Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Ταλιμπάν ανέβαλαν την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν και αξιωματικοί της CIA (ΒΙΝΤΕΟ)

Το αερο­σκά­φος που συνε­τρί­βη σήμε­ρα στο ανα­το­λι­κό Αφγα­νι­στάν σε περιο­χή που ελέγ­χε­ται από τους Ταλι­μπάν, ανή­κει στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό, δηλώ­νουν οι εξτρε­μι­στές αντάρ­τες, με το αφγα­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας να δια­ψεύ­δει ότι το αερο­πλά­νο που καταρ­ρί­φθη­κε ήταν αφγανικό.

Το αφγα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο 1TVNews.af μετέ­δω­σε ότι την ευθύ­νη για την κατάρ­ρι­ψη του αερο­σκά­φους ανέ­βα­λαν οι Ταλι­μπάν. Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, στο αερο­πλά­νο επέ­βαι­ναν αξιω­μα­τι­κοί της CIA.

Σύμ­φω­να με τους Ταλι­μπάν, το αερο­σκά­φος “πετού­σε σε απο­στο­λή παρακολούθησης”.

Ο τύπος του αερο­σκά­φους αντα­πο­κρί­νε­ται στον τύπο των αερο­σκα­φών που χρη­σι­μο­ποιού­νται στη χώρα από την αμε­ρι­κα­νι­κή πολε­μι­κή αερο­πο­ρία για απο­στο­λές ηλε­κτρο­νι­κής παρακολούθησης.

“Το αερο­πλά­νο που πραγ­μα­το­ποιού­σε απο­στο­λή των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών, καταρ­ρί­φθη­κε στην περιο­χή Σάντο Χελ της τοπο­θε­σί­ας Ντεχ Γιακ της επαρ­χί­ας Γάζ­νι”, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος των ανταρ­τών Ζαμπι­χου­λάχ Μου­τζα­χίντ, προ­σθέ­το­ντας ότι όλοι όσοι επέ­βαι­ναν σε αυτό, ανά­με­σά τους υψη­λό­βαθ­μοι αξιω­μα­τι­κοί, είναι νεκροί.

Εκπρό­σω­πος του αφγα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, ο Ροχου­λάχ Αχμαν­τζάι, δήλω­σε ότι το αερο­σκά­φος αυτό δεν ανή­κε στις δυνά­μεις της αφγα­νι­κής πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας, ούτε στην υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών, ούτε στο υπουρ­γείο Άμυ­νας ούτε στο υπουρ­γείο Εσωτερικών.

aeroplano 2

Βίντεο και φωτο­γρα­φί­ες που αναρ­τή­θη­καν στον λογα­ρια­σμό στο Twitter ενός προ­σώ­που προ­σκεί­με­νου των Ταλι­μπάν, και των οποί­ων το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο μπό­ρε­σε να εξα­κρι­βώ­σει την αυθε­ντι­κό­τη­τα, δεί­χνουν τα απο­μει­νά­ρια ενός αερο­σκά­φους μεσαί­ου μεγέ­θους που συνε­τρί­βη σε ένα χιο­νι­σμέ­νο χωρά­φι. Η ουρά του αερο­πλά­νου, που έμει­νε άθι­κτη, φέρει το λογό­τυ­πο της αμε­ρι­κα­νι­κής αεροπορίας.

Ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τι­κός του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας που ερευ­νά τη συντρι­βή δήλω­σε ότι κανέ­νας υψη­λό­βαθ­μος αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος δεν σκο­τώ­θη­κε και πρό­σθε­σε ότι ερευ­νώ­νται τα αίτια της συντριβής.

Το αερο­σκά­φος που συνε­τρί­βη νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο Αφγα­νι­στάν ήταν ένα μικρό στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο, σύμ­φω­να με Αμε­ρι­κα­νούς αξιωματούχους.

Το Πεντά­γω­νο απέ­φυ­γε να σχο­λιά­σει τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την συντριβή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο