Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι 200 μεταλλάξεις του covid-19 δείχνουν ότι μεταδόθηκε με ταχύτητα στο τέλος του 2019

Γονι­δια­κή ανά­λυ­ση δειγ­μά­των περισ­σό­τε­ρων των 7.500 ατό­μων που έχουν προ­σβλη­θεί από την Covid-19 δεί­χνει ότι ο νέος κορο­νο­ϊ­ός δια­δό­θη­κε γρή­γο­ρα ανά τον κόσμο στο τέλος του περα­σμέ­νου έτους και ότι προ­σαρ­μό­ζε­ται στους ανθρώ­πι­νους ξενι­στές του, σύμ­φω­να με μελέ­τη του Ινστι­τού­του Γενε­τι­κής του University College London (UCL).

Η μελέ­τη εντό­πι­σε σχε­δόν 200 γενε­τι­κές μεταλ­λά­ξεις του νέου κορο­νοϊ­ού SARS-CoV‑2, που σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές δεί­χνουν τον τρό­πο με τον οποία εξε­λίσ­σε­ται με την διά­δο­σή του από άνθρω­πο σε άνθρωπο.

Ο Francois Balloux, καθη­γη­τής του UCL και εκ των επι­κε­φα­λής της έρευ­νας, δήλω­σε ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα δεί­χνουν ότι μεγά­λο ποσο­στό της γενε­τι­κής δια­φο­ρο­ποί­η­σης του SARS-CoV‑2 απα­ντά­ται στις περισ­σό­τε­ρο πλη­γεί­σες χώρες. Αυτό σημαί­νει ότι ο ιός δια­δι­δό­ταν ήδη εντα­τι­κά ανά τον κόσμο στις πρώ­τες φάσεις της επιδημίας.

“Ολοι οι ιοί μεταλ­λάσ­σο­νται με φυσι­κό τρό­πο. Οι μεταλ­λά­ξεις καθαυ­τές δεν είναι κακό πράγ­μα και δεν υπάρ­χει κάτι που να οδη­γεί στο συμπέ­ρα­σμα ότι ο SARS-CoV‑2 μεταλ­λάσ­σε­ται ταχύ­τε­ρα ή βρα­δύ­τε­ρα από το ανα­με­νό­με­νο”, σημειώ­νει ο Francois Balloux. “Μέχρι στιγ­μής, δεν μπο­ρού­με να πού­με αν ο SARS-CoV‑2 γίνε­ται περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο θανα­τη­φό­ρος ή μολυσματικός”.

Περισ­σό­τε­ρα από 3,68 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι έχουν κατα­γρα­φεί ως επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα του ιού σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο και 256.000 έχουν πεθά­νει, σύμ­φω­να με απο­λο­γι­σμό του Reuters. Κρού­σμα­τα έχουν κατα­γρα­φεί σε περισ­σό­τε­ρες από 210 χώρες και εδα­φι­κές οντό­τη­τες από την εμφά­νι­ση της νόσου στην Κίνα τον Δεκέμ­βριο 2019.

Η μελέ­τη του UCL, που δημο­σιεύ­θη­κε σήμε­ρα στην επι­θε­ώ­ρη­ση Infection, Genetics and Evolution επι­βε­βαιώ­νει ότι ο ιός εμφα­νί­σθη­κε στο τέλος του 2019, πριν δια­δο­θεί με ταχύ­τη­τα στον κόσμο, σημειώ­νει ο καθηγητής.

Η μελέ­τη δεν κατόρ­θω­σε να εντο­πί­σει το ακρι­βές σημείο εκκί­νη­σης ή τον τόπο.

Η ερευ­νη­τι­κή ομά­δα του Francois Balloux χαρτο­γρά­φη­σε τα γονι­διώ­μα­τα 7.500 δειγ­μά­των του ιού προ­ερ­χό­με­να από προ­σβλη­θέ­ντες ασθε­νείς σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα ενι­σχύ­ουν τα απο­δει­κτι­κά στοι­χεία που δεί­χνουν ότι οι ιοί SARS-CoV‑2 μοι­ρά­ζο­νται έναν κοι­νό πρό­γο­νο που εμφα­νί­ζε­ται στο τέλος του 2019, οπό­τε και, σύμ­φω­να με τα συγκλί­νο­ντα στοι­χεία, φαί­νε­ται ότι πέρα­σε από έναν ξενι­στή του ζωι­κού βασι­λεί­ου στον άνθρωπο.

Αυτό σημαί­νει ότι είναι απί­θα­νο ο ιός που προ­κα­λεί την Covid-19 να κυκλο­φο­ρού­σε μετα­ξύ των ανθρώ­πων για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα πριν από τον εντο­πι­σμό του.

Μελέ­τη γάλ­λων επι­στη­μό­νων που δημο­σιεύ­θη­κε τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες έδει­ξε ότι άνδρας είχε προ­βλη­θεί από Covid-19 στις 27 Δεκεμ­βρί­ου, έναν σχε­δόν μήνα πριν από την επί­ση­μη κατα­γρα­φή των πρώ­των κρου­σμά­των στην Γαλλία.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι το περι­στα­τι­κό δεν προ­κα­λεί έκπλη­ξη και κάλε­σε τις χώρες να ερευ­νή­σουν για τέτοια περιπτώσεις.

Ο Francois Balloux δηλώ­νει ότι οι 198 μικρές γενε­τι­κές αλλα­γές, ή μεταλ­λά­ξεις που εντο­πί­σθη­καν στην έρευ­να φαί­νε­ται ότι συνέ­βη­σαν ανε­ξάρ­τη­τα περισ­σό­τε­ρες από μία φορά. Το γεγο­νός αυτό μπο­ρεί να απο­τε­λεί κλει­δί στις προ­σπά­θειες για την ανά­πτυ­ξη φαρ­μά­κων και εμβολίων.

“Μία μεγά­λη δυσκο­λία στην αντι­με­τώ­πι­ση των ιών είναι ότι ένα εμβό­λιο μπο­ρεί να μην πλέ­ον απο­τε­λε­σμα­τι­κό εάν ο ιός έχει μεταλ­λα­χθεί”, λέει ο καθη­γη­τής του UCL . “Εάν επι­κε­ντρώ­σου­με τις προ­σπά­θειές μας στα μέρη του ιού είναι λιγό­τε­ρο πιθα­νόν να μεταλ­λα­χθούν, έχου­με καλύ­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να ανα­πτύ­ξου­με φάρ­μα­κα που θα είναι μακρο­πρό­θε­σμα αποτελεσματικά”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο