Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολοκληρωμένες οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού

Την τελι­κή και ολο­κλη­ρω­μέ­νη πρό­τα­ση του ΚΚΕ για την ψήφο των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού παρου­σί­α­σε ο βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Γιάν­νης Γκιό­κας στην Επι­τρο­πή Ανα­θε­ώ­ρη­σης του Συντάγ­μα­τος, που συνε­δρί­α­σε χτες για το άρθρο 54 του Συντάγ­μα­τος, που αφο­ρά το εκλο­γι­κό σύστη­μα, τις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες και τους βου­λευ­τές Επικρατείας.

Αυτή ήταν και η τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής. Στις 8 Νοέμ­βρη θα συνε­δριά­σει για να κατα­λή­ξει, με τη δια­δι­κα­σία της ψηφο­φο­ρί­ας επί των προ­τά­σε­ων των κομ­μά­των, στην τελι­κή της πρό­τα­ση, την οποία θα κατα­θέ­σει στις 11 Νοέμ­βρη στην Ολομέλεια.


Ατέχνως click


Η σχε­τι­κή πρό­τα­ση που κατέ­θε­σε χτες η ΝΔ προ­βλέ­πει ότι «μπο­ρεί να τίθε­νται προ­ϋ­πο­θέ­σεις στην άσκη­ση του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος στον τόπο δια­μο­νής τους από τους εκλο­γείς που βρί­σκο­νται έξω από την Επι­κρά­τεια, όπως η κατο­χή αριθ­μού φορο­λο­γι­κού μητρώ­ου, ο χρό­νος απου­σί­ας από τη χώρα ή η παρου­σία στη χώρα για ορι­σμέ­νο χρό­νο στο παρελ­θόν». Ακό­μα, πως «μπο­ρεί να ορί­ζε­ται ότι ορι­σμέ­νες θέσεις του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας κάθε κόμ­μα­τος κατα­λαμ­βά­νο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά από τον ελλη­νι­σμό της δια­σπο­ράς. Με τον νόμο της παρα­γρά­φου 1 του παρό­ντος άρθρου μπο­ρεί να καθιε­ρώ­νο­νται μία ή περισ­σό­τε­ρες εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες από­δη­μου Ελληνισμού».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επα­νέ­φε­ρε την αρχι­κή του πρό­τα­ση, που προ­βλέ­πει την αύξη­ση του αριθ­μού των βου­λευ­τών Επι­κρα­τεί­ας σε 15, από τους οποί­ους 3 έως 12 θα εκλέ­γο­νται με τις ψήφους των απο­δή­μων, ανά­λο­γα με το πόσοι θα εγγρα­φούν στους ειδι­κούς κατα­λό­γους εξω­τε­ρι­κού, ενώ το απο­τέ­λε­σμα της ψηφο­φο­ρί­ας των απο­δή­μων δεν θα ενσω­μα­τώ­νε­ται στον γενι­κό ορι­στι­κό πίνα­κα των απο­τε­λε­σμά­των. Τις προ­τά­σεις τους κατέ­θε­σαν και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, με τις συζη­τή­σεις πάντως να συνεχίζονται.

🔻🔻

Γιάννης Γκιόκας Giannis Ghiokas

Η τοποθέτηση του ΚΚΕ

Οπως σημεί­ω­σε ο Γ. Γκιό­κας, η πρό­τα­ση του ΚΚΕ ανα­γνω­ρί­ζει το δικαί­ω­μα ψήφου στους Ελλη­νες του εξω­τε­ρι­κού που έχουν οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς δεσμούς με την Ελλά­δα και προ­στα­τεύ­ει από την αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος με τη συμ­με­το­χή όσων δεν έχουν ουσια­στι­κούς και πραγ­μα­τι­κούς δεσμούς με τη χώρα και δεν θα υφί­στα­νται τις συνέ­πειες της ψήφου τους.

Παρου­σιά­ζο­ντας τους τρεις βασι­κούς άξο­νες της πρό­τα­σης του ΚΚΕ, τόνι­σε πως,
Πρώ­τος είναι η ύπαρ­ξη οικο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών δεσμών και φορο­λο­γι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων, και όχι μόνο ο ψυχι­κός δεσμός, που υπάρ­χει και δεν αμφισβητείται.
Δεύ­τε­ρος άξο­νας είναι το χρο­νι­κό όριο απου­σί­ας από τη χώρα, για το οποίο αρχι­κά το ΚΚΕ είχε προ­τεί­νει τα 30 χρό­νια, αλλά λόγω των πρα­κτι­κών δυσχε­ρειών που προ­έ­κυ­ψαν πρό­τει­νε τελι­κά να απο­δει­κνύ­ε­ται η παρου­σία για δύο χρό­νια στην Ελλά­δα τα τελευ­ταία 35 χρόνια.
Οπως είπε, το όριο αυτό καλύ­πτει όσους ανα­γκά­στη­καν να φύγουν στην κρί­ση εξαι­τί­ας των πολι­τι­κών των μνη­μο­νί­ων και όσους δεν μπό­ρε­σαν να επι­στρέ­ψουν τα χρό­νια της κρίσης.
Τρί­τος άξο­νας είναι η αυτο­πρό­σω­πη παρου­σία σε εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, που εγγυά­ται τόσο την εγκυ­ρό­τη­τα όσο και την από­φα­ση συμ­με­το­χής στην εκλο­γι­κή διαδικασία.

✔️  Αυτές οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις, πρό­σθε­σε ο Γ. Γκιό­κας, θα πρέ­πει να θωρα­κι­στούν και συνταγ­μα­τι­κά, ενώ «δεν συνι­στούν ούτε περιο­ρι­σμό ούτε απώ­λεια του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος. Δεν χάνει κάποιος το εκλο­γι­κό δικαί­ω­μα εξαι­τί­ας αυτών των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων. Είναι τρό­ποι, προ­ϋ­πο­θέ­σεις διευ­κό­λυν­σης της άσκη­σης του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος μέσω της έντα­ξης στους ειδι­κούς εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους του εξω­τε­ρι­κού. Οσοι δεν έχουν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να εντα­χθούν σε αυτούς τους κατα­λό­γους δεν σημαί­νει ότι χάνουν το δικαί­ω­μα ψήφου».

Χαρα­κτή­ρι­σε ανα­χρο­νι­στι­κό το «δίκαιο του αίμα­τος», με βάση το οποίο πολί­τες άλλων χωρών μπο­ρούν να απο­κτή­σουν δικαί­ω­μα ψήφου στην Ελλά­δα, αρκεί να απο­δεί­ξουν ότι ένας μακρι­νός πρό­γο­νός τους ήταν ελλη­νι­κής καταγωγής.
Σε αυτή την περί­πτω­ση, σημεί­ω­σε, θα απο­κτή­σουν δικαί­ω­μα ψήφου χιλιά­δες άνθρω­ποι που δεν γνω­ρί­ζουν την πολι­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και δια­μορ­φώ­νουν κρι­τή­ριο με βάση την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στις κοι­νω­νί­ες όπου ζουν, ή και από μηχα­νι­σμούς που μπο­ρούν να παρεμ­βαί­νουν σ’ αυτούς.
Πρό­σθε­σε ότι το ΚΚΕ έλα­βε υπό­ψη του τη διε­θνή εμπει­ρία και πρα­κτι­κή κάνο­ντας ανα­φο­ρά στη Γερ­μα­νία, στη Βρε­τα­νία και τις ΗΠΑ, που θέτουν ακό­μα πιο αυστη­ρές προϋποθέσεις.

Για την αρχι­κή πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ, που ανα­γνώ­ρι­ζε το δικαί­ω­μα ψήφου σε όλους που θα εκλέ­γουν έναν ορι­σμέ­νο αριθ­μό βου­λευ­τών στο ψηφο­δέλ­τιο Επι­κρα­τεί­ας, σημεί­ω­σε πως άνοι­γε κερ­κό­πορ­τα στο «δίκαιο του αίμα­τος», ενώ ανα­φέρ­θη­κε και στη στά­ση του ΜέΡΑ25 του Γ. Βαρου­φά­κη, που ασκεί κρι­τι­κή στη ΝΔ διό­τι υπα­να­χώ­ρη­σε από το να δώσει δικαί­ω­μα ψήφου σε όλους με βάση το ανα­χρο­νι­στι­κό «δίκαιο του αίματος».

✔️   Υπο­γράμ­μι­σε ακό­μα πως η τελι­κή στά­ση του ΚΚΕ θα δια­μορ­φω­θεί με βάση την τελι­κή πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης και εφό­σον υπάρ­ξει συνταγ­μα­τι­κή θωράκιση.

Σχο­λιά­ζο­ντας τέλος τα περί ισο­τι­μί­ας της ψήφου, που επι­κα­λού­νται άλλα κόμ­μα­τα, τόνι­σε ότι η επί­κλη­ση αυτή γίνε­ται επι­λε­κτι­κά, διό­τι ούτε σήμε­ρα υπάρ­χει ισο­τι­μία ψήφου όταν υπάρ­χουν πλα­φόν και μπό­νους στον εκλο­γι­κό νόμο. Συμπλή­ρω­σε ότι και η πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ δεν απο­κλεί­ει ούτε το πλα­φόν ούτε το μπό­νους, αφού ανα­φέ­ρει ότι μπο­ρεί να υπάρ­χει από­κλι­ση έως 10% στην κατα­νο­μή των εδρών από το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα. Υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ είναι στα­θε­ρά υπέρ της απλής και ανό­θευ­της αναλογικής.


logo ΠΡΙΝ

«Συναί­νε­ση σε εθνι­κή βάση με κομ­μα­τι­κή ιδιο­τέ­λεια» τιτλο­φο­ρεί­ται το άρθρο με το οποίο το «Πριν» προ­σπα­θεί να βάλει το ΚΚΕ στο κάδρο των παζα­ριών με την κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα, για μια συμ­φω­νία σχε­τι­κά με την ψήφο των απο­δή­μων που θα του εξα­σφα­λί­ζει εκλο­γι­κά οφέ­λη, σύμ­φω­να με την εφημερίδα.

✔️  Το «Πριν» «κάνει γαρ­γά­ρα» ότι το ΚΚΕ επα­νέ­λα­βε στη Δια­κομ­μα­τι­κή Επι­τρο­πή την πάγια και ολο­κλη­ρω­μέ­νη θέση του για την ψήφο των απο­δή­μων και τις κρί­σι­μες προ­ϋ­πο­θέ­σεις (οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή σχέ­ση με τη χώρα, χρο­νι­κό όριο απου­σί­ας, αυτο­πρό­σω­πη ψήφο), όχι ως αντι­κεί­με­νο παζα­ριού, αλλά ως μια συνε­κτι­κή και ενιαία λογι­κή, με γνώ­μο­να τη διευ­κό­λυν­ση των Ελλή­νων που ζουν και εργά­ζο­νται στο εξω­τε­ρι­κό, ώστε να ασκούν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα από τον τόπο δια­μο­νής τους. Απορ­ρί­πτο­ντας ταυ­τό­χρο­να τις προ­σπά­θειες δια­φό­ρων κέντρων που ουσια­στι­κά οδη­γούν στην αλλοί­ω­ση του εκλο­γι­κού σώματος.
✔️  Εξάλ­λου το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμ­μα που έθε­σε τη δια­φω­νία του στη χορή­γη­ση ιθα­γέ­νειας και αντί­στοι­χα δικαιώ­μα­τος ψήφου με βάση το «δίκαιο του αίματος».
Κρύ­βει επί­σης το «Πριν» ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμ­μα που συνέ­δε­σε τη συζή­τη­ση για την ψήφο των απο­δή­μων με τα σενά­ρια που θέλουν την κυβέρ­νη­ση να αλλά­ζει τον εκλο­γι­κό νόμο προς το χει­ρό­τε­ρο, ιδιαί­τε­ρα σε ό,τι αφο­ρά την αύξη­ση του ορί­ου για την είσο­δο ενός κόμ­μα­τος στη Βουλή.
✔️  Οπως φάνη­κε άλλω­στε και μετά την ολο­κλή­ρω­ση των εργα­σιών της Δια­κομ­μα­τι­κής, καμία «συν­διαλ­λα­γή» δεν υπήρ­ξε από την πλευ­ρά του ΚΚΕ, το οποίο ξεκα­θά­ρι­σε σε όλους τους τόνους ότι καμία συμ­φω­νία δεν υπάρ­χει και ότι θα τοπο­θε­τη­θεί ολο­κλη­ρω­μέ­να όταν η κυβέρ­νη­ση παρου­σιά­σει το σχε­τι­κό νομο­σχέ­διο στην τελι­κή του μορφή.

Η δρά­ση των μελών, φίλων και οπα­δών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλα τα κρί­σι­μα μέτω­πα πάλης — στην επί­σκε­ψη Πομπέο, στις κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο, στο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, στον αγώ­να ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς κ.α. — καταρ­ρί­πτει όλη τη φιλο­λο­γία περί συναί­νε­σης που ανα­πα­ρά­γει η εφη­με­ρί­δα «Πριν».

✔️  Ολα αυτά είναι δημό­σια ειπω­μέ­να και πεπραγ­μέ­να από το ΚΚΕ, όχι μία αλλά πολ­λές φορές. Τόσο που να γεν­νιού­νται σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για τη σκο­πι­μό­τη­τα που κρύ­βει η προ­σπά­θεια του «Πριν» να δια­στρε­βλώ­σει τις θέσεις του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο