Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι φασίστες στήνουν προβοκάτσια στη Λέσβο — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Είναι φανε­ρό πως κάποιοι ετοι­μά­ζουν προ­βο­κά­τσιες που σκο­πό έχουν να πυρο­δο­τή­σουν κι άλλο την έξαρ­ση των εθνι­κι­σμών και στην Ελλά­δα και σε κάθε περιο­χή των Βαλ­κα­νί­ων, με ανυ­πο­λό­γι­στες δυσμε­νείς συνέ­πειες και για τον ελλη­νι­κό, αλλά και για τους άλλους λαούς» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η τομε­α­κή οργά­νω­ση Λέσβου του ΚΚΕ, με αφορ­μή ανάρ­τη­ση σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, στην οποία, όπως σημειώ­νε­ται, «κάποιοι “μετα­φέ­ρουν” μια υβρι­στι­κή, από­λυ­τα προ­σβλη­τι­κή για τους Έλλη­νες, ανάρ­τη­ση στο Facebook από τα Γρε­βε­νά στη Λέσβο. Τη βάζουν στο προ­φιλ ενός που δηλώ­νει Αλβα­νός, ξενο­δο­χο­ϋ­πάλ­λη­λος, αλλά και μαθη­τής σε ένα λύκειο της Μυτι­λή­νης που δεν υπάρχει».

«Ποιοι είναι αυτοί που επι­διώ­κουν να στή­σουν προ­βο­κά­τσιες στη Λέσβο πατώ­ντας πάνω στη σωρό του ομο­γε­νούς από την Αλβα­νία; Για­τί “προ­θυ­μο­ποιεί­ται” το πρω­το­πα­λί­κα­ρό τους από τη Χίο να έρθει να “καθα­ρί­σει”; Πώς γίνε­ται να μένει στη Στύ­ψη — παρε­πι­πτό­ντως εκεί δεν τον γνω­ρί­ζουν — και να φοι­τά στο “Ενιαίο Πολυ­κλα­δι­κό Λύκειο” στη Μυτι­λή­νη, που έκλει­σε από 20ετίας;” είναι τα ερω­τή­μα­τα που τίθε­νται στην ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ καλεί «τη νεο­λαία του νησιού, οποια­δή­πο­τε κατα­γω­γή και αν έχει, να μην “τσι­μπή­σει”. Και τον λεσβια­κό λαό και τις μαζι­κές του οργα­νώ­σεις να ξεσκε­πά­ζουν τέτοιες επι­χει­ρή­σεις και να απο­μο­νώ­νουν τους εμπνευ­στές τους».

profil

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο