Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι χρυσαυγίτες Ηλιόπουλος, Γερμενής απαλλάχτηκαν από δικαστήριο για πράξεις που παραδέχτηκαν!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Έχει απο­δει­χτεί χωρίς καμία αμφι­βο­λία ότι μια πολυ­με­λής ομά­δα ατό­μων με δια­κρι­τι­κά της Χρυ­σής Αυγής, στην οποία είχαν πρω­τεύ­ο­ντα ρόλο οι βου­λευ­τές Π. Ηλιό­που­λος και Γ. Γερ­με­νής, ενερ­γώ­ντας συντε­ταγ­μέ­να, προ­έ­βη σε βιαιο­πρα­γί­ες στο πανη­γύ­ρι της Ραφή­νας, ανα­πο­δο­γυ­ρί­ζο­ντας πάγκους μικρο­πω­λη­τών και προ­κα­λώ­ντας φθο­ρές. Ωστό­σο, δεν απο­δεί­χθη­κε με βεβαιό­τη­τα η συμ­με­το­χή των κατη­γο­ρου­μέ­νων κατά την τέλε­ση βιαιο­πρα­γιών, επο­μέ­νως προ­τεί­νω να αθω­ω­θούν λόγω αμφιβολιών». 

Με αυτό το σκε­πτι­κό του εισαγ­γε­λέα, το οποίο έκα­νε δεκτό το Θ’ Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθή­νας αθώ­ω­σε προ­χτές, λόγω αμφι­βο­λιών, για την κατη­γο­ρία της απρό­κλη­της φθο­ράς ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, τα στε­λέ­χη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Π. Ηλιό­που­λο και Γ. Γερ­με­νή, επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος εφό­δου στην επί­θε­ση στους πάγκους μετα­να­στών μικρο­πω­λη­τών στο πανη­γύ­ρι της Ραφή­νας το Σεπτέμ­βρη του 2012. Υπο­γραμ­μί­ζε­ται ότι για τα άλλα δύο αδι­κή­μα­τα που κατη­γο­ρού­νταν, την αντι­ποί­η­ση αρχής και εκτέ­λε­ση βιαιο­πρα­γιών, το δικα­στή­ριο δεν προ­χώ­ρη­σε επί της ουσί­ας, λόγω υφ’ όρων παραγραφής…

Σημειω­τέ­ον ότι η επί­θε­ση και έχει κατα­γρα­φεί σε βίντεο που είδε τη δημο­σιό­τη­τα και την έχει παρα­δε­χτεί η ναζι­στι­κή οργά­νω­ση. Ο ίδιος μάλι­στα ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος εφό­δου Γερ­με­νής έχει δηλώ­σει σε ΜΜΕ ότι «οι συγκε­κρι­μέ­νοι πάγκοι δεν είχαν χαρ­τιά, δεν ήμα­σταν τρε­λοί να αρχί­σου­με να γκρε­μί­ζου­με το πανη­γύ­ρι επει­δή έτσι μας ήρθε», αλλά το ηχη­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο δεν περιε­λή­φθη στη δικο­γρα­φία. Και ο άλλος, ο επι­κε­φα­λής του τάγ­μα­τος Π. Ηλιό­που­λος έχει απα­θα­να­τι­στεί στο βίντεο να κάνει έλεγ­χο στις άδειες αλλο­δα­πών μικρο­πω­λη­τών λίγο πριν το τάγ­μα εφό­δου αρχί­σει να σπά­ει και να ισο­πε­δώ­νει πάγκους.

Ενδει­κτι­κό του κλί­μα­τος είναι οι μάρ­τυ­ρες αστυ­νο­μι­κοί που κατέ­θε­σαν να έχουν πάθει… αμνη­σία. Ενώ είδαν τους χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές μαζί με το τάγ­μα εφό­δου να κάνουν ελέγ­χους και ξαφ­νι­κά «όλοι μαζί να ορμά­νε στους πάγκους», δεν θυμού­νταν τι έκα­ναν τη στιγ­μή της επίθεσης.…

Ανα­κοί­νω­ση για τη συγκε­κρι­μέ­νη δικα­στι­κή από­φα­ση εξέ­δω­σε η Νεο­λαία του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ανα­φέ­ρε­ται ‑μετα­ξύ άλλων- ότι το Δικα­στή­ριο «με σκαν­δα­λώ­δη τρό­πο αγνό­η­σε τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο των βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής» και ότι «η εκστρα­τεία ξεπλύ­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής από τον πολι­τι­κό χώρο της ΝΔ, τα συστη­μι­κά της Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης και από μερί­δα της Δικαιο­σύ­νης συνεχίζεται».

Σε αυτήν, βέβαια, αγνο­ού­νται οι σοβα­ρές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με την προ­κλη­τι­κή παρου­σία της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Τόσο οι γενι­κό­τε­ρες ευθύ­νες, αφού με την πολι­τι­κή της, μαζί με τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, στρώ­νει το έδα­φος στο ρατσι­σμό και το φασι­σμό, ενώ ανέ­χε­ται πολι­τι­κά και «νομι­μο­ποιεί» τη δρά­ση της, αξιο­ποιώ­ντας μάλι­στα το φόβη­τρο της «άκρας δεξιάς», για να εμφα­νί­ζει την πολι­τι­κή της ως το «μικρό­τε­ρο κακό», όσο και οι ειδι­κό­τε­ρες για τη μέχρι τώρα σοβα­ρή καθυ­στέ­ρη­ση της δίκης της Χρυ­σής Αυγής. Δεν είναι τυχαία, άλλω­στε, από την άλλη μεριά, η πρό­σφα­τη στή­ρι­ξη που έδω­σε η Χρυ­σή Αυγή στην κυβέρ­νη­ση, υπερ­ψη­φί­ζο­ντας την «εκλε­κτή» της Βασι­λι­κή Θάνου για πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Ανταγωνισμού…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο