παξ μας. Η συνε­χής πίε­σή μας από το καλο­καί­ρι του 2019 ενα­ντία στην κατα­κρε­ούρ­γη­ση του εφά­παξ και την προ­βλε­πό­με­νη απαί­τη­ση επι­στρο­φής, ανά­γκα­σε το Χατζη­δά­κη να ελι­χτεί με μια κοροϊ­δία, με τα ψίχου­λα του άρθρου 82 κατά το τέλος του 2021, που θα πάρουν μόνο όσοι βρουν στο σεντού­κι τους τις εισφο­ρές τους για το εφά­παξ, ενώ τις έχει ο ΕΦΚΑ.

Αυτές οι κατα­βο­λές για το εφά­παξ περι­λαμ­βα­νό­ταν στις εισφο­ρές μας για τον Ειδι­κό Λογα­ρια­σμό (με τις όποιες λεκτι­κές μετα­μορ­φώ­σεις του) και το εφά­παξ έβγαι­νε στα 13 χιλιάρικα!

2.

Θα μένει πάντα στην επι­και­ρό­τη­τα, η προ­σω­ρι­νή, όπως θα το κατα­φέ­ρου­με, από­σπα­ση από τους μηχα­νι­κούς, μέσα στην παν­δη­μία, του κτι­ρί­ου της ασφά­λι­σής τους, ο, τι και να κάνει το κατε­στη­μέ­νο γύρω από τα Δημό­σια Έργα, το ΤΕΕ, το ΤΣΜΕΔΕ, τον ΕΦΚΑ, το ΤΜΕΔΕ και την Τρά­πε­ζα Αττι­κής, που μεθό­δευ­σε αυτό το ανο­σιούρ­γη­μα της κλο­πής του κτι­ρί­ου μας. Του κτι­ρί­ου που κατα­σκευά­στη­κε, με το αίμα μας, στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, ειδι­κά για τις ανά­γκες ασφά­λι­σης του ΤΣΜΕΔΕ. Δεν θα χωνέ­ψου­με ποτέ την παρα­χώ­ρη­σή του στην Τρά­πε­ζα Αττι­κής. Η ταλαι­πω­ρία των μηχα­νι­κών σε πολ­λά και δυσπρό­σι­τα σημεία της Αθή­νας, το πάγω­μα του προ­γραμ­μα­τι­σμού συγκε­ντρο­ποί­η­σης των υπη­ρε­σιών στην Κολο­κο­τρώ­νη και η φθο­ρά από την αχρη­σία των-έργων ανα­καί­νι­σης που έγι­ναν γι’ αυτή τη συγκε­ντρο­ποί­η­ση, συμ­βα­δί­ζουν με αυτήν την κλο­πή του κτι­ρί­ου μας.

3.

Σε ο, τι αφο­ρά τη συνέ­χι­ση της 60χρονης εγκα­τά­λει­ψης, απα­ξί­ω­σης και κλο­πής του κλη­ρο­δο­τή­μα­τος Αξε­λού και την ανά­γκη της άμε­σης κατα­σκευ­ής του γηρο­κο­μεί­ου με το ένα χιλιο­στό των κλα­πέ­ντων απο­θε­μα­τι­κών του ΤΣΜΕΔΕ, ενη­με­ρω­θή­κα­τε και με την πρό­σφα­τη συγκέ­ντρω­ση που κάνα­με στο κτή­μα και την ανάρ­τη­ση των νέων πάνελ. Διεκ­δι­κού­με την άμε­ση κατα­σκευή του γηρο­κο­μεί­ου- θερα­πευ­τη­ρί­ου, σαν υπο­χρέ­ω­ση του ΕΦΚΑ, με βάση τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό-εκτί­μη­ση-έκθε­ση (των 4 εκα­τομ­μυ­ρί­ων) των μηχα­νι­κών Γρη­γο­ριά­δη και Τελειώ­νη. Ο ΕΦΚΑ πήρε 2,5 δις απο­θε­μα­τι­κά, αλλά και την τυπι­κή και ουσια­στι­κή υπο­χρέ­ω­ση να φτιά­ξει το γηρο­κο­μείο. Η τελευ­ταία, το Σεπτέμ­βρη, ετή­σια παρά­στα­σή μας επί τόπου, ήταν η μαζι­κό­τε­ρη όλων των χρό­νων και θα συνε­χί­ζου­με να υπεν­θυ­μί­ζου­με, και μ’ αυτόν τον τρό­πο, τη διαρ­κή ανά­γκη άμε­σης κατα­σκευ­ής και λει­τουρ­γί­ας του γηροκομείου.

4.

Η καθυ­στέ­ρη­ση απο­νο­μής των συντά­ξε­ων, μαζί με το αδιέ­ξο­δο αυτών που χρω­στά­νε μεγά­λα ποσά εισφο­ρών και η κλο­πή των δικαιω­μά­των τους στη σύνταξη.

Η μεθο­δευ­μέ­νη εδώ και χρό­νια απο­γύ­μνω­ση των υπη­ρε­σιών που έβγα­ζαν τις συντά­ξεις, οι ταχυ­δα­κτυ­λουρ­γί­ες των αρμό­διων υπουρ­γών και η μεθό­δευ­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης αυτών των υπη­ρε­σιών, αυξή­σα­νε και αυξά­νουν διαρ­κώς τον αριθ­μό των καθυ­στε­ρού­με­νων κατά 3–8 χρό­νια συντά­ξε­ων, εφά­παξ κλπ. Αυτή την εικό­να έχου­με εμείς και τώρα, αφού μάλι­στα στις πρό­σφα­τες καί­ριες ερω­τή­σεις μας στην Κι ερχό­μα­στε στην αντι­με­τώ­πι­ση των ενερ­γειών του αντερ­γα­τι­κού Κρά­τους που συνερ­γά­ζε­ται με τους κυβερ­νη­τι­κούς συν­δι­κα­λι­στές για να φιμώ­σει τη διεκ­δί­κη­ση και τους αγώ­νες. Στα δικα­στι­κά και ηλε­κτρο­νι­κά πρα­ξι­κο­πή­μα­τα στους δυο συλ­λό­γους των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ.

5.

Εδώ ήταν ένα καλό σημείο να τελειώ­σει αυτή η εισα­γω­γή στη συνέ­ντευ­ξη, ή η εισή­γη­ση στην αγω­νι­στι­κή μας μάζω­ξη. Τι θα κάνου­με όμως με την σύντο­μη ανα­φο­ρά στα υπό­λοι­πα, επί­σης μεγά­λα προ­βλή­μα­τα των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών που υπο­σχε­θή­κα­με; Ας δια­βά­σου­με σύντο­μα τις καμία 25ριά γραμ­μές που απομείνανε.

Διεκ­δι­κού­με τα απο­θε­μα­τι­κά του ΤΣΜΕΔΕ κι έχου­με λόγο γι’ αυτά. Πρό­κει­ται για κάπου 3,5 δις, από τα οποία το 1 ρου­φή­χτη­κε από την Τρά­πε­ζα Αττι­κής. Να δεσμευ­τούν με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης σε λογα­ρια­σμό που θα χρη­σι­μεύ­ει μόνο για τις ασφα­λι­στι­κές ανά­γκες των ασφα­λι­σμέ­νων στον ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κανέ­νας νόμος δεν μπο­ρεί να καταρ­γή­σει αυτό το κοι­νω­νι­κό μας δικαίωμα.

Θα συνε­χί­ζου­με να παλεύ­ου­με για την επι­στρο­φή όλων των μνη­μο­νια­κών περι­κο­πών σε όλους μας, αλλά και για κάθε μικρή απαί­τη­ση που παρου­σιά­ζε­ται, σαν την πει­ρα­τι­κή κλο­πή στην Εισφο­ρά Αλλη­λεγ­γύ­ης, που αντί να λογα­ριά­ζε­ται στην πραγ­μα­τι­κή σύντα­ξη, ανα­κα­λύ­ψα­νε μια φαντα­στι­κή, μιά­μι­ση φορά μεγα­λύ­τε­ρη, κλέ­βο­ντας μας κανα 70ρι το μήνα, πέρα από την ίδια την κλο­πή της Εισφο­ράς Αλλη­λεγ­γύ­ης που είναι τη τάξης του κατοστάρικου.

Απαι­τού­με, συνε­χώς 10 χρό­νια, και θα συνε­χί­σου­με να απαι­τού­με, από τους πολι­τι­κούς υπεύ­θυ­νους, να δοθούν τα στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας με τους 30.000 συντα­ξιού­χους ΤΣΜΕΔΕ, τώρα μάλι­στα που πάνω από ένα χρό­νο έχει βγει ευνοϊ­κή για την παρα­χώ­ρη­σή τους γνω­μά­τευ­ση της ΑΠΔΠΧ. Το φιλό­τι­μο των αστών έχει χαθεί προ πολ­λού. Τόσο φοβού­νται τα λόγια μας, να πάνε στους συνα­δέλ­φους μας.

Διεκ­δι­κού­με την επα­να­φο­ρά του δικαιώ­μα­τος των συντα­ξιού­χων μηχα­νι­κών για ενερ­γή συμ­με­το­χή στις δια­δι­κα­σί­ες του ΤΕΕ, με ψήφο και συμ­με­το­χή σε όλα τα όργα­να και επι­τρο­πές του.

Τέλος καλούμε συνεχές όλους του συναδέλφους να μην αφήνουν καμία αντιπολεμική διαδήλωσή χωρίς να πάνε ή να στείλουν υποστήριξή απ’ το κρεβάτι.

Για να μην μετανιώνουν για την απάθεια κι υποταγή τους στις σειρήνες επανάπαυσης, όταν θα τρέχουν πχ προς τη Λάρισα να γλυτώσουν το πυρηνικό νέφος που θα ‘ρχεται, ας πούμε, από τη Σούδα. Αδέλφια Ρώσοι κι Ουκρανοί, ανατρέψτε τις ιμπεριαλιστικές ηγεσίες και τα τσιράκια τους, αν θέλετε να γλυτώσετε από τη σφαγή και το ψήσιμο. Ας κάνουμε το ίδιο, όλοι οι Λαοί της Γης.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο