Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι 10 κορυφαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 2022

Το 2022 είχε αρκε­τές αρχαιο­λο­γι­κές ανα­κα­λύ­ψεις οι οποί­ες απο­κά­λυ­ψαν νέα στοι­χεία για τους αρχαί­ους πολι­τι­σμούς. Όπως κάθε χρό­νο, το περιο­δι­κό Heritage Daily ετοί­μα­σε μια λίστα με τις δέκα πιο συναρ­πα­στι­κές αρχαιο­λο­γι­κές ανα­κα­λύ­ψεις του 2022.

Μια περί­τε­χνη συλ­λο­γή αγαλ­μά­των από τη Ετρου­σκι­κή-Ρωμαϊ­κή μετα­βα­τι­κή περί­ο­δο ανα­κα­λύ­φθη­κε σε ένα αρχαίο λου­τρό στην Τοσκά­νη. Αρχαιο­λό­γοι από το Universita per Stranieri di Siena, έκα­ναν ανα­σκα­φές σε ένα δίκτυο λου­τρών στο San Casciano dei Bagni, κοντά στη Σιέ­να, όταν ανα­κά­λυ­ψαν τα αγάλ­μα­τα που δια­τη­ρού­νταν σε στρώ­μα­τα λάσπης κάτω από πισί­νες με ιαμα­τι­κό νερό.

Μια ερευ­νη­τι­κή ομά­δα από το Endurance22 ανα­κοί­νω­σε την ανα­κά­λυ­ψη του Endurance του Σερ Έρνεστ Σάκλε­τον, στα ανοι­κτά των ακτών της Ανταρ­κτι­κής. Το Endurance ήταν ένα ξύλι­νο πλοίο με τρία κατάρ­τια, που στάλ­θη­κε στην Αυτο­κρα­το­ρι­κή Δια­τλα­ντι­κή Απο­στο­λή για να κάνει τον πρώ­το χερ­σαίο διά­πλου της Ανταρ­κτι­κής ηπεί­ρου. Το πλοίο κάθε­ται όρθιο στο βυθό της θάλασ­σας και είναι σε μεγά­λο βαθ­μό άθικτο.

Το χέρι του Irulegi απο­κα­λύ­φθη­κε για πρώ­τη φορά το 2021 κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών κοντά στην Παμπλό­να της Ισπα­νί­ας. Οι ειδι­κοί εκτι­μούν ότι δημιουρ­γή­θη­κε από τους Vascones, μια προ-ρωμαϊ­κή φυλή που πιστεύ­ε­ται ότι δεν είχε γρα­πτή γλώσ­σα. Μια νέα μελέ­τη σχε­τι­κά με το τεχνούρ­γη­μα εντό­πι­σε πέντε βασκο­νι­κές λέξεις σε 40 χαρα­κτή­ρες, το αρχαιό­τε­ρο κεί­με­νο στη βασκι­κή γλώσ­σα, γραμ­μέ­νο στην ιβη­ρι­κή γραφή.

Αρχαιο­λό­γοι από το Instituto Nacional de Antropología Historia (INAH), διε­ξή­γα­γαν ανα­σκα­φές στους πρό­πο­δες του ναού Templo Mayor, όπου ανα­κά­λυ­ψαν τελε­τουρ­γι­κές απο­θέ­σεις που περιεί­χαν πάνω από 2.500 ξύλι­να αντι­κεί­με­να. Τα ευρή­μα­τα περι­λαμ­βά­νουν μάσκες, καλύμ­μα­τα κεφα­λής, σκή­πτρα, βελά­κια, ειδώ­λια, εκτο­ξευ­τές βελών, σκου­λα­ρί­κια, πιθά­ρια και πολυά­ριθ­μα ξύλι­να αφιε­ρώ­μα­τα που πρό­σφε­ραν οι ιερείς στους θεούς.

Ο ανθρω­πο­λό­γος Γκέρ­χαρντ Βέμπερ από το Πανε­πι­στή­μιο της Βιέν­νης χρη­σι­μο­ποί­η­σε τη μικρο-υπο­λο­γι­στι­κή τομο­γρα­φία για να ανα­λύ­σει το ειδώ­λιο της Αφρο­δί­της σε ανά­λυ­ση έως και 11,5 μικρο­μέ­τρων. Μαζί με τον Αλε­ξά­ντερ Λου­κέ­νε­ντερ και τον Ματί­ας Χάρζ­χα­ου­ζερ από το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας της Βιέν­νης, η ομά­δα προ­μη­θεύ­τη­κε συγκρι­τι­κά δείγ­μα­τα από την Αυστρία και την Ευρώ­πη για σύγκρι­ση, ώστε να προσ­διο­ρί­σει γεω­λο­γι­κά την προ­έ­λευ­ση του ειδωλίου.

Αρχαιο­λό­γοι ανα­κά­λυ­ψαν την παλαιό­τε­ρη γνω­στή αφη­γη­μα­τι­κή σκη­νή: Μια ομά­δα αρχαιο­λό­γων ανα­κά­λυ­ψε την παλαιό­τε­ρη ίσως γνω­στή αφη­γη­μα­τι­κή σκη­νή, σκα­λι­σμέ­νη σε ένα νεο­λι­θι­κό παγκά­κι ηλι­κί­ας 11.000 ετών στο Sayburç της νοτιο­α­να­το­λι­κής Τουρ­κί­ας. Η ανα­κά­λυ­ψη έγι­νε κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών στο Sayburç που ξεκί­νη­σαν το 2021.

Ταφι­κό κτή­ριο και πορ­τραί­τα Φαγιούμ ανα­κα­λύ­φθη­καν στην Αίγυ­πτο: Οι αρχαιο­λό­γοι που πραγ­μα­το­ποιούν ανα­σκα­φές στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο Garza στην πόλη Φαγιούμ της Αιγύ­πτου, απο­κά­λυ­ψαν ένα μεγά­λο ταφι­κό κτή­ριο και πορ­τραί­τα από την Πτο­λε­μαϊ­κή και τη Ρωμαϊ­κή περί­ο­δο. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ανα­κά­λυ­ψη πορ­τραί­των Φαγιούμ μετά τις ανα­σκα­φές του Βρε­τα­νού αρχαιο­λό­γου, Φλί­ντερς Πέτρι, κατά τη διάρ­κεια των ανα­σκα­φών στη Χαβά­ρα το 1887 και το 1910-11, και τις ανα­σκα­φές του Γερ­μα­νού αρχαιο­λό­γου, Βον Κάουφ­μαν, ο οποί­ος ανα­κά­λυ­ψε τον λεγό­με­νο «Τάφο της Αλίν».

Χαμέ­νοι ναοί, βου­δι­στι­κές δομές και σπή­λαια ανα­κα­λύ­φθη­καν στο δασι­κό κατα­φύ­γιο Bandhavgarh: Η Αρχαιο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία της Ινδί­ας (ASI) ανα­κά­λυ­ψε χαμέ­νους ναούς, βου­δι­στι­κές δομές και σπή­λαια στο δασι­κό κατα­φύ­γιο Bandhavgarh, που βρί­σκε­ται στην περιο­χή Umaria της Madhya Pradesh, στην Ινδία. Μέχρι τώρα, έχουν κατα­γρα­φεί 26 σπή­λαια που χρο­νο­λο­γού­νται από τον 2ο αιώ­να π.Χ. έως τον 5ο αιώ­να μ.Χ., 26 ναοί, 2 μονα­στή­ρια, 2 ανα­θη­μα­τι­κές στού­πες και 46 γλυπτά.

Umaria _Madhya Pradesh, στην Ινδία. 26 σπή­λαια του 2ου αιώ­να π.Χ. έως τον 5ο μ.Χ., + 26 ναοί, +2 μονα­στή­ρια, +2 ανα­θη­μα­τι­κές στού­πες & 46 γλυπτά.

 

Αρχαιο­λό­γοι από το MOLA (Μου­σείο Αρχαιο­λο­γί­ας του Λον­δί­νου) ανα­κά­λυ­ψαν ένα περί­τε­χνο περι­δέ­ραιο από χρυ­σό και πολύ­τι­μους λίθους ηλι­κί­ας 1300 ετών κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φών στο Northamptonshire της Αγγλί­ας. Το περι­δέ­ραιο, που περι­γρά­φε­ται ως «μονα­δι­κό» εύρη­μα, έχει 30 μεντα­γιόν και χάντρες από ρωμαϊ­κά νομί­σμα­τα, χρυ­σό, γυα­λί και ημι­πο­λύ­τι­μους λίθους. Ένα ορθο­γώ­νιο μεντα­γιόν με μοτί­βο σταυ­ρού απο­τε­λεί το κεντρι­κό κομ­μά­τι του κοσμή­μα­τος και είναι ένθε­το με κόκ­κι­νους γρα­νά­τες σε χρυσό.

Η «αρχαιό­τε­ρη» γρα­πτή πρό­τα­ση βρέ­θη­κε πάνω σε μια χτέ­να για ψείρες

Αρχαιο­λό­γοι εντό­πι­σαν μια ολό­κλη­ρη πρό­τα­ση στη γλώσ­σα της Χανα­ναί­ων, χαραγ­μέ­νη σε μια χτέ­να από ελε­φα­ντό­δο­ντο που χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1700 π.Χ. Στη χτέ­να υπάρ­χουν 17 γράμ­μα­τα σε αρχαϊ­κή μορ­φή από το πρώ­το στά­διο της εφεύ­ρε­σης της αλφα­βη­τι­κής γρα­φής. Συγκε­κρι­μέ­να, η επι­γρα­φή στο πολυ­τε­λές αντι­κεί­με­νο ανα­φέ­ρει: «Είθε αυτός ο χαυ­λιό­δο­ντας να ξερι­ζώ­σει τις ψεί­ρες από τα μαλ­λιά και τα γένια».

Πηγή: Heritage Daily

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο