Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολοι στη μάχη! Με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο χέρι _κάθε μέρα _κάθε ώρα μέχρι την Κυριακή!

💥  Πώς θα αντιπαλέψουμε από καλύτερες θέσεις
την επιλεκτική γύμνια του αστικού κράτους,
την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία του λαού ως κόστος,
που κάθε βδομάδα πια γεννάει και νέες τραγωδίες;

Πώς θα στρι­μώ­ξου­με κυβερ­νή­σεις, δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές για μέτρα ουσια­στι­κής θωρά­κι­σης του λαού και των περιου­σιών του, για να μην πνι­γό­μα­στε τον χει­μώ­να, να μην και­γό­μα­στε το καλοκαίρι;

Πώς θα μπουν εμπό­δια στη φορο­μπη­ξία και στην αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα σε δήμους και Περι­φέ­ρειες; Πώς θα δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση για στε­λέ­χω­ση υπη­ρε­σιών, για να μπει φρέ­νο στη γενι­κευ­μέ­νη εργο­λα­βο­ποί­η­ση που φορ­τώ­νει περισ­σό­τε­ρα βάρη στα εργα­τι­κά — λαϊ­κά στρώ­μα­τα ώστε να κερ­δί­ζουν μια χού­φτα επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι; Πώς θα οργα­νω­θεί με καλύ­τε­ρους όρους η πάλη για τα σχο­λεία, για τις δομές Υγεί­ας, για καθε­τί που βασα­νί­ζει τον λαό και τα παι­διά του;

Τελι­κά:
«Πώς θα δυνα­μώ­σει η αντι­πα­ρά­θε­ση με την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρ­δους, που υπη­ρε­τούν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι εκλεγ­μέ­νοι τους σε δήμους και Περι­φέ­ρειες; Πώς θα δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση για τις ανά­γκες των πολ­λών, κόντρα σε αυτήν την πολι­τι­κή;».

Ερω­τή­μα­τα όπως τα παρα­πά­νω πρέ­πει να κυριαρ­χή­σουν τις λιγο­στές μέρες που απο­μέ­νουν μέχρι τις κάλ­πες της Κυρια­κής 8 Οκτώ­βρη. Μέρες που μπο­ρεί να φαί­νο­νται λίγες, αλλά έχουν ακό­μα πολ­λά περι­θώ­ρια για να κερ­δη­θούν περισ­σό­τε­ρες ψήφοι για τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε δήμους και Περιφέρειες.

Για να σπά­σει η «συνω­μο­σία της σιω­πής» που προ­σπα­θούν να επι­βά­λουν η κυβέρ­νη­ση, τα άλλα κόμ­μα­τα και τα συστη­μι­κά ΜΜΕ, η βου­βα­μά­ρα με την οποία επι­χει­ρούν να φτά­σου­με μέχρι τις κάλ­πες, μπας και σμπα­ρα­λια­στεί το κρι­τή­ριο ψήφου.

Για να δυνα­μώ­σει μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή η αντι­πα­ρά­θε­ση με τους «τοπο­τη­ρη­τές» της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής, τους υπο­ψη­φί­ους που στη­ρί­ζουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, προ­σπα­θώ­ντας να ελέγ­ξουν την υλο­ποί­η­ση σε δήμους και Περι­φέ­ρειες της βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής τους, τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

💥  Αντικειμενικά, αυτές τις λίγες μέρες
χρειάζεται η συζήτηση να επικεντρωθεί στα βασικά διλήμματα,
να μη σκορπάει σε δευτερεύοντα.

  • Αν, δηλα­δή, από την επο­μέ­νη των εκλο­γών ο λαός θα έχει περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους δημάρ­χους, δημο­τι­κούς και περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», που θα είναι στη­ρίγ­μα­τα στην πάλη για τις ανά­γκες του.
  • Αν θα έχει εκλέ­ξει περισ­σό­τε­ρους δοκι­μα­σμέ­νους αγω­νι­στές που εγγυώ­νται για τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και τη διεκδίκηση.
  • Αν θα δυνα­μώ­σει το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης, αν η λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια που φου­ντώ­νει θα βρει διέ­ξο­δο στην αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ και τις ανα­τρε­πτι­κές του θέσεις.
  • Αν ο κλο­νι­σμός της εμπι­στο­σύ­νης απέ­να­ντι στο σάπιο και εχθρι­κό κρά­τος, που δικαί­ως νιώ­θουν όλο και περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι μετά τα απα­νω­τά εγκλή­μα­τα των τελευ­ταί­ων χρό­νων, θα εκφρα­στεί και στις κάλ­πες. Αν θα στα­λεί ισχυ­ρό μήνυ­μα ότι ο λαός μπο­ρεί «να πάει αλλιώς».
  • Αν θα δεχθεί τελι­κά πλήγ­μα η πολι­τι­κή που για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων κάνει συντρίμ­μια τις ζωές των πολλών.

Αυτό το πλήγ­μα μπο­ρεί ο λαός να το κατα­φέ­ρει ρίχνο­ντας και στις δύο κάλ­πες το ψηφο­δέλ­τιο που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ, ρίχνο­ντας το κόκ­κι­νο γαρύ­φαλ­λο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης».

💥  Και ένα τέτοιο πλήγμα γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο
αν αναλογιστεί κανείς τι έρχεται τους επόμενους μήνες.

Δεκά­δες αντι­λαϊ­κοί νόμοι είναι στα σκα­ριά ώστε να ρέει «ζεστό» χρή­μα για το μεγά­λο κεφά­λαιο, νόμοι που απο­τυ­πώ­νο­νται και σε τοπι­κό επί­πε­δο: Από το ξεχεί­λω­μα των ωρα­ρί­ων με τις ευλο­γί­ες δημάρ­χων και περι­φε­ρειαρ­χών μέχρι τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις σε μια σει­ρά από υπη­ρε­σί­ες που πρω­το­στα­τούν οι εκλεγ­μέ­νοι των άλλων κομμάτων.

Η ίδια η κυβέρ­νη­ση προ­ε­τοι­μά­ζει τον λαό για νέα χαρά­τσια, μαζί με την ΕΕ ξεκα­θα­ρί­ζει ότι το «ζωνά­ρι πρέ­πει να σφί­ξει», ότι «παγώ­νουν» μισθοί και συντά­ξεις, με τον πλη­θω­ρι­σμό να καλ­πά­ζει, ότι η ακρί­βεια και η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια θα συνε­χί­ζο­νται και ότι ακό­μα και τα «μέτρα καπα­μά» θα αποσύρονται.

Κι αν πριν τελειώ­σει ο Σεπτέμ­βρης δύο μόλις κύμα­τα κακο­και­ρί­ας έφε­ραν τον λαό αντι­μέ­τω­πο με τις υπο­δο­μές — ρημα­διό, να βου­λιά­ζει στις λάσπες και να κιν­δυ­νεύ­ει, το επό­με­νο διά­στη­μα επι­φυ­λάσ­σει στα σίγου­ρα νέες κατα­στρο­φές που απαι­τούν τη μέγι­στη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και την οργά­νω­ση, να γίνε­ται πρά­ξη παντού το «ο λαός σώζει τον λαό», που απο­δει­κνύ­ε­ται ξανά μονόδρομος.

Η ίδια πολι­τι­κή φέρ­νει τον λαό αντι­μέ­τω­πο με νέο φάσμα κιν­δύ­νων από τη βαθιά εμπλο­κή στους ΝΑΤΟι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, από τις διευ­θε­τή­σεις που «τρέ­χουν» με σφρα­γί­δα ΗΠΑ — ΝΑΤΟ σε Αιγαίο, Κύπρο, Ανατ. Μεσό­γειο, για τις οποί­ες δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές των ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ είτε καθη­συ­χά­ζουν τον λαό είτε πανηγυρίζουν.

💥  Επομένως, η επιλογή πρέπει να είναι σαφής.

Οι εργαζόμενοι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε υποψηφίους
◾ που προσκυνούν την παραπάνω πολιτική,
◾ που την έχουν υπηρετήσει ήδη από άλλες θέσεις,
◾ που δεσμεύονται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και
🔴 στους υποψηφίους του ΚΚΕ που
🔴 είναι γνωστοί για τις μάχες που δίνουν σε κάθε μετερίζι, 
🔘 τόσο στους χώρους δουλειάς όσο και στις γειτονιές: 
🔘 Από τους 〰️ ελεύθερους χώρους, ✔️ τους παιδικούς σταθμούς και
✔️ τα σχολεία 
μέχρι
✔️ το μεροκάματο και τη ✔️ μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Αυτό που έχει ανά­γκη λοι­πόν κάθε εργα­ζό­με­νος, κάθε νέος και νέα, κάθε συντα­ξιού­χος είναι να δυνα­μώ­σει το ΚΚΕ, για να δυνα­μώ­σει η υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, για να προ­βλη­θούν ακό­μα πιο επι­θε­τι­κά τα σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, αυτά που μπο­ρεί σήμε­ρα να απο­λαμ­βά­νει ο λαός και του τα στε­ρεί η θωρά­κι­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφαλαίου.

Να δυναμώσουν η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση για όλα τα παραπάνω, κόντρα στη συναίνεση που απολαμβάνει η κυβέρνηση από τα άλλα κόμματα του συστήματος και εκφράζεται και στην Τοπική Διοίκηση, με τους κοινούς υποψηφίους, τις «μεταγραφές» και τις ανταλλαγές στελεχών μεταξύ τους.

Τώρα είναι η ώρα για να κάνουν το βήμα, να προ­σεγ­γί­σουν το ΚΚΕ και με ψήφο στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» όσοι μέχρι χτες εξα­κο­λου­θού­σαν ακό­μα και με βαριά καρ­διά να ενα­πο­θέ­τουν τις ελπί­δες τους στον ΣΥΡΙΖΑ, και βλέ­πουν με απέ­χθεια το επι­στέ­γα­σμα του από­λυ­του εκφυ­λι­σμού του. Οσοι νιώ­θουν αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί, όσοι έχουν ανα­φο­ρές στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, μπο­ρούν να δουν πιο καθα­ρά ότι δεν έχουν να περι­μέ­νουν τίπο­τα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή την όποια άλλη εκδο­χή του. Μπο­ρούν, όμως, σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ να συμ­βά­λουν στην οργά­νω­ση της αντε­πί­θε­σης, στην ανά­πτυ­ξη της πάλης για τα δικαιώ­μα­τα του λαού και της νεο­λαί­ας, ενά­ντια στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή κυβερ­νή­σε­ων και κεφα­λαί­ου, που ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύ­ει να απο­δεί­ξει ότι μπο­ρεί να την υπη­ρε­τή­σει καλύ­τε­ρα από τη ΝΔ.

Τώρα όλοι στη μάχη! Με τους πάνω από 20.000 υπο­ψη­φί­ους της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» σε όλη τη χώρα, με τους δεκά­δες χιλιά­δες με τους οποί­ους βρε­θή­κα­με τους τελευ­ταί­ους μήνες σε μικρούς και μεγά­λους αγώ­νες, κάνου­με τη νύχτα μέρα.

✔️  Παίρνουμε κάθε μέτρο για να μην πάει ούτε μια ψήφος χαμένη.
✔️  Σπίτι σπίτι, άνθρωπο τον άνθρωπο, σε χώρους δουλειάς,
✔️  Παντού να φτάσει το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
✔️  Με τις συσκέψεις, τις περιοδείες, τις εξορμήσεις,
✔️  Με την αφίσα και τον «Ριζοσπάστη»,
✔️  την ντουντούκα, τις άμεσες παρεμβάσεις
✔️  εκεί που ο λαός δίνει τη μάχη να σταθεί στα πόδια του.

Ετσι που από τις 9 Οκτώβρη και μετά,
με πιο ισχυρό το ΚΚΕ,
να είναι ακόμα πιο δυνατό το «αντίπαλο δέος»,
να δοθεί ακόμα πιο επιθετική απάντηση: «
Με τις ζωές μας, όχι με τα κέρδη τους!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο