Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι fake δημοσιογράφοι των «Ellinika Hoaxes» και η αδρά αμοιβή από το facebook

Μεί­ζον ζήτη­μα προ­κύ­πτει για τους δια­χει­ρι­στές και συντά­κτες της ιστο­σε­λί­δας ellinikahoaxes.gr, σχε­τι­κά με υπο­βο­λή από μέρους τους ψευ­δών στοι­χεί­ων προς δημο­σιο­γρα­φι­κές ενώ­σεις και άλλες αρχές, με πιθα­νό σκο­πό την παρα­πλά­νη­σή τους για τη μη τήρη­ση των νόμι­μων προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων, όπως απο­κα­λύ­πτει το zougla.gr.

Το ζήτη­μα αφο­ρά στη δηλω­θεί­σα επι­σή­μως δημο­σιο­γρα­φι­κή τους ιδιό­τη­τα και τη συμ­με­το­χή τους σε… δημο­σιο­γρα­φι­κές ενώσεις.

Σύμ­φω­να με επί­ση­μα έγγρα­φα που έχει στην κατο­χή του το zougla.gr, δύο στε­λέ­χη της ιστο­σε­λί­δας, ο ένας δια­χει­ρι­στής, είναι μέλη δημο­σιο­γρα­φι­κής ένω­σης (απο­κτώ­ντας έτσι και τη «δημο­σιο­γρα­φι­κή» ιδιό­τη­τα), παρό­τι δεν πλη­ρούν μια σει­ρά σοβα­ρών προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για αυτό, με απο­τέ­λε­σμα να εγεί­ρο­νται σημα­ντι­κά ερω­τή­μα­τα και υπο­ψί­ες για υπο­βο­λή ψευ­δών δηλώ­σε­ων και βεβαιώ­σε­ων με σκο­πό την παρα­πλά­νη­ση των αρμοδίων!

Ας πάρου­με τα πράγ­μα­τα από την αρχή. Ο Αθα­νά­σιος Σιτί­στας, που δηλώ­νε­ται ως δια­χει­ρι­στής της ιστο­σε­λί­δας, είναι εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κός, και συγκε­κρι­μέ­να επι­σμη­νί­ας. Ο Ανδρό­νι­κος Κου­τρου­μπέ­λης δηλώ­νει web developer.

Οι δυο τους ισχυ­ρί­ζο­νται ότι τυγ­χά­νουν δημο­σιο­γρά­φοι, μέλη της «Ένω­σης Δημο­σιο­γρά­φων Περιο­δι­κού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης», ενώ μάλι­στα παρου­σιά­ζουν βεβαιώ­σεις της συγκε­κρι­μέ­νης Ένω­σης, δηλα­δή ότι αμφό­τε­ροι είναι τακτι­κά μέλη της: ο Αθα­νά­σιος Σιτί­στας από 1/1/2017 και ο Ανδρό­νι­κος Κου­τρου­μπέ­λης από 01/01/2018.

hoaxes11 hoaxes12

Πρώ­τη εύλο­γη απο­ρία, για ποιον λόγο, αφού και οι δύο είναι και δηλώ­νουν κάτοι­κοι Αττι­κής, εγγρά­φη­καν στη δημο­σιο­γρα­φι­κή ένω­ση της Βόρειας Ελλάδας.

Το σοβα­ρό όμως δεν είναι αυτό.

Στις προ­ϋ­πο­θέ­σεις εγγρα­φής των τακτι­κών μελών της συγκε­κρι­μέ­νης Ένω­σης Δημο­σιο­γρά­φων διαβάζουμε:

Κεφά­λαιο Β, άρθρο 5, παρ. 3: Τακτι­κά μέλη εγγρά­φο­νται οι δημο­σιο­γρά­φοι οι οποί­οι έχουν κύριο επάγ­γελ­μα τη συγκέ­ντρω­ση, τη δια­μόρ­φω­ση και τη μορ­φο­ποί­η­ση της ύλης που δημοσιεύεται.

Επί­σης, για να εγγρα­φεί κάποιος τακτι­κός μέλος, σύμ­φω­να με το άρθρο 6, θα πρέ­πει να έχει αφε­νός προ­ϋ­πη­ρε­σία τριών ετών και να αμεί­βε­ται κατά τον χρό­νο που υπο­βάλ­λε­ται η αίτη­σή του για εγγρα­φή με αμοι­βές που να αντα­πο­κρί­νο­νται του­λά­χι­στον στα κατώ­τε­ρα όρια που ορί­ζουν οι Νόμοι και οι Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις του κλά­δου. Μάλι­στα, για να γίνει δεκτός κάποιος στην Ένω­ση, θα πρέ­πει να υπο­βά­λει γρα­πτώς τις παρα­πά­νω βεβαιώσεις.

edipit

Εν τού­τοις, οι υπεύ­θυ­νοι της ιστο­σε­λί­δας δηλώ­νουν ότι κατά την περί­ο­δο 2013–2018 δεν έλα­βαν χρη­μα­το­δό­τη­ση και δεν παρεί­χαν οποια­δή­πο­τε αμοι­βή στους συνερ­γά­τες τους!

Επί­σης, λογι­κά, για να γίνει η εγγρα­φή τους, υπο­βλή­θη­κε και υπεύ­θυ­νη δήλω­ση της εργο­δο­σί­ας τους για τη συγκε­κρι­μέ­νη αμοι­βή. Τι συνέ­βη εδώ; Προ­φα­νώς υπέ­βα­λε ψευ­δή δήλω­ση η Αστι­κή Μη Κερ­δο­σκο­πι­κή Εται­ρεία Κέντρο Κατα­πο­λέ­μη­σης της Παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης (δια­χει­ρί­ζε­ται τα ellinikahoaxes), που εκπρο­σω­πεί ο ιδρυ­τής-δια­χει­ρι­στής της Θεό­δω­ρος Δανι­η­λί­δης (κατά δήλω­σή του, πρώ­ην ναρ­κα­λιευ­τής του Ελλη­νι­κού Στρατού)!

Σημειώ­νε­ται πάντως ότι, κατά δήλω­σή τους, το 2019 έλα­βαν 11.000 ευρώ από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο και το ‑πολύ μεγά­λο ποσό- των 302.400 ευρώ από το Facebook, λόγω της συνερ­γα­σί­ας της ιστο­σε­λί­δας με το κοι­νω­νι­κό δίκτυο.

Βεβαί­ως, όπως ισχύ­ει σε όλες τις δημο­σιο­γρα­φι­κές ενώ­σεις, «οποιο­δή­πο­τε μέλος ανα­λά­βει τακτι­κή έμμι­σθη υπη­ρε­σία στο Δημό­σιο ή σε Οργα­νι­σμό Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης ή σε Δημό­σια Επι­χεί­ρη­ση Κοι­νής Ωφέ­λειας (κ.λπ.) δια­γρά­φε­ται από την Ένωση».

Εδώ μιλά­με για περί­πτω­ση κατά την οποία ΕΓΓΡΑΦΗΚΕ στην Ένω­ση εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κός ως Επι­σμη­νί­ας του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Αεροπορίας!

Όπως προ­κύ­πτει, λοι­πόν, ο Αθα­νά­σιος Σιτί­στας, όταν εγγρά­φη­κε στην Ένω­ση το 2017, δεν είχε κύριο επάγ­γελ­μα τη δημο­σιο­γρα­φία, δεν είχε προ­ϋ­πη­ρε­σία 3 ετών και βεβαί­ως δεν αμει­βό­ταν καθό­λου, κατά δήλω­σή του.

Προ­φα­νώς η πρώ­τη υπο­ψία που έρχε­ται στο μυα­λό είναι ότι το εν λόγω στέ­λε­χος της ιστο­σε­λί­δας ellinikahoaxes εξα­πά­τη­σε ‑και εξα­κο­λου­θεί να εξα­πα­τά- την Ένω­ση με ψευ­δείς βεβαιώ­σεις του ίδιου και της εται­ρεί­ας που δια­χει­ρί­ζε­ται την ιστο­σε­λί­δα! Αυτό ή… μάλ­λον δεν ίσχυ­σε για τον ίδιο το κατα­στα­τι­κό της Ένωσης!

Με αυτόν τον τρό­πο, λοι­πόν, ο κύριος Σιτί­στας απέ­κτη­σε και την ιδιό­τη­τα του δημο­σιο­γρά­φου, ικα­νού να κρί­νει και να… λογο­κρί­νει, μετα­ξύ άλλων, και τη δου­λειά των «συνα­δέλ­φων» του, και μάλι­στα με την επί­ση­μη πιστο­ποί­η­ση ‑που, όπως μαθαί­νου­με, συνο­δεύ­ε­ται και από αδρά αμοι­βή- από τον δια­δι­κτυα­κό κολοσ­σό, το Facebook…

Το ίδιο ισχύ­ει και για τον Ανδρό­νι­κο Κου­τρου­μπέ­λη, ο οποί­ος άρχι­σε να αρθρο­γρα­φεί στην ιστο­σε­λί­δα από τον Δεκέμ­βριο του 2017, κατά δήλω­σή του, έγι­νε μέλος στην Ένω­ση μόλις έναν μήνα αργό­τε­ρα (1/1/2018), χωρίς φυσι­κά την απαι­τού­με­νη προ­ϋ­πη­ρε­σία και χωρίς φυσι­κά να λαμ­βά­νει την ανά­λο­γη κατώ­τα­τη αμοι­βή που προ­βλέ­πε­ται από το κατα­στα­τι­κό της Ένωσης.

Το zougla.gr υπέ­βα­λε ερώ­τη­μα προς την Ένω­ση Δημο­σιο­γρά­φων Περιο­δι­κού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης σχε­τι­κά με τα παρα­πά­νω γεγο­νό­τα και έλα­βε την εξής απάντηση:

«Αξιό­τι­μοι κύριοι
το θέμα που έχει προ­κύ­ψει λόγω της σοβα­ρό­τη­τας του θέμα­τος θα εξεταστεί
από το διοι­κη­τι­κό συμβούλιο.
(έχου­με γνώ­ση ότι υπάρ­χει δικα­στι­κή διαμάχη)

Με τιμή
Παπα­δό­που­λος Θεοφάνης
πρό­ε­δρος»

Δύο στα δύο, λοι­πόν, στην… επι­τυ­χή εξα­πά­τη­ση της Ένω­σης Δημο­σιο­γρά­φων Περιο­δι­κού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου Μακε­δο­νί­ας-Θρά­κης, του­λά­χι­στον όπως προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία που έχει στη διά­θε­σή του το zougla.gr και τις υπεύ­θυ­νες δηλώ­σεις των ίδιων των… «δημο­σιο­γρά­φων».

Από τους ανθρώ­πους, θυμί­ζου­με, που απο­τε­λούν τον «τρο­χο­νό­μο» της εγκυ­ρό­τη­τας της δια­δι­κτυα­κής δημο­σιο­γρα­φί­ας και που υπο­τί­θε­ται ότι οφεί­λουν να υπη­ρε­τούν το καθή­κον της Αλήθειας…

Αντι­δρά­σεις κατά της… αντι­δε­ο­ντο­λο­γι­κής στά­σης του αρχι­συ­ντά­κτη των Ellinikon Hoaxes

(Πηγή: zougla.gr)

Atexnos Logo ^^

Όσον αφο­ρά, δε, στην αξιο­πι­στία αλλά και στη βασι­κή αρχή της δημο­σιο­γρα­φί­ας που θα έπρε­πε, όπως υπο­θέ­τει ο κάθε καλό­πι­στος, να τηρεί μια ιστο­σε­λί­δα επι­φορ­τι­σμέ­νη μάλι­στα από το Facebook να ελέγ­χει την «αλή­θεια» και την «αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα», χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το παρά­δειγ­μα ενός πρώ­ην επι­στη­μο­νι­κού (κατά δήλω­ση του, δεν είχε όμως τα τυπι­κά και ουσια­στι­κά προ­σό­ντα)  συνερ­γά­τη της ιστο­σε­λί­δας, ο οποί­ος απο­χώ­ρη­σε δηλώ­νο­ντας δημό­σια ότι ο αρχι­συ­ντά­κτης της ιστο­σε­λί­δας (και ίσως ο μόνος δημο­σιο­γρά­φος που απα­σχο­λεί­ται σε αυτή), Δημή­τρης Αλι­κά­κος, τηρεί ακραία μερο­λη­πτι­κή στά­ση υπέρ ενός κόμ­μα­τος. Πρό­κει­ται για τον Νίκο Σαρα­ντά­κο που παρου­σια­ζό­ταν ως επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της τους στα ζητή­μα­τα γλώσ­σας και ο οποί­ος πέρα από την ελεγ­χό­με­νη ως προς τη γνώ­ση και αξιο­πι­στία σχε­τι­κή παρου­σία του στο δια­δί­κτυο, ουδε­μία επι­στη­μο­νι­κή σχέ­ση έχει με τα ζητή­μα­τα της γλώσσας.

Η περί­πτω­ση Σαρα­ντά­κου δεν προ­κα­λεί εντύ­πω­ση όσον αφο­ρά το ποιοι και ποια θέμα­τα δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται στα Ellinika Hoaxes. Κατα­πιά­νο­νται με πολύ σοβα­ρό­τε­ρα από τη γλώσ­σα θέμα­τα (ιατρι­κά, φαρ­μα­κευ­τι­κά κλπ) χωρίς να έχουν την αντί­στοι­χη επι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση.  Εκτός από τη δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις, το ζήτη­μα αφο­ρά και τον Πανελ­λή­νιο Ιατρι­κό Σύλο­λο­γο όπως και τον αντί­στοι­χο Φαρμακευτικό.

Διαβάστε τα σχετικά:

sarantakos hoaxes14
hoaxes17 hoaxes13
hoaxes19 hoaxes20
hoaxes23 hoaxes27
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο