Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι top-10 καλύτερες ταινίες σύμφωνα με το IMDB

Οι λίστες κάθε είδους μπο­ρεί να είναι με τη σωστή και μη πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας _και αυτό δεν έχει να κάνει με την υπο­κει­με­νι­κό­τη­τα. Κάποιος προ­βο­κά­το­ρας  _ονόματα δε λέμε ανα­φέ­ρει «Δεν υπάρ­χουν αντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια για να βγει κάτι από­λυ­τα δίκαιο. Πώς το περιο­ρί­ζεις όλο αυτό; Χάρη σε αυτό το θαυ­μά­σιο εργα­λείο που λέγε­ται IMDB»… (χει­ρο­κρό­τη­μα από τον capo clack _ακολουθούν οι λοι­ποί κλα­κα­δό­ροι: το ξέρα­τε πως τα μεγά­λα θέα­τρα, ειδι­κά τα μου­σι­κά δεν μπο­ρούν, όχι μόνο σήμε­ρα, αλλά 150+χρόνια να λει­τουρ­γή­σουν άνευ;)

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Η τέχνη είναι στρα­τευ­μέ­νη και η 7η _ειδικά τελευ­ταία με την ψηφιο­ποί­η­ση ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, οπό­τε ανα­λό­γως πρέ­πει να βλέ­πει ο ψαγ­μέ­νος _και όχι μόν, το ρόλος του σκο­τει­νού δια­δι­κτύ­ου, όπου κυριαρ­χούν promotion και χορηγία.

Το IMDb (ακρω­νύ­μιο του Internet Movie Database _ Βάση δεδο­μέ­νων ται­νιών στο Δια­δί­κτυο) είναι μια πλα­φόρ­μα με πλη­ρο­φο­ρί­ες που σχε­τί­ζο­νται με _λίγο απ όλα …ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές, podcast, οικια­κά βίντεο, βιντε­ο­παι­χνί­δια περιε­χό­με­νο ροής στο δια­δί­κτυο – συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των καστ, του συνερ­γεί­ου παρα­γω­γής και των προ­σω­πι­κών βιο­γρα­φιών, των περι­λή­ψε­ων πλο­κών, ασή­μα­ντα στοι­χεία, αξιο­λο­γή­σεις και κρι­τι­κές θαυ­μα­στών και κρι­τι­κών. Ξεκί­νη­σε ως ιδιω­τι­κή βάση δεδο­μέ­νων απλά ται­νιών από σινε­φίλ _“rec.arts.movies” το 1990 και μετα­φέρ­θη­κε στον Ιστό το 1993. Από το 1998, ανή­κει και λει­τουρ­γεί από την IMDb.com, Inc., μια από τις πολ­λές, θυγα­τρι­κή της Amazon

Από το 2019, το IMDb ήταν ο 52ος ιστό­το­πος με τις περισ­σό­τε­ρες επι­σκέ­ψεις στο Δια­δί­κτυο, σύμ­φω­να με την κατά­τα­ξη της Alexa. Από τον Μάρ­τιο του 2022, η βάση δεδο­μέ­νων ~10,1 εκα­τομ­μύ­ρια τίτλους (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τηλε­ο­πτι­κών επει­σο­δί­ων), 11,5 εκα­τομ­μύ­ρια προ­σω­πι­κά records (promotion) και πάνω από 83 εκα­τομ. εγγε­γραμ­μέ­νους χρήστες.

Οι σελί­δες τίτλου είναι προ­σβά­σι­μες σε όλους, αλλά μόνο οι εγγε­γραμ­μέ­νοι και μπο­ρούν να υπο­βά­λουν νέο υλι­κό και να προ­τεί­νουν τρο­πο­ποι­ή­σεις σε υπάρ­χου­σες κατα­χω­ρί­σεις. Οι κατη­γο­ρί­ας <Α> “με απο­δε­δειγ­μέ­νο ιστο­ρι­κό” έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­σθέ­τουν και να κάνουν διορ­θώ­σεις σε λίστες cast και σε “ευπα­θή” ζητή­μα­τα. Υπάρ­χουν επί­σης (από το 2007), φιλ­μο­γρα­φί­ες χαρακτήρων.

