Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολική έκλειψη ηλίου σήμερα — Πού θα είναι ορατή

Σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 8 Απρι­λί­ου ένα μεγά­λο μέρος της βόρειας και κεντρι­κής Αμε­ρι­κής θα έχει την ευκαι­ρία να δει τη Σελή­νη να περ­νά μπρο­στά από τον Ήλιο και να τον καλύ­πτει κατά τη διάρ­κεια μιας ολι­κής έκλει­ψης Ηλίου.

Η ολι­κή έκλει­ψη θα είναι ορα­τή από εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε περιο­χές της βόρειας Αμε­ρι­κής, του Μεξι­κού και του Καναδά.

Θα ξεκι­νή­σει από τον νότιο Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό, με τις πρώ­τες περιο­χές του Μεξι­κού να την παρα­τη­ρούν από τις ακτές του Ειρη­νι­κού. Το μονο­πά­τι της έκλει­ψης θα δια­σχί­σει το Μεξι­κό και θα συνε­χί­σει στις ΗΠΑ περ­νώ­ντας από το Τέξας, συνε­χί­ζο­ντας βορειο­α­να­το­λι­κά και περ­νώ­ντας στη συνέ­χεια και από τον Καναδά.

Κατά τη διάρ­κεια της ολι­κό­τη­τας, οπό­τε ο μαύ­ρος δίσκος της Σελή­νης παίρ­νει τη θέση του Ήλιου, ο ουρα­νός θα σκο­τει­νιά­σει σαν να είναι αυγή ή σού­ρου­πο και οι θεα­τές θα έχουν την ευκαι­ρία να παρα­τη­ρή­σουν το στέμ­μα του Ήλιου, την εξώ­τε­ρη ατμό­σφαι­ρα του Ήλιου. Η φάση αυτή μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει μέχρι και τέσ­σε­ρα λεπτά. Έξω από τη δια­δρο­μή ολι­κό­τη­τας, οι άνθρω­ποι στις όμο­ρες περιο­χές θα έχουν την ευκαι­ρία να δουν μια μερι­κή έκλει­ψη Ηλίου.

Σύμ­φω­να με τη NASA, περί­που 31,5 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι ζουν κατά μήκος του μονο­πα­τιού της έκλει­ψης, ενώ συνο­λι­κά πάνω από 300 εκα­τομ­μύ­ρια άτο­μα θα έχουν την ευκαι­ρία να βιώ­σουν έστω και μερι­κή έκλει­ψη. Η NASA έχει προ­γραμ­μα­τί­σει ζωντα­νή κάλυ­ψη της έκλει­ψης από τις 8 μ.μ. ώρα Ελλά­δας και για τρεις ώρες από τοπο­θε­σί­ες σε όλες τις ΗΠΑ. Η ζωντα­νή κάλυ­ψη θα παρέ­χε­ται από την ιστο­σε­λί­δα της https://www.nasa.gov/nasatv/ με σχο­λια­σμό και από τη σελί­δα της στο YouTube https://www.youtube.com/watch?v=J5j95RUSLd8 με εικό­να μόνο από τηλεσκόπια.

Ομά­δες επαγ­γελ­μα­τιών και ερα­σι­τε­χνών αστρο­νό­μων, αστρο­φω­το­γρά­φοι και κυνη­γοί εκλεί­ψε­ων από όλη την Ελλά­δα ταξί­δε­ψαν άλλοι στις ΗΠΑ και άλλοι στο Μεξι­κό, για να παρα­τη­ρή­σουν και να μελε­τή­σουν το εντυ­πω­σια­κό αστρο­νο­μι­κό φαινόμενο.

Ανά­με­σά τους και η αστρο­φυ­σι­κός στο Κέντρο Επι­σκε­πτών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, στο Θησείο, Φιό­ρη-Ανα­στα­σία Μεταλ­λη­νού, η οποία ταξί­δε­ψε στο Ντου­ράν­γκο του Μεξι­κού μαζί με μέλη της Αστρο­νο­μι­κής Ένω­σης Σπάρ­της «Διό­σκου­ροι». Εκεί η έκλει­ψη θα έχει συνο­λι­κή διάρ­κεια δύο ώρες και 41 λεπτά και η ολι­κό­τη­τα τρία λεπτά και 47 δευτερόλεπτα.

Όπως εξή­γη­σε η κ. Μεταλ­λη­νού στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2024 ο Ήλιος είναι στο μέγι­στο της ηλια­κής του δρα­στη­ριό­τη­τας, οπό­τε όλα τα ηλια­κά φαι­νό­με­να εμφα­νί­ζο­νται πιο έντο­να. «Οπό­τε στη συγκε­κρι­μέ­νη έκλει­ψη, και­ρού επι­τρέ­πο­ντος, ελπί­ζου­με και περι­μέ­νου­με ότι θα παρα­τη­ρή­σου­με πιο έντο­να ηλια­κά φαι­νό­με­να, όπως ηλια­κές εκλάμ­ψεις και προ­ε­ξο­χές. Ακό­μα και η κορό­να του Ήλιου θα είναι πιο έντο­νη στις παρα­τη­ρή­σεις και μετρή­σεις που θα γίνουν και στις φωτο­γρα­φί­ες που θα βγουν».

Η ίδια ανα­δει­κνύ­ει άλλο ένα ενδια­φέ­ρον στοι­χείο της συγκε­κρι­μέ­νης ολι­κής έκλει­ψης: ότι πραγ­μα­το­ποιεί­ται 18 χρό­νια μετά την ολι­κή έκλει­ψη του 2006 που ήταν ορα­τή από το Καστε­λό­ρι­ζο. «Αυτά τα 18 χρό­νια είναι μια περιο­δι­κό­τη­τα, που ονο­μά­ζε­ται κύκλος Σάρος και ήταν γνω­στός από τους Βαβυ­λώ­νιους και τους αρχαί­ους Έλλη­νες, οι οποί­οι μπο­ρού­σαν έτσι να προ­βλέ­ψουν τις εκλεί­ψεις. Σε αυτό τον κύκλο επα­να­λαμ­βά­νο­νται εκλεί­ψεις πανο­μοιό­τυ­πες, οπό­τε στις 8 Απρι­λί­ου θα δού­με μια έκλει­ψη πανο­μοιό­τυ­πη με την έκλει­ψη στο Καστελόριζο».

Σημειώ­νε­ται ότι η επό­με­νη ολι­κή έκλει­ψη Ηλί­ου ανα­μέ­νε­ται στις 12 Αυγού­στου 2024 και θα είναι ορα­τή από την Ισλαν­δία, την Πορ­το­γα­λία, τη Ρωσία και την Ισπανία.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο