ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ 💥 Αποφάσεις ρεκόρ από 37 Εργατικά Κέντρα και 22 Ομοσπονδίες _Aπεργούμε και διαδηλώνουμε σε όλη τη χώρα για τις ζωές μας!

‘Η τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας! Το σύν­θη­μα που γεν­νή­θη­κε στις πρω­τό­γνω­ρες κινη­το­ποι­ή­σεις που πυρο­δό­τη­σε το έγκλη­μα στα Τέμπη θα ακου­στεί ξανά σε λίγο, στην απερ­γία και τις συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νουν εκα­το­ντά­δες σωμα­τεία, Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα σε όλη τη χώρα. Έναν χρό­νο μετά τις πολυ­ή­με­ρες δια­δη­λώ­σεις που προ­κά­λε­σε η απώ­λεια 57 ανθρώ­πων στις «ράγες» της εγκλη­μα­τι­κής … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ 💥 Απο­φά­σεις ρεκόρ από 37 Εργα­τι­κά Κέντρα και 22 Ομο­σπον­δί­ες _Aπεργούμε και δια­δη­λώ­νου­με σε όλη τη χώρα για τις ζωές μας!.