Οι χρή­στες _ανεξαρτήτως γνώ­σε­ων, και χωρίς εγγρα­φή μπο­ρούν να βαθ­μο­λο­γή­σουν τους τίτλους σε μια κλί­μα­κα από το 1 έως το 10 και τα σύνο­λα μετα­τρέ­πο­νται σε μια σταθ­μι­σμέ­νη μέση βαθ­μο­λο­γία, με φίλ­τρα, αλγό­ριθ­μους που μόνο η Amazon γνω­ρί­ζει και διαχειρίζεται …
Η μεθο­δο­λο­γία και οι λεπτο­μέ­ρειες για τον τρό­πο υπο­λο­γι­σμού των αξιο­λο­γή­σε­ών του είναι εμπι­στευ­τι­κές _το ανα­φέ­ρει εξάλ­λου, και δεν είναι προ­σβά­σι­μες στο κοι­νό. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, γίνο­νται μαγει­ρέ­μα­τα όταν παρά­γε­ται μια ακραία δια­φο­ρά μετα­ξύ του σταθ­μι­σμέ­νου μέσου όρου και του αριθ­μη­τι­κού μέσου όρου.

 Οι 10 ται­νί­ες με την κορυ­φαία βαθ­μο­λο­γία IMDB

 • #10 Ο Καλός, Ο Κακός και ο Άσχη­μος (1966) 8,8
  • Σπαγ­γέ­τι-γου­έ­στερν ταυ­τι­σμέ­νο με τη μου­σι­κή του Ένιο Μορι­κό­νε, μια ωδή στο είδος. Σε δια­σκε­δά­ζει, με μονα­δι­κές ατά­κες κλπ.
 • #9 Ο Άρχο­ντας των Δαχτυ­λι­διών: Η Συντρο­φιά του Δαχτυ­λι­διού (2001) 8,9
  • Από το ανε­πα­νά­λη­πτο βιβλίο του Τόλ­κιν που μάγε­ψε γενιές και γενιές, σερί για 3 ώρες ταινία.
 • #8 Pulp Fiction (1994) 8,9
  • Ταρα­ντί­νο με τις γνω­στές ατα­κά­ρες, χαρα­κτή­ρες περί­ερ­γους και επι­κές κατα­στά­σεις. Κρα­τά­με και τη μου­σι­κή _ειδικά τη Μισιρλού

 • #7 O Άρχο­ντας των Δαχτυ­λι­διών: Η Επι­στρο­φή του Βασι­λιά (2003) \ 9 
  • Το 3ο και τελευ­ταίο μέρος της τρι­λο­γί­ας _One Ring To Rule Them All…

 • #6 H Λίστα του Σίντλερ (1993) \ 9άρι 
  • Την είπαν «συγκλο­νι­στι­κή», όπου κάποιοι, λίγοι, γεν­ναί­οι και χαρι­σμα­τι­κοί, βρί­σκουν τρό­πο να αντι­στα­θούν στη φρί­κη, στο έγκλη­μα κλπ . ΟΚ βλέ­πε­ται, αλλά παρα­βλέ­πε­ται η φρί­κη του φασι­σμού _σε ότι μας αφο­ρά Κλί­μοφ Έλα να δεις

 • #5 Οι 12 Ένορ­κοι (1957) 9άρι επίσης 
  • Αξιό­λο­γη ται­νία του παλιού καλού σινε­μά με κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κές προ­ε­κτά­σεις και μυριά­δες θεματικές…
 • #4 Ο Νονός 2 (1974) \ 9άρι 
  • Νονός 1–2‑3 αρι­στούρ­γη­μα by Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα, με Μάρ­λον Μπρά­ντο και Αλ Πατσί­νο. Το καλύ­τε­ρο sequel στην ιστορία.

 • #3 Ο Σκο­τει­νός Ιππό­της (2008) 9άρι 
  • Ο μάλ­λον καλύ­τε­ρος Μπά­τμαν που στα χέρια του Κρί­στο­φερ Νόλαν μετα­μορ­φώ­θη­κε με Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ…

 • #2 Ο Νονός (1972) _9,2
  • Τα… είπα­με όλα στο • #4 Ο Νονός 2 (1974) για το αρι­στούρ­γη­μα του Φράν­σις Φορντ Κόπολα.

 • #1 Τελευ­ταία Έξο­δος: Ρίτα Χέι­γουορθ (1994) Imdb 9,3
  • Βλ ανα­φο­ρά μας παρα­πά­νω, αρχι­κά οι κρι­τι­κοί το έθα­ψαν ίσως λόγω Tim Robbins ποτέ δεν το πολυ­συ­μπά­θη­σαν. Και; Μιλά­με για τον ορι­σμό της ται­νί­ας που μεγά­λω­σε λίγο λίγο και τελι­κά πάρα πολύ. Είναι αυτό το λυτρω­τι­κό φινά­λε μάλ­λον, το πώς χτί­ζε­ται, το πώς σε κάνει να νιώ­θεις. Συναί­σθη­μα λέγε­ται και αν… πετύ­χει, δεν έχει ταίρι.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο