Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι 10 καλύτεροι ποδοσφαιριστές όλων των εποχών

Όταν στις 25 Νοέμ­βρη έφυ­γε από τη ζωή, στα 60 του μόλις χρό­νια, ο Ντιέ­γκο Αρμά­ντο Μαρα­ντό­να, στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης και τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα ανα­θερ­μάν­θη­κε η συζή­τη­ση για το ποιός είναι τελι­κά ο καλύ­τε­ρος ποδο­σφαι­ρι­στής όλων των επο­χών. Οι υπο­ψή­φιοι αρκε­τοί και οι από­ψεις ποι­κίλ­λες, μιας και ο καθέ­νας θέτει τα δικά του κρι­τή­ρια για να ανα­δεί­ξει τους καλύτερους.

Το «ΑΤΕΧΝΩΣ» παρου­σιά­ζει μια ενδει­κτι­κή — και ασφα­λώς υπο­κει­με­νι­κή — λίστα των 10 καλύ­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­στών στην ιστο­ρία του αθλήματος:

10. Εουσέμπιο (Εουσέμπιο Ντα Σίλβα Φερέιρα), 1942–2014.

Πορ­το­γά­λος ποδο­σφαι­ρι­στής από τη Μοζαμ­βί­κη, που αγω­νι­ζό­ταν στη θέση του επι­θε­τι­κού. Ανα­γνω­ρι­σμέ­νος ως ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών, αγω­νί­στη­κε σε αρκε­τές ομά­δες αλλά ανέ­δει­ξε το ταλέ­ντο του στη Μπεν­φί­κα την οποία οδή­γη­σε στην κατά­κτη­ση του Κυπέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών του 1962. Έπαι­ξε για χρό­νια στην Εθνι­κή Πορ­το­γα­λί­ας βοη­θώ­ντας την να κατα­κτή­σει την τρί­τη θέση στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1966 που διε­ξή­χθη στην Αγγλία.

9. Τζορτζ Μπεστ, 1946–2005.

Βορειοϊρ­λαν­δός ποδο­σφαι­ρι­στής με σπά­νιο ταλέ­ντο. Αγω­νι­ζό­ταν ως πλά­γιος μέσος και επι­θε­τι­κός μέσος, έγι­νε διε­θνώς γνω­στός για την καριέ­ρα του στη Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ και ανα­δεί­χθη­κε σε έναν από τους κορυ­φαί­ους όλων των επο­χών. Χρί­στη­κε διε­θνής το 1964 και αγω­νί­στη­κε συνο­λι­κά 37 φορές με την ομά­δα της Βόρειας Ιρλαν­δί­ας σημειώ­νο­ντας 9 γκολ.

8. Φέρεντς Πούσκας, 1927–2006.

Ούγ­γρος ποδο­σφαι­ρι­στής που αγω­νί­στη­κε στη Χόν­βεντ Βου­δα­πέ­στης και αργό­τε­ρα στη Ρεάλ Μαδρί­της πετυ­χαί­νο­ντας συνο­λι­κά 518 γκολ, ενώ διέ­πρε­ψε και ως διε­θνής με την Εθνι­κή Ουγ­γα­ρί­ας. Θεω­ρεί­ται από τους καλύ­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών με πολυά­ριθ­μους τίτλους σε ομα­δι­κό και ατο­μι­κό επί­πε­δο. Μετά το τέλος της ποδο­σφαι­ρι­κής του καριέ­ρας εργά­στη­κε ως προ­πο­νη­τής, μετα­ξύ άλλων στον Πανα­θη­ναϊ­κό τον οποίο οδή­γη­σε το 1971 ως τον τελι­κό του Κυπέλ­λου Πρωταθλητριών.

7. Ζινεντίν Ζιντάν, 1972.

Γάλ­λος ποδο­σφαι­ρι­στής με κατα­γω­γή από την Αλγε­ρία που διέ­πρε­ψε στο Ιτα­λι­κό και Ισπα­νι­κό πρω­τά­θλη­μα αγω­νι­ζό­με­νος στις Γιου­βέ­ντους και Ρεάλ Μαδρί­της αντί­στοι­χα. Γνω­στός και με το προ­σω­νύ­μιο Ζιζού, κατέ­κτη­σε με την Εθνι­κή Γαλ­λί­ας το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο (Μου­ντιάλ) του 1998 συντρί­βο­ντας την Βρα­ζι­λία με 3–0. Έχει στο ενερ­γη­τι­κό του πλη­θώ­ρα δια­κρί­σε­ων σε προ­σω­πι­κό και συλ­λο­γι­κό επί­πε­δο, θεω­ρού­με­νος ως ένας από τους καλύ­τε­ρους “τεχνί­τες” της μπάλας.

6. Ροναλντίνιο (Ρονάλντο ντε Ασίς Μορέιρα), 1980.

Βρα­ζι­λιά­νος μεσο­ε­πι­θε­τι­κός, δημο­φι­λής για την απα­ρά­μιλ­λη τεχνι­κή και τις δημιουρ­γι­κές του ικα­νό­τη­τες. Παί­κτης εξαι­ρε­τι­κής ευε­λι­ξί­ας και ρυθ­μού, αγω­νί­στη­κε μετα­ξύ άλλων στις Παρί Σεν Ζερ­μέν, Μπαρ­τσε­λό­να και Μίλαν. Με την Εθνι­κή Βρα­ζι­λί­ας αγω­νί­στη­κε 97 φορές και σημεί­ω­σε 33 τέρ­μα­τα, όντας απ’ τους βασι­κούς συντε­λε­στές στην κατά­κτη­ση του Παγκό­σμιου Κυπέλ­λου (Μου­ντιάλ) το 2002.

5. Φραντς Μπεκενμπάουερ, 1945.

Γεν­νη­μέ­νος στο Μόνα­χο της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας θεω­ρεί­ται δικαί­ως απ’ τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών. Αγω­νί­στη­κε στις ομά­δες Μόνα­χο 1860 και Μπά­γερν Μονά­χου με την οποία ανα­δεί­χτη­κε πολ­λές φορές πρω­τα­θλη­τής και κυπελ­λού­χος Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας, όπως και τρεις φορές πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης. Ως αρχη­γός της Εθνι­κής Ομά­δας της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας την οδή­γη­σε στην κατά­κτη­ση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου του 1974. Στις εκλο­γές της Διε­θνούς Ομο­σπον­δί­ας Ιστο­ρί­ας και Στα­τι­στι­κής του Ποδο­σφαί­ρου (IFFHS) ανα­δεί­χθη­κε 3ος καλύ­τε­ρος ποδο­σφαι­ρι­στής του 20ου αιώνα.

4. Λιονέλ Μέσι, 1987.

Αργε­ντι­νός διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής που αγω­νί­ζε­ται στη θέση του επι­θε­τι­κού με την Μπαρ­τσε­λό­να και την Εθνι­κή Αργε­ντι­νής, θεω­ρεί­ται απο πολ­λούς ως ο καλύ­τε­ρος παί­κτης του 21ου αιώ­να και ένας από τους καλύ­τε­ρους του αθλή­μα­τος όλων των επο­χών. Μετα­ξύ των αρκε­τών τίτλων που έχει κατα­κτή­σει, περι­λαμ­βά­νο­νται τέσ­σε­ρα Τσά­μπιονς Λιγκ, εφτά Πρω­τα­θλή­μα­τα Ισπα­νί­ας, τρία Ευρω­παϊ­κά Σού­περ Καπ, δύο Παγκό­σμια Κύπελ­λα Συλ­λό­γων και ένα χρυ­σό Ολυ­μπια­κό μετάλλιο.

Από το 2004 που αγω­νί­ζε­ται στη Μπαρ­τσε­λό­να έχει σημειώ­σει 447 γκολ σε 492 συμμετοχές!

3. Πελέ (Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο), 1940.

Εμβλη­μα­τι­κός Βρα­ζι­λιά­νος ποδο­σφαι­ρι­στής, υψη­λής τεχνι­κής κατάρ­τι­σης και η αθλη­τι­κό­τη­τας, θεω­ρεί­ται από πολ­λούς ως ο καλύ­τε­ρος παί­κτης όλων των επο­χών. Έχει ανα­κη­ρυ­χθεί ως ο καλύ­τε­ρος ποδο­σφαι­ρι­στής του 20ού αιώ­να από τη FIFA και τη Διε­θνή Ομο­σπον­δία Ιστο­ρί­ας και Στα­τι­στι­κής Ποδο­σφαί­ρου (IFFHS).

Γνω­στός και ως ο «Βασι­λιάς του Ποδο­σφαί­ρου», ο Πελέ αγω­νί­στη­κε από το 1954 έως το 1974 στην Σάντος σκο­ρά­ρο­ντας… 504 γκολ σε 496 συμ­με­το­χές! Παρά τις δελε­α­στι­κές προ­σφο­ρές δεν αγω­νί­στη­κε ποτέ σε ευρω­παϊ­κό σύλ­λο­γο. Με την Εθνι­κή Βρα­ζι­λί­ας κατέ­κτη­σε 3 Παγκό­σμια Κύπελλα.

2. Γιόχαν Κρόϊφ (Χέντρικ Γιοχάνες Κρόιφ), 1947–2016.

Ολλαν­δός διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής που θεω­ρεί­ται ο καλύ­τε­ρος ευρω­παί­ος παί­κτης όλων των επο­χών και ένας από τους καλύ­τε­ρους του 20ου αιώ­να. Εντυ­πω­σια­κός μέσα στο γήπε­δο, ο Κρόϊφ χαρα­κτη­ρί­στη­κε ποδο­σφαι­ρι­κή ιδιο­φυ­ϊα που άλλα­ξε την ιστο­ρία του αθλή­μα­τος. Ανα­δεί­χθη­κε από τις ακα­δη­μί­ες του Άγιαξ στον οποίο αγω­νί­στη­κε τα χρό­νια 1964–1973 σημειώ­νο­ντας 190 γκολ σε 239 συμ­με­το­χές, ενώ η μετα­γρα­φή του στη Μπαρ­τσε­λό­να οδή­γη­σε την Κατα­λα­νι­κή ομά­δα στην κατά­κτη­ση του πρω­τα­θλή­μα­τος μετά από 14 χρόνια.

Κατέ­κτη­σε σε συλ­λο­γι­κό επί­πε­δο όλους τους εγχώ­ριους και διε­θνείς τίτλους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων όπως Πρω­τά­θλη­μα και Κύπελ­λο Ολλαν­δί­ας, Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών Ευρώ­πης, Πρω­τά­θλη­μα και Κύπελ­λο Ισπα­νί­ας, Ευρω­παϊ­κό Σού­περ Κύπελ­λο και Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελλο.

Αγω­νί­στη­κε για χρό­νια με την φανέ­λα της Εθνι­κής Ολλαν­δί­ας ανα­δει­κνύ­ο­ντας την σε παγκό­σμια υπερ­δύ­να­μη, κατα­κτώ­ντας τη δεύ­τε­ρη θέση στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο της Γερ­μα­νί­ας το 1974.

1. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, 1960–2020.

Ο «Θεός του Ποδο­σφαί­ρου», γεν­νη­μέ­νος σε μια φτω­χο­γει­το­νιά του Μπου­έ­νος Άϊρες το 1960, υπήρ­ξε από τους σπου­δαιό­τε­ρους αθλη­τές στην ιστο­ρία, του οποί­ου η προ­σω­πι­κό­τη­τα ξεπέ­ρα­σε τα ποδο­σφαι­ρι­κά όρια και ανα­δεί­χθη­κε σε λαϊ­κό ήρωα, τόσο στην χώρα του όσο και διε­θνώς. Εμβλη­μα­τι­κός ποδο­σφαι­ρι­στής με ανε­πα­νά­λη­πτο ταλέ­ντο και ηγε­τι­κές ικα­νό­τη­τες, ο Μαρα­ντό­να διέ­πρε­ψε στα γήπε­δα για σχε­δόν 20 χρό­νια, από τα μέσα του 1970 έως το 1997 που απο­φά­σι­σε να αποσυρθεί.

Ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα του το 1976 στην Αρχε­ντί­νος Τζού­νιορ, ενώ ακο­λού­θως αγω­νί­στη­κε στις Μπό­κα Τζού­νιορς, Μπαρ­τσε­λό­να, Νάπο­λι, Σεβίλ­λη, Νιού­ελς Ολντ Μπόις, τερ­μα­τί­ζο­ντας την καριέ­ρα του στη Μπό­κα. Τα πιο ένδο­ξα ποδο­σφαι­ρι­κά του χρό­νια τα έζη­σε στη Νάπο­λι στην οποία ανα­δεί­χθη­κε το τερά­στιο ταλέ­ντο του, ενώ κατέ­κτη­σε τίτλους και δια­κρί­σεις. Έλα­βε το προ­σω­νύ­μιο El Pibe de Oro (Το Χρυ­σό Αγόρι).

Με την φανέ­λα της Εθνι­κής Αργε­ντι­νής έλα­βε μέρος σε σε τέσ­σε­ρα Παγκό­σμια Κύπελ­λα, ενώ το 1986 κατέ­κτη­σε τον τίτλο στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του Μεξι­κό κερ­δί­ζο­ντας στον τελι­κό την Δυτι­κή Γερ­μα­νία. Στον προ-ημι­τε­λι­κό, απέ­να­ντι στην Εθνι­κή Αγγλί­ας, πέτυ­χε το γκολ του 20ου αιώ­να που έμει­νε στην ιστο­ρία ως το «Χέρι του Θεού», εξαι­τί­ας του τρό­που που επι­τεύ­χθη­κε. Έχει βρα­βευ­τεί  από τη FIFA ως ο καλύ­τε­ρος ποδο­σφαι­ρι­στής του 20ού αιώ­να μαζί με τον Πελέ.

Τιμητικές αναφορές…

Όπως ανα­φέρ­θη­κε παρα­πά­νω η λίστα είναι ενδει­κτι­κή. Πολ­λά σπου­δαία ταλέ­ντα του ποδο­σφαί­ρου, που διέ­πρε­ψαν στους αγω­νι­στι­κούς χώρους, θα μπο­ρού­σαν να συμπε­ρι­λη­φθούν σε ανά­λο­γες λίστες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα που αξί­ζει να ανα­φερ­θούν είναι, μετα­ξύ άλλων, αυτά των Μισέλ Πλα­τι­νί, Τζου­ζέ­πε Μεά­τσα, Αλφρέ­ντο Ντι Στέ­φα­νο, Ρονάλ­ντο (Βρα­ζι­λιά­νος), Ζίκο, Μπό­μπι Τσάρλ­τον, Ρομά­ριο, Ρονάλ­ντο (Πορ­το­γά­λος), Γκα­ρίν­τσα, Μάρ­κο Φαν Μπά­στεν, Γκε­όρ­γκι Χάτζι κ.α.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο