Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα μπορεί να είναι σημάδι υπέρτασης

H νυχτου­ρία, δηλα­δή η δια­κο­πή του ύπνου και η ούρη­ση μέσα στη νύχτα πάνω από μία φορά, μπο­ρεί να απο­τε­λεί ένδει­ξη υψη­λής αρτη­ρια­κής πίε­σης, σύμ­φω­να με μια νέα ιαπω­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρα Σατό­σι Κόνο του Τμή­μα­τος Υπέρ­τα­σης του Νοσο­κο­μεί­ου Τοχό­κου Ροσάι της Σεντάι, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση σε ιατρι­κό συνέ­δριο στη Γιο­κο­χά­μα, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 3.750 άτο­μα, σχε­τι­κά τόσο με την πίε­ση του αίμα­τος τους, όσο και με τυχόν νυχτου­ρία. Υπερ­τα­σι­κοί θεω­ρή­θη­καν όσοι είχαν πίε­ση πάνω από 140/90 mmHg.

Δια­πι­στώ­θη­κε σαφής συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στη νυχτου­ρία και στην υπέρ­τα­ση. Όσο συχνό­τε­ρα κανείς πήγαι­νε να ουρή­σει μέσα στη νύχτα, τόσο πιο αυξη­μέ­νος ήταν ο κίν­δυ­νος υπέρτασης.

«Βρή­κα­με ότι το ξύπνη­μα μέσα στο βρά­δυ για ούρη­ση συν­δέ­ε­ται με αύξη­ση κατά 40% της πιθα­νό­τη­τας υπέρ­τα­σης», δήλω­σε ο δρ Κόνο. «Η σχέ­ση νυχτου­ρί­ας-υπέρ­τα­σης μπο­ρεί να επη­ρε­ά­ζε­ται από διά­φο­ρους παρά­γο­ντες, όπως ο τρό­πος ζωής, η κατα­νά­λω­ση αλα­τιού και το γενε­τι­κό υπό­βα­θρο», πρόσθεσε.

Μια προη­γού­με­νη ιαπω­νι­κή μελέ­τη είχε βρει ότι η υψη­λή κατα­νά­λω­ση αλα­τιού αυξά­νει την πιθα­νό­τη­τα νυχτου­ρί­ας. Ο μέσος Ιάπω­νας κατα­να­λώ­νει περί­που δέκα γραμ­μά­ρια αλα­τιού τη μέρα, ποσό­τη­τα υπερ­δι­πλά­σια σε σχέ­ση με τον μέσο όρο ανά κεφα­λή παγκο­σμί­ως (τέσ­σε­ρα γραμ­μά­ρια τη μέρα), γι’ αυτό κιν­δυ­νεύ­ει περισ­σό­τε­ρο από υπέρ­τα­ση, αλλά και νυχτουρία.

Οι επι­στή­μο­νες επε­σή­μα­ναν ότι η νυχτου­ρία μπο­ρεί να απο­τε­λεί ένδει­ξη και για άλλα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, πέρα από την υπέρ­τα­ση. Περισ­σό­τε­ροι από ένα δισε­κα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι παγκο­σμί­ως πάσχουν από υπέρ­τα­ση, βασι­κή αιτία πρό­ω­ρου θανά­του. Ο περιο­ρι­σμός του αλα­τιού και του αλκο­όλ, ο υγιει­νός τρό­πος δια­τρο­φής γενι­κό­τε­ρα, η τακτι­κή σωμα­τι­κή άσκη­ση, ο έλεγ­χος του σωμα­τι­κού βάρους και η δια­κο­πή του καπνί­σμα­τος βοη­θούν στη μεί­ω­ση του καρ­διαγ­γεια­κού κινδύνου,λόγω υπέρτασης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο