Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι τιμές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οι τελι­κές τιμές όπως δια­μορ­φώ­νο­νται στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς μετά τη μεί­ω­ση του ΦΠΑ,  έχουν ως εξής:

Ενιαίο εισι­τή­ριο 1,20 ευρώ

Ενιαίο μειω­μέ­νο 0,50 ευρώ

10+1 εισι­τή­ρια 12,00 ευρώ

Εισι­τή­ριο 24 ωρών 4,10 ευρώ

Εισι­τή­ριο 5 ημε­ρών 8,20 ευρώ

Του­ρι­στι­κό εισι­τή­ριο 20,00 ευρώ

Εισι­τή­ριο Αερο­δρο­μί­ου 9,00 ευρώ

Μειω­μέ­νο εισι­τή­ριο Αερο­δρο­μί­ου 4,50 ευρώ

Εισι­τή­ριο λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών Express Αερο­δρο­μί­ου 5,50 ευρώ

Μειω­μέ­νο εισι­τή­ριο λεω­φο­ρεια­κών γραμ­μών Express Αερο­δρο­μί­ου 2,70 ευρώ

Για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, οι νέες τιμές είναι οι εξής:

30 ημε­ρών 27 ευρώ

Μειω­μέ­νο 30 ημε­ρών 13,50 ευρώ

30 ημε­ρών + Αερο­δρό­μιο 45,00 ευρώ

90 ημε­ρών 78,00 ευρώ

180 ημε­ρών 155,00 ευρώ

365 ημε­ρών 300,00 ευρώ

Σημειώ­νε­ται επί­σης ότι οι κάτο­χοι μηνιαί­ων καρ­τών απε­ριο­ρί­στων δια­δρο­μών, που τις είχαν προ­μη­θευ­τεί πριν την παν­δη­μία και δεν μπό­ρε­σαν να τις χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν λόγω περιο­ρι­στι­κών μέτρων, έχουν το δικαί­ω­μα να ανα­νε­ώ­σουν αυτο­μά­τως δωρε­άν την κάρ­τα τους για έναν μήνα.

Οι χρή­στες που είχαν αγο­ρά­σει 3μηνιαίες, 6μηνιαίες και ετή­σιες κάρ­τες θα πάρουν δωρε­άν προ­ϊ­όν επι­δό­τη­σης με πρό­σθε­το χρό­νο 55 ημε­ρών, όσο δηλα­δή κρά­τη­σαν τα μέτρα περιο­ρι­σμού. Η ανα­νέ­ω­ση θα γίνε­ται αυτο­μά­τως με την πρώ­τη ανα­νέ­ω­ση της κάρ­τας είτε σε αυτό­μα­το μηχά­νη­μα εισι­τή­ριων είτε σε εκδοτήριο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο