Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ 2022: Ολοκληρώθηκε το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο των εργατικών Συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΔΕΘ
«Μια φωνή μια γροθιά — Ενωμένη Εργατιά»

 Φοιτητές: Έξω από τις σχολές η αστυνομία

Στέλνοντας μήνυμα κλιμάκωσης ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία

Στο Βαρ­δά­ρη ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πολύ μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο των εργα­τι­κών Συν­δι­κά­των, αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, αγρο­τών γυναι­κών και νέων στέλ­νο­ντας μήνυ­μα πως «Η ζωή δεν μπαί­νει σε “voucher” και “pass” — Οργά­νω­ση — αγώ­νας για σύγ­χρο­να δικαιώματα».

Δια­δη­λω­τές από πολ­λές περιο­χές της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία ΧΑΝΘ και πορεύ­τη­καν μαχη­τι­κά και δυνα­μι­κά στους δρό­μους της πόλης φωνά­ζο­ντας συνε­χώς συν­θή­μα­τα όπως «Χωρίς εσέ­να γρα­νά­ζι δε γυρ­νά, εργά­τη μπο­ρείς χωρίς αφε­ντι­κά», «Τέρ­μα πια στις σύγ­χρο­νη σκλα­βιά, στα­θε­ρή δου­λειά ζητά­ει η εργα­τιά» και «Συμ­βά­σεις κλα­δι­κές, αυξή­σεις των μισθών είναι η απά­ντη­ση των εργατών».

Δια­δή­λω­σαν για αυξή­σεις στους μισθούς, για ρεύ­μα και καύ­σι­μα φτη­νά για τον λαό, ζωή και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, ενά­ντια στα αντερ­γα­τι­κά μέτρα, στην πολι­τι­κή που τους κατα­δι­κά­ζει σε φτώ­χεια, πολέ­μους, κρί­σεις. Ανέ­δει­ξαν την ανά­γκη κλι­μά­κω­σης της πάλης των εργα­ζο­μέ­νων και των άλλων λαϊ­κών στρω­μά­των, και με απερ­για­κό αγώ­να το επό­με­νο διά­στη­μα, ενά­ντια στην κλι­μά­κω­ση της επί­θε­σης στο εισό­δη­μα και τη ζωή του λαού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο