Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι χειρότεροι οδηγοί στην Ευρώπη – Οι ξεχωριστές “πρωτιές” των Ελλήνων

Επι­θε­τι­κοί, επι­κίν­δυ­νοι και μεθυ­σμέ­νοι περι­γρά­φο­νται –μετα­ξύ άλλων οι Ευρω­παί­οι οδη­γοί, σε έρευ­να που απο­κα­λύ­πτει ότι το 79% των Ευρω­παί­ων πολι­τών έχει αρνη­τι­κή γνώ­μη για τους συμπα­τριώ­τες οδη­γούς, την ώρα που –βέβαια το 97% εξ αυτών θεω­ρεί τον εαυ­τό του ως “άρι­στο”

Η έρευ­να διε­ξή­χθη τον Μάρ­τη του 2022 από την Ipsos για την εται­ρεία Vinci Autoroutes, η οποία επι­βλέ­πει τους γαλ­λι­κούς αυτο­κι­νη­το­δρό­μους και έγι­νε σε δείγ­μα 12.400 Ευρω­παί­ων, όπου κατα­γρά­φε­ται και η οδι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των Ελλήνων.

Του­λά­χι­στον 1.000 οδη­γοί από 11 χώρες ερω­τή­θη­καν για τις οδη­γι­κές τους συνή­θειες αλλά και εκεί­νες των άλλων οδη­γών, τόσο στη χώρα τους όσο και στο εξωτερικό.

Σύμ­φω­να με την έρευ­να, το 42% των Πολω­νών οδη­γεί «για τον εαυ­τό του» (σε σύγκρι­ση με το 7% των Ισπα­νών), ενώ το ένα τέταρ­το των Βρε­τα­νών ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δεν έχει την ίδια συμπε­ρι­φο­ρά πίσω και μπρο­στά από το τιμό­νι. Επί­σης, μόλις το 16% των Ιτα­λών θεω­ρεί τους συμπα­τριώ­τες του οδη­γούς ευγε­νι­κούς, ενώ το 14% των Γάλ­λων οδη­γών βλέ­πει τους Γάλ­λους οδη­γούς αρκε­τά στρεσαρισμένους.

Ωστό­σο, όταν καλού­νται να κρί­νουν τους οδη­γούς άλλων χωρών, τα πράγ­μα­τα αλλά­ζουν αρκε­τά. Οι Γερ­μα­νοί –περι­βό­η­τοι για τους ταχύ­τα­τους αυτο­κι­νη­το­δρό­μους τους- θεω­ρούν ότι μόλις το 30% των ξένων οδη­γών είναι επι­θε­τι­κοί, και ακό­μη λιγό­τε­ροι ανεύθυνοι.

Οι λιγό­τε­ρο επι­κρι­τι­κοί είναι οι Ισπα­νοί και οι Βρε­τα­νοί. Μόνο 70% από αυτούς έχουν κάτι αρνη­τι­κό να δηλώ­σουν για τους «συνα­δέλ­φους» τους στην κεντρι­κή Ευρώ­πη. Σας φαί­νε­ται μεγά­λο το ποσο­στό; Περι­μέ­νε­τε να ακού­σε­τε και τα υπόλοιπα.

Οι πιο επι­κρι­τι­κοί απέ­να­ντι στις οδη­γι­κές συνή­θειες των άλλων Ευρω­παί­ων είναι –ναι, σωστά δια­βά­ζε­τε- οι Έλλη­νες: Το 91% των Ελλή­νων τοπο­θε­τεί­ται αρνη­τι­κά απέ­να­ντι στους άλλους οδηγούς.

Η θέση της Ελλάδας

Τού­του λεχθέ­ντος, αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, στην ίδια έρευ­να, οι Έλλη­νες περι­γρά­φου­με τους εαυ­τούς μας ως τους οδη­γούς με την πλέ­ον «αντι­κοι­νω­νι­κή συμπε­ρι­φο­ρά» εντός συνό­ρων, με τους μισούς να κατα­θέ­τουν ότι βρί­ζουν, κορ­νά­ρουν, προ­σπερ­νούν αντι­κα­νο­νι­κά ή πετά­γο­νται από το αυτο­κί­νη­το για να δια­πλη­κτι­στούν με τους άλλους οδη­γούς.

Είμα­στε άλλω­στε η χώρα με τις περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να κολ­λή­σου­με πίσω από ένα «ενο­χλη­τι­κό» αυτο­κί­νη­το, σε αντί­θε­ση με τη Σλο­βα­κία, που είναι τελευ­ταία σε αυτήν την κατηγορία.

Η Ελλά­δα βρί­σκε­ται επί­σης στην κορυ­φή του πίνα­κα των οδη­γών που χρη­σι­μο­ποιούν τα τηλέ­φω­νά τους ενώ οδη­γούν, με το 77% να παρα­δέ­χε­ται ότι πραγ­μα­το­ποιεί κλή­σεις και το 83% να ανα­φέ­ρει ότι χρη­σι­μο­ποιεί το smartphone του στο τιμόνι.

Η Ισπα­νία βρέ­θη­κε στην τελευ­ταία θέση αυτού του πίνα­κα, με το 62% να χρη­σι­μο­ποιεί τα smartphone της ενώ οδηγεί.

Η χώρα μας όμως σημεί­ω­σε επί­σης την υψη­λό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία στην επι­κίν­δυ­νη οδή­γη­ση, με περί­που το ένα τρί­το των οδη­γών να παρα­δέ­χο­νται συμπε­ρι­φο­ρές όπως υπερ­βο­λι­κή ταχύ­τη­τα, παρά­βλε­ψη κόκ­κι­νου φανα­ριού, μη επι­βρά­δυν­ση για έργα στο δρό­μο και μη τήρη­ση από­στα­σης ασφα­λεί­ας μετα­ξύ των αυτοκινήτων.

Εν τω μετα­ξύ, μόνο το 20% των Ελλή­νων μπο­ρού­σε να σκε­φτεί οτι­δή­πο­τε θετι­κό για τους οδη­γούς άλλων εθνών, ενώ το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο ήταν και πάλι στην κορυ­φή της λίστας, με το 50% να εκφρά­ζε­ται θετι­κά για τους ξένους οδηγούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο