Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Το «Ακί­νη­το Ποτά­μι» του Άγγε­λου Φραν­τζή και το «Ελεύ­θε­ρο Θέμα» της Στέλ­λας Θεο­δω­ρά­κη, ηγού­νται των φετι­νών υπο­ψη­φιο­τή­των για τα Βρα­βεία Ίρις της Ελλη­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Κινη­μα­το­γρά­φου, αφού και οι δύο ται­νί­ες είναι υπο­ψή­φιες σε 9 κατηγορίες.

Ακο­λου­θεί ο «Οίκτος» του Μπά­μπη Μακρί­δη με 8 υπο­ψη­φιό­τη­τες και «Η Δου­λειά της» του Νίκου Labot και το «The Waiter» του Στηβ Κρι­κρή με 6 υποψηφιότητες.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως ανα­φέρ­θη­κε στη σημε­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου για την ανα­κοί­νω­ση των υπο­ψη­φιο­τή­των που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, φέτος, το βρα­βείο καλύ­τε­ρης ται­νί­ας μυθο­πλα­σί­ας διεκ­δι­κούν 6 ται­νί­ες αντί για 5 λόγω ισο­ψη­φί­ας. Αυτές είναι: το «1968» του Τάσου Μπουλ­μέ­τη, το «Ακί­νη­το Ποτά­μι» του Άγγε­λου Φραν­τζή, το «Ελεύ­θε­ρο Θέμα» της Στέλ­λας Θεο­δω­ρά­κη, «Η Δου­λειά της» του Νίκου Labot, ο «Οίκτος» του Μπά­μπη Μακρί­δη και το «Φυγα­δεύ­ο­ντας τον Χέντριξ» του Μάριου Πιπερίδη.

Η τελε­τή απο­νο­μής των Βρα­βεί­ων Ίρις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 23 Απρι­λί­ου στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση, με παρου­σια­στές τους Γερά­σι­μο Σκια­δα­ρέ­ση και Μπέ­συ Μάλ­φα. Πριν από την τελε­τή απο­νο­μής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ένα μεγά­λο πάρ­τι για τους υπο­ψη­φί­ους, στις 16 Απριλίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο