Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα Πέμ­πτη η συζή­τη­ση στην ολο­μέ­λεια της Βου­λής επί της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας κατά της κυβέρνησης,που κατέ­θε­σαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά και Πλεύ­ση. Η ονο­μα­στι­κή ηλε­κτρο­νι­κή ψηφο­φο­ρία ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σει περί τις 8 με 9 το βράδυ.

Η τρι­ή­με­ρη συζή­τη­ση της πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας στην Ολο­μέ­λεια, θα ολο­κλη­ρω­θεί με τις τοπο­θε­τή­σεις των πολι­τι­κών αρχη­γών (κατ’ αντί­στρο­φη σει­ρά της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής δύνα­μης των κομ­μά­των) και την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσοτάκη.

Μνη­μείο αναλ­γη­σί­ας και υπο­κρι­σί­ας με στό­χο την συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος η ομι­λία του Κ. Καραμανλή

Και χτες η κυβέρ­νη­ση ξεπέ­ρα­σε τον εαυ­τό της στο θρά­σος, υπο­στη­ρί­ζο­ντας με όλους τους τρό­πους ότι δεν υπάρ­χει καμία συγκά­λυ­ψη και επέ­μει­νε στη λογι­κή του «ανθρώ­πι­νου λάθους».

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έδω­σαν τα ρέστα τους για τον εξω­ραϊ­σμό των ευθυ­νών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, κάτι που όμως δεν μπο­ρεί να περά­σει, μιας και όπως έχει απο­δει­χτεί, στην κανο­νι­κό­τη­τα της ΕΕ οφεί­λε­ται και το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ θα υπερ­ψη­φί­σουν την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας, θέτο­ντας όμως στην συζή­τη­ση το σκε­πτι­κό του Κόμ­μα­τος: Την καθη­με­ρι­νή δηλα­δή μομ­φή απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και στα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, που εκφρά­ζε­ται μέσα από τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού, της νεο­λαί­ας, των αγροτών.

Την ώρα που ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα κατη­γο­ρούν την κυβέρ­νη­ση ότι «απο­μα­κρύ­νει την χώρα από το ευρω­παϊ­κό κεκτη­μέ­νο», το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει τις βαριές ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, αλλά και των προη­γού­με­νων, της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της ΕΕ που οδη­γούν σε «Τέμπη», υπο­κλο­πές, παρα­βί­α­ση προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων και συνο­λι­κή επί­θε­ση σε δικαιώ­μα­τα όπως η Υγεία και η Παιδεία.

Δ. Κου­τσού­μπας: Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πραγ­μα­τι­κός στρα­τη­γι­κός αντί­πα­λος της κυβέρνησης

Το ΚΚΕ υπερ­ψη­φί­ζει με το δικό του σκε­πτι­κό την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας που έχει κατα­τε­θεί προς την κυβέρ­νη­ση, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό: Κατα­θέ­του­με εδώ μέσα στη Βου­λή τη μομ­φή που κατα­θέ­του­με καθη­με­ρι­νά, μαζί με τον λαό, την ελλη­νι­κή νεο­λαία, το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα στους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται ενά­ντια στην πολι­τι­κή αυτής της κυβέρ­νη­σης και τις συνέ­πειές της, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας την Τετάρ­τη στη Βου­λή, στη συζή­τη­ση επί της πρό­τα­σης δυσπιστίας.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο