Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οκτώ χρόνια κάθειρξη σε καθαρίστρια — μητέρα 13 παιδιών για πλαστογράφηση ημερομηνίας στο απολυτήριο δημοτικού

Το φως της δημο­σιό­τη­τας είδε σήμε­ρα η περί­πτω­ση μίας καθα­ρί­στριας στο νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων, η οποία είχε κατα­δι­κα­σθεί ερή­μην σε κάθειρ­ξη 8 χρό­νων συνο­λι­κά για τα αδι­κή­μα­τα της «πλα­στο­γρα­φί­ας με χρή­ση» και της «ψευ­δούς υπεύ­θυ­νης δήλω­σης με σκο­πό το κέρδος».

Η γυναί­κα με κατα­γω­γή από την Πρέ­βε­ζα και μητέ­ρα 13 παι­διών, είχε πλα­στο­γρα­φή­σει την ημε­ρο­μη­νία απο­φοί­τη­σής της από το Δημο­τι­κό, το έτος 1980 και όχι το 1981 όπως ήταν το σωστό, προ­κει­μέ­νου να προ­σλη­φθεί στο νοσο­κο­μείο Ιωαννίνων.

Αρχικά,η καθα­ρί­στρια ζήτη­σε ανα­βο­λή λόγω του ότι πάσχει από την καρ­δία της και της έχει τοπο­θε­τη­θεί «απι­νι­δω­τής» προ­σκο­μί­ζο­ντας μάλι­στα ιατρι­κή γνω­μά­τευ­ση. Όμως το αίτη­μα της για ανα­βο­λή δεν έγι­νε δεκτό και δικά­στη­κε ερήμην.

Από τους δικη­γό­ρους της κατα­τέ­θη­κε έφε­ση και η υπό­θε­ση θα εκδι­κα­στεί τις 5 Μαρτίου.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το prevezatoday.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο