Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι υποψήφιοι βουλευτές στις Περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας

Τους υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος στις Εκλο­γι­κές Περι­φέ­ρειες της Δ. Μακε­δο­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να οι υπο­ψή­φιοι ανά νομό είναι οι εξής:

Γρεβενά

Κατε­ρί­να Γκου­τζη­κώ­στα, 48 χρο­νών, κατά­γε­ται από την Τρι­κοκ­κιά, είναι οικο­νο­μο­λό­γος, εργά­ζε­ται ως ιδιω­τι­κή υπάλληλος.

Γιάν­νης Κλει­σιά­ρης, 54 χρο­νών, εργά­της στην «ALFAWOOD», μέλος της ΤΕ Γρε­βε­νών του ΚΚΕ, μέλος ΔΣ Εργα­τι­κού Κέντρου Γρε­βε­νών, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Γρε­βε­νών, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Γρεβενών.

Γιάν­νης Κουρ­μού­λης, 45 χρο­νών, κατά­γε­ται από τη Δεσκά­τη, φυσι­κός με μετα­πτυ­χια­κό στη Ραδιοη­λε­κτρο­λο­γία, εργά­ζε­ται ως διοι­κη­τι­κός υπάλ­λη­λος στο Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης, είναι στέ­λε­χος του ΚΚΕ και μέλος του Γενι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ.

Καστοριά

Κώστας Αθα­να­σιά­δης, 64 χρο­νών, χημι­κός μηχα­νι­κός, συντα­ξιού­χος, μέλος της ΤΕ Καστο­ριάς — Βοΐ­ου του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Άργους Ορεστικού.

Αννέ­τα Γραμ­μέ­νου, 33 χρο­νών, φυσι­κός, μέλος της ΤΕ Καστο­ριάς — Βοΐ­ου του ΚΚΕ, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος στο Δήμο Άργους Ορεστικού.

Γεωρ­γία Ζέγα, 63 χρο­νών, γου­νερ­γά­τρια, μέλος της ΤΕ Καστο­ριάς — Βοΐ­ου του ΚΚΕ, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Γου­νερ­γα­τών και Γου­νερ­γα­τριών Καστοριάς.

Γιάν­νης Κανά­τσιος, 29 χρο­νών, από­φοι­τος του Τμή­μα­τος Εμπο­ρί­ας και Δια­φή­μι­σης του ΤΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος. Μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Καστο­ριάς — Βοΐ­ου του ΚΚΕ.

Κοζάνη

Σοφία Αδα­μί­δου, δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας, μέλος του ΔΣ του Μορ­φω­τι­κού Ιδρύ­μα­τος της Ένω­σης Συντα­κτών, μέλος της Εται­ρεί­ας Θεα­τρι­κών Συγγραφέων.

Κώστας Αντά­ρας, 25 χρο­νών, από­φοι­τος του Ιστο­ρι­κού — Αρχαιο­λο­γι­κού του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης, μέλος του Συμ­βου­λί­ου Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ.

Γιώρ­γος Κου­δού­νας, 32 χρο­νών, από­φοι­τος Πλη­ρο­φο­ρι­κής, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, μέλος της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, πρό­ε­δρος του ΔΣ του Συν­δι­κά­του Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Υπαλ­λή­λων Υπη­ρε­σιών Εορ­δαί­ας, πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος Πτο­λε­μα­ΐ­δας του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου κατά των Ναρ­κω­τι­κών (ΕΣΥΝ).

Τίνα Κου­ζιά­κη, 28 χρο­νών, ψυχο­λό­γος, μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Κοζά­νης του ΚΚΕ.

Χάρις Λαμπα­δά, 32 χρο­νών, επι­κου­ρι­κή παι­δί­α­τρος στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κοζά­νης, μέλος της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, μέλος του ΔΣ του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Κοζάνης.

Πέτρος Τατα­ρί­δης, 57 χρο­νών, ηλε­κτρο­τε­χνί­της, εργα­ζό­με­νος στη ΔΕΗ, μέλος της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­τε­χνι­τών και Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια, μέλος του ΔΣ του «Σπάρ­τα­κου».

Έφη Τσί­γκα, 56 χρο­νών, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νη γεω­πό­νος, μέλος του Γρα­φεί­ου της ΕΠ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλάδας.

Φλώρινα

Κυριά­κος Ελευ­θε­ριά­δης, 32 χρο­νών, αρχι­τέ­κτο­νας, σχε­δια­στής, μέλος της ΤΕ Ενερ­γεια­κού Κέντρου του ΚΚΕ, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Αμυνταίου.

Βασί­λης Καραν­τζί­δης, 44 χρο­νών, δικη­γό­ρος, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, πρό­ε­δρος του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Φλώρινας.

Αφρο­δί­τη Στόι­κου, 42 χρο­νών, ιδιω­τι­κή υπάλληλος.

Γιώ­τα Τορ­λα­χί­δου, 47 χρο­νών, πτυ­χιού­χος της Σχο­λής Διοί­κη­σης και Οικο­νο­μί­ας του ΤΕΙ Ηρα­κλεί­ου, μέλος της ΤΕ Φλώ­ρι­νας του ΚΚΕ, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Φλώ­ρι­νας, μέλος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γονέ­ων του 6ου Νηπια­γω­γεί­ου Φλώρινας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο