Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι 12 ακατάλληλες παραλίες και ακτές για μπάνιο στην Αττική

Τις ακα­τάλ­λη­λες παρα­λί­ες και ακτές για μπά­νιο στην Αττι­κή έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο Υγείας.

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή από­φα­ση, υπάρ­χουν 12 σημεία στην περι­φέ­ρεια Αττι­κής, όπου η κολύμ­βη­ση ελλο­χεύ­ει κιν­δύ­νους για την υγεία. Με βάση τη λίστα, αυτές είναι κάποιες παρα­λί­ες, τα λιμά­νια και εγκα­τα­στά­σεις βιο­λο­γι­κού καθαρισμού.

Η αξιο­λό­γη­ση αυτών των σημεί­ων έγι­νε μετά από δειγ­μα­το­λη­ψί­ες που διε­νερ­γή­θη­καν κατά την προη­γού­με­νη και τρέ­χου­σα κολυμ­βη­τι­κή περί­ο­δο από τις αρμό­διες Υπη­ρε­σί­ες Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής των Περι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των των Περιφερειών.

Ανα­λυ­τι­κά τα σημεία:

–Όλα τα λιμά­νια, μόνι­μα αγκυ­ρο­βό­λια, ναυ­πη­γεία και δια­λυ­τή­ρια πλοίων.

–Όλη η περιο­χή από το λιμά­νι του Πει­ραιά μέχρι και το Πέραμα.

–Όλη η περιο­χή Σκα­ρα­μα­γκά μέχρι και την παρα­λία Ασπροπύργου.

–Όλα τα Λιμά­νια Σκα­φά­κι, Σταυ­ρού της Ακτής Θεμι­στο­κλέ­ους, στο λιμα­νά­κι της Σχο­λής Δοκί­μων και 100 μ. εκα­τέ­ρω­θεν του Κέντρου MIRAMARE.

–Στην περιο­χή από το Βόρειο άκρο Μικρο­λί­μα­νου μέχρι και την ακτή Ξηρο­τά­γα­ρου (όριο μαρίνας).

–Στο αρι­στε­ρό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλη­σί­ον εστια­το­ρί­ου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκα­τέ­ρω­θεν των εκβο­λών του ρέμα­τος Πικροδάφνης.

–Σε ζώνη 50 μέτρων εκα­τέ­ρω­θεν των στο­μί­ων εκβο­λής όλων των αγω­γών ομβρίων.

–Σε ζώνη 200 μέτρων εκα­τέ­ρω­θεν των στο­μί­ων εκβο­λής των αγω­γών εγκα­τα­στά­σε­ων βιο­λο­γι­κού καθα­ρι­σμού λυμά­των, και κάθε άλλης παρό­μοιας εκβο­λής, σύμ­φω­να με τις νομαρ­χια­κές απο­φά­σεις καθο­ρι­σμού απο­δέ­κτη, όπου τοπο­θε­τού­νται τοπι­κές απα­γο­ρευ­τι­κές πινα­κί­δες ή οι τοπι­κές υγειο­νο­μι­κές αρχές προ­τεί­νουν την τοπο­θέ­τη­ση σχε­τι­κών σημάνσεων.

–Στην περιο­χή των Ναυ­πη­γεί­ων και του λιμέ­νος όρμου Λαυ­ρί­ου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαί­ρε­ση την περιο­χή που αρχί­ζει από την ακτή Χέλ­μη και συνε­χί­ζε­ται μέχρι την περιο­χή Θωρι­κού (Ακτή Θεάτρου).

–Στην Ραφή­να σε όλο το μήκος της εξω­τε­ρι­κής πλευ­ράς του προ­σή­νε­μου μώλου του λιμανιού.

–Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβο­λής των αγω­γών των εγκα­τα­στά­σε­ων βιο­λο­γι­κού καθα­ρι­σμού, που βρί­σκο­νται στις περιο­χές Νέας Μάκρης και Μαρα­θώ­να και ειδι­κό­τε­ρα των κατα­σκη­νώ­σε­ων ΘΑΛΑ, και των κατα­σκη­νώ­σε­ων Αερο­πο­ρί­ας- ΘΑΑ . Στην απα­γό­ρευ­ση δεν περι­λαμ­βά­νε­ται η ακτή κολύμ­βη­σης του ΚΕΔΑ/Ζ.

–Στην περιο­χή του Ασω­πού ποτα­μού 200 μ. εκα­τέ­ρω­θεν της εκβο­λής του.

Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες

Η εγκύ­κλιος κοι­νο­ποιεί­ται στις Διευ­θύν­σεις Περι­βαλ­λο­ντι­κής Υγιει­νής και Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου των Περι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, από τις οποί­ες το Υπουρ­γείο Υγεί­ας ζητά να συνερ­γα­σθούν με τους υπεύ­θυ­νους εκπρο­σώ­πους των ΟΤΑ και τις αντί­στοι­χες Λιμε­νι­κές Αρχές ή Οργα­νι­σμούς (ΕΟΤ κ.λπ) για την εφαρ­μο­γή των ανα­γκαί­ων προ­λη­πτι­κών ή κατα­σταλ­τι­κών μέτρων, καθώς και για την τήρη­ση όρων υγιει­νής (απο­δυ­τή­ρια, απο­χω­ρη­τή­ρια, ντους, δοχεία συλ­λο­γής απορ­ριμ­μά­των κ.λπ.).

Στις περι­πτώ­σεις ακα­ταλ­λη­λό­τη­τας των ακτών για κολύμ­βη­ση, θα πρέ­πει να τοπο­θε­τη­θεί σχε­τι­κή σήμαν­ση, δηλα­δή απα­γο­ρευ­τι­κές πινα­κί­δες στα σημεία που κρί­θη­καν ακα­τάλ­λη­λα για κολύμ­βη­ση, από τους υπεύ­θυ­νους των ακτών με ευθύ­νη της Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης.
Οι Λιμε­νι­κές Αρχές παρα­κα­λού­νται για την επι­τή­ρη­ση των σημεί­ων αυτών, ώστε οι πινα­κί­δες να τοπο­θε­τού­νται σε κατάλ­λη­λα σημεία και να μη καταστρέφονται.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο