Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι «Τρομπετίνι» υπόσχονται και φέτος ωραίες παιδικές παραστάσεις

Η μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή ομά­δα «Τρομπετίνι»,μια παρέα από χάλ­κι­να πνευ­στά, μου­σι­κούς, ηθο­ποιούς, χορευ­τές, σκη­νο­γρά­φους και ενδυ­μα­το­λό­γους, συνε­χί­ζουν για 7η χρο­νιά τις μου­σι­κο­θε­α­τρι­κές παρα­στά­σεις που έχουν ως βάση τους δια­σκευα­σμέ­να παραμύθια.

Η ομά­δα συνε­χί­ζει για 7η χρο­νιά το «Ο Παρά­ξε­νος Μου­σι­κός» και για 3η χρο­νιά την παρά­στα­ση «Οι Μου­σι­κοί της Βρέ­μης & η Τόλ­μη των Παραμυθιών»των Αδελ­φών Γκριμ, ενώ η και­νού­ρια της δου­λειά ονο­μά­ζε­ται «Το Σύν­νε­φο της Ανα­το­λής» και είναι δια­σκευή του παρα­μυ­θιού «Το Ερω­τευ­μέ­νο Σύν­νε­φο» του εξαι­ρε­τι­κού Τούρ­κου ποι­η­τή Ν. Χικ­μέτ. Επί­σης η ομά­δα θα ανε­βά­σει τη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη παρά­στα­ση «Ο Παπου­τσής & οι Καλι­κάν­τζα­ροι», επί­σης δια­σκευή παρα­μυ­θιού των Αδελ­φών Γκριμ.

Συντε­λε­στές της ομά­δας: Θεα­τρι­κές δια­σκευ­ές: Γιώρ­γος Καλ­τσού­νης, Αλε­ξία Γαβρί­λη. Σκη­νι­κά: Βαγ­γε­λιώ Νικο­λά­ου, Αννα Λου­κί­δη — Ανδρέ­ου, Κυρια­κή Καλα­θά. Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Καλ­τσού­νης. Στί­χοι: Γιώρ­γος Καλ­τσού­νης, Αλε­ξία Γαβρί­λη. Κινη­σιο­λο­γι­κή επι­μέ­λεια: Πηνε­λό­πη Μου­σγά. Κατα­σκευή κού­κλας: Κου­κλο­θέ­α­τρο Λαμί­ας. Κατα­σκευή μάσκας: Μαρί­να Ρούσ­σου, Αννα Λου­κί­δη — Ανδρέου.

Μου­σι­κοί: Τάσος Βιτσεν­τζά­τος, Γιώρ­γος Καλ­τσού­νης, Αγγε­λος Τζα­μα­ρί­ας, Μιχά­λης Μιχαηλίδης.

Ηθο­ποιοί: Αλε­ξία Γαβρί­λη, Ηρα Ρόκου, Ειρή­νη Κουμπαρούλη.

Οι παρα­στά­σεις παρου­σιά­ζο­νται σε σχο­λεία, συλ­λό­γους, εταιρίες…ή όπου υπάρ­χουν παιδιά!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο