Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Χιλιανοί με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τάχθηκαν υπέρ της κατάρτισης νέου Συντάγματος

Οι Χιλια­νοί τάχθη­καν με πολύ μεγά­λη πλειο­ψη­φία υπέρ της κατάρ­τι­σης νέου Συντάγ­μα­τος, στο χθε­σι­νό δημο­ψή­φι­σμα που προ­έ­κυ­ψε και κάτω από τη μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση του χιλια­νού λαού, που ξεκί­νη­σε τον Οκτώ­βρη του 2019, οπό­τε με πολύ­μη­νες κινη­το­ποι­ή­σεις, απερ­γί­ες και δια­δη­λώ­σεις κατήγ­γει­λε το γεγο­νός ότι ακό­μα στη χώρα ισχύ­ει σε μεγά­λο βαθ­μό το Σύνταγ­μα της χού­ντας του Πινο­σέτ, που για τριά­ντα και πλέ­ον χρό­νια δια­τή­ρη­σαν όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες και σοσιαλδημοκρατικές.

Κατά τα σχε­δόν ορι­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, με πάνω από το 99% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των να έχει ενσω­μα­τω­θεί, οι ψήφοι υπέρ της κατάρ­τι­σης νέου θεμε­λιώ­δους νόμου ανέρ­χο­νταν σχε­δόν στα τέσ­σε­ρα πέμ­πτα του συνό­λου (78,28%), ενώ το 21,72% τάχθη­κε ενα­ντί­ον αυτής της επιλογής.

Η εκλο­γι­κή επι­τρο­πή ανέ­φε­ρε ότι η συμ­με­το­χή έφθα­σε περί το 50%.

Αντι­δρώ­ντας στο απο­τέ­λε­σμα, ο συντη­ρη­τι­κός πρό­ε­δρος Σεμπα­στιάν Πινιέ­ρα κάλε­σε σε τηλε­ο­πτι­κό του διάγ­γελ­μα σε «ενό­τη­τα» της χώρας για να καταρ­τι­στεί «το νέο Σύνταγμα».

Δεκά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές, σε ατμό­σφαι­ρα ευφο­ρί­ας, πανη­γύ­ρι­σαν το απο­τέ­λε­σμα σε πολ­λές πλα­τεί­ες στην πρω­τεύ­ου­σα Σαντιά­γο, ανά­με­σά τους και στην πλα­τεία Ιτα­λί­ας, επί­κε­ντρο του λαϊ­κού κινήματος.

Εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, που έχει πλή­ξει σκλη­ρά τη Χιλή (500.000 κρού­σμα­τα μόλυν­σης από τον SARS-CoV‑2, 14.000 θάνα­τοι εξαι­τί­ας της COVID-19), μεγά­λες ουρές ψηφο­φό­ρων, με μάσκες στα πρό­σω­πα, είχαν σχη­μα­τι­στεί στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα της πρωτεύουσας.

Οι 14,7 εκα­τομ­μύ­ρια ψηφο­φό­ροι κλή­θη­καν στις κάλ­πες για να απα­ντή­σουν σε δύο ερω­τή­μα­τα: «Επι­θυ­μεί­τε νέο Σύνταγ­μα;» και «Ποιο όργα­νο θα πρέ­πει να συντά­ξει το νέο Σύνταγμα;».

Μπο­ρού­σαν να επι­λέ­ξουν μετα­ξύ μιας «Μει­κτής συνέ­λευ­σης», η οποία θα απο­τε­λεί­ται από εκλεγ­μέ­νους πολί­τες και κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς, και μιας «Συντα­κτι­κής συνέ­λευ­σης», η οποία θα απο­τε­λεί­ται απο­κλει­στι­κά από πολί­τες. Με βάση ανε­πί­ση­μες εκτι­μή­σεις, επι­κρα­τεί η δεύ­τε­ρη επι­λο­γή, ο σχη­μα­τι­σμός συντα­κτι­κής συνέ­λευ­σης απο­τε­λού­με­νης από πολίτες.

Το κεί­με­νο του νέου Συντάγ­μα­τος θα τεθεί σε νέο δημο­ψή­φι­σμα το 2022.

Η αντι­κα­τά­στα­ση του Συντάγ­μα­τος, κλη­ρο­νο­μιάς της δικτα­το­ρί­ας του Αου­γκού­στο Πινο­τσέτ (1973–1990), απο­τε­λού­σε μια από τις βασι­κές διεκ­δι­κή­σεις των ανθρώ­πων που κατέ­βαι­ναν στους δρό­μους για να δια­δη­λώ­σουν από τη 18η Οκτω­βρί­ου 2019 και μετά. Οι δια­δη­λώ­σεις, στις οποί­ες πρω­το­στά­τη­σε η λεγό­με­νη Κοι­νω­νι­κή Ενό­τη­τα (συσπεί­ρω­ση άνω των 200 οργα­νώ­σε­ων — συν­δι­κα­λι­στι­κών, φοι­τη­τι­κών, ιθα­γέ­νι­κων, αγρο­τι­κών, κ.λπ.), απαι­τού­σαν από την αντι­δρα­στι­κή κυβέρ­νη­ση του Σεμπά­στιαν Πινιέ­ρα ουσια­στι­κή βελ­τί­ω­ση της ζωής των λαϊ­κών στρω­μά­των, δωρε­άν — ποιο­τι­κή Παι­δεία, Υγεία και Περί­θαλ­ψη και να στα­μα­τή­σει η κρα­τι­κή αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή. Σε σχέ­ση με το δημο­ψή­φι­σμα, αυτό που ζητού­σαν οι οργα­νώ­σεις, ανά­με­σά τους και το ΚΚ Χιλής, ήταν Συνταγ­μα­τι­κή Συνέ­λευ­ση με εκπρο­σώ­πους απευ­θεί­ας από το λαό.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο