Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Συγκλονιστική πορεία δεκάδων τρακτέρ ως το Κάστρο — σε λίγο μέσα στην Αθήνα 🚜 🎥

Μονα­δι­κή, συγκλο­νι­στι­κή ήταν η πορεία δεκά­δων τρα­κτέρ που έφτα­σαν στο Κάστρο Βοιω­τί­ας το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και σε λίγο θα δια­σχί­σουν την Αθή­να και θα φτά­σουν στο Σύνταγμα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Όλοι αύριο στο Σύνταγ­μα! Αγω­νι­στι­κή υπο­δο­χή από Σωμα­τεία και φορείς της Αττικής

Αθή­να ερχό­μα­στε! Ανυ­πο­μο­νούν οι οδη­γοί για τη στιγ­μή που θα περά­σουν με τα τρα­κτέρ μπρο­στά από τη Βου­λή, μπρο­στά από τον κόσμο που θα έχει συγκε­ντρω­θεί για συμπαράσταση.

«Δεν θα έχει ξανα­γί­νει με τόσα τρα­κτέρ», το λένε και το πιστεύ­ουν. Θα είναι απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση που την επι­βί­ω­ση τους την κοστο­λο­γεί με λίγα ψίχουλα…

Κατά­κο­ποι αλλά και απο­φα­σι­σμέ­νοι οι οδη­γοί έφτα­σαν στο μπλό­κο του Κάστρου για δια­νυ­κτέ­ρευ­ση. Οι περισ­σό­τε­ροι οδή­γη­σαν πάνω από 7 ώρες τα τρα­κτέρ και θα οδη­γή­σουν άλλες τόσες ως το κέντρο της Αθήνας.

Δεκά­δες τρα­κτέρ πάνω στην Εθνι­κή οδό! Εντυ­πω­σια­κό γεγο­νός! Από τα διερ­χό­με­να ΙΧ και φορ­τη­γά οδη­γοί και επι­βά­τες δεν στα­μά­τη­σαν να κορ­νά­ρουν, να σχη­μα­τί­ζουν το σήμα της νίκης, να υψώ­νουν γρο­θιές, να φωνά­ζουν «μαζί σας».

Μονα­δι­κές και ιστο­ρι­κές στιγ­μές, όπως μονα­δι­κό και ιστο­ρι­κό θα είναι το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο της Τρί­της. «Αθή­να ερχό­μα­στε, φτά­νου­με και θέλου­με λύσεις για να ζήσου­με στον τόπο μας», αυτή είναι η αλή­θεια τους, αυτήν την αλή­θεια έβα­λαν πάνω στα τρα­κτέρ και κατα­φτά­νουν… Θα μπουν! Να είμα­στε όλοι εκεί.

Τα τρα­κτέρ ξεκί­νη­σαν από το μπλό­κο στον Ε65 στην Καρ­δί­τσα, το πρωί της Δευτέρας.

Οι αγρό­τες ζητούν «να δικαιω­θούν τα δίκαια αιτή­μα­τα» για να ζήσουν στον τόπο και στα χωρά­φια τους. Δεν τους πτο­εί το εξα­ντλη­τι­κό ταξί­δι, συνο­λι­κά 15 ωρών για να φτά­σουν Αθή­να και οι άλλες τόσες ώρες για την επι­στρο­φή στο μπλόκο.

Διεκ­δι­κούν λύσεις στα προ­βλή­μα­τα και καλούν τον κόσμο της Αθή­νας να είναι μαζί τους στο μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγμα.

Την Τρί­τη το πρωί θα ανα­χω­ρή­σουν τα λεω­φο­ρεία και τα αγρο­τι­κά οχήματα.

Με τις κόρ­νες να δίνουν τον τόνο και να ξεση­κώ­νουν, ξεκί­νη­σαν τα τρα­κτέρ και από την Λάρι­σα. Αγω­νι­στι­κό ραντε­βού το Κάστρο Βοιω­τί­ας με τους υπό­λοι­πους αγρό­τες και εκεί θα διανυκτερεύσουν.

Σε λίγο θα ξεκι­νή­σουν για την Αθή­να, όπου στις 6.30 μ.μ., θα γίνει το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγμα.

Κάλε­σμα στους αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φους, αλλά και στο λαό της Αθή­νας να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στο συλ­λα­λη­τή­ριο «για­τί είναι και δική τους υπό­θε­ση η ικα­νο­ποί­η­ση των αιτη­μά­των που έχου­με» απηύ­θυ­νε ο Ρίζος Μαρού­δας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ν. Λάρισας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο