Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες ο διαγωνισμός ποίησης και διηγήματος — Τα μέλη της Επιτροπής Κρίσης

Λήγει σε λίγες ημέ­ρες (την Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου) ο δια­γω­νι­σμός ποί­η­σης και διη­γή­μα­τος των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως, με θέμα “Ιστο­ρί­ες εγκλει­σμού και κοροναϊού” .

Ο δια­γω­νι­σμός έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα να εκφρα­στούν τα συναι­σθή­μα­τα, οι ανη­συ­χί­ες και οι προ­βλη­μα­τι­σμοί για όσα συμ­βαί­νουν και ζού­με τον τελευ­ταίο ενά­μι­ση μήνα.

Η παν­δη­μία του κορο­ναϊ­ού και το «Μένου­με σπί­τι», επη­ρέ­α­σαν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα μας, τις οικο­γε­νεια­κές, δια­προ­σω­πι­κές και επαγ­γελ­μα­τι­κές σχέ­σεις μας, την πολι­τι­κή και την οικο­νο­μία καθώς ανα­θε­ω­ρεί βεβαιό­τη­τες χρό­νων ενώ την ίδια ώρα στα νοσο­κο­μεία της χώρα μας και διε­θνώς το ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, οι θεμα­το­φύ­λα­κες της δημό­σιας υγεί­ας, δίνουν τον μεγά­λο αγώ­να για να σώσουν ανθρώ­πι­νες ζωές. Αυτή την περί­ο­δο γεν­νή­θη­καν συναι­σθή­μα­τα πρω­τό­γνω­ρα, ιδέ­ες, σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί που απο­τυ­πώ­θη­καν στις (πάρα πολ­λές) συμ­με­το­χές που έχου­με ήδη λάβει.

Όλες τις συμ­με­το­χές αξιο­λο­γεί τετρα­με­λής επι­τρο­πή η οποία θα επι­λέ­ξει τα πέντε καλύ­τε­ρα ποι­ή­μα­τα όπως και τα τρία καλύ­τε­ρα διη­γή­μα­τα, τα οποία θα συμπε­ρι­λη­φθούν σε έντυ­πη έκδ0ση.

Την Επι­τρο­πή Κρί­σης απαρ­τί­ζουν (αλφα­βη­τι­κά):

– Ευαγ­γε­λά­τος Κώστας, Ποι­η­τής (Μέλος της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών), εικα­στι­κός (μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος).  Σπού­δα­σε νομι­κά, ζωγρα­φι­κή και αισθη­τι­κή θεω­ρία της σύγ­χρο­νης τέχνης.

– Ζαχα­ρά­τος Σπύ­ρος, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Κρί­σης Νέων Μελών της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών (με μακρά θητεία στην Επι­τρο­πή Κρίσης)

– Ηρα­κλέ­ους Γιώρ­γος, Φιλό­λο­γος, κρι­τι­κός Λογο­τε­χνί­ας, κάτο­χος Master Λογο­τε­χνί­ας, με πλή­θος μελε­τών εκπαι­δευ­τι­κού και λογο­τε­χνι­κού περιε­χο­μέ­νου και παρου­σία — παρεμ­βά­σεις σε επι­τη­μο­νι­κά λογο­τε­χνι­κά συνέδρια.

Εκ μέρους των εκδό­σε­ων Ατέ­χνως στην Επι­τρο­πή Κρί­σης του δια­γω­νι­σμού συμ­με­τέ­χει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης, αρθρο­γρά­φος — ποιητής.

***

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:

  1. Οι συμ­με­το­χές θα είναι επώ­νυ­μες. Η δημο­σί­ευ­ση όμως είτε στο site είτε στη συλ­λο­γή μπο­ρεί να γίνει με τη χρή­ση ψευδωνύμου.
  2. Οι συμ­με­το­χές θα πρέ­πει να είναι πρω­τό­τυ­πες. Δε θα πρέ­πει να έχουν δημο­σιευ­τεί σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, σε δια­δι­κτυα­κό ή έντυ­πο μέσο. Όπως επί­σης δε θα δημο­σιευ­τούν μέχρι την κρί­ση των συμμετοχών
  3. Η έκτα­ση των διη­γη­μά­των δεν θα πρέ­πει να ξεπερ­νά τις 1.200 λέξεις. Κάθε συμ­με­τέ­χων μπο­ρεί να στεί­λει  μέχρι και 2 διη­γή­μα­τα, είτε με ταυ­τό­χρο­νη απο­στο­λή είτε σε δια­φο­ρε­τι­κό χρόνο
  4. Κάθε συμ­με­τέ­χων μπο­ρεί να στεί­λει από 1–5 ποι­ή­μα­τα, με ταυ­τό­χρο­νη απο­στο­λή είτε σε δια­φο­ρε­τι­κό χρόνο.
  5. Κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία συμ­με­το­χής η 30ή Απρι­λί­ου ή οποία μπο­ρεί να παρα­τα­θεί. Η παρά­τα­ση θα εξαρ­τη­θεί από την άρση των περιο­ρι­στι­κών μέτρων.
  6. Οι συμ­με­το­χές μπο­ρούν να απο­στέλ­λο­νται στα εξής email: [email protected][email protected] Σε περί­πτω­ση αδυ­να­μί­ας ή απρο­θυ­μί­ας απο­στο­λής με email επι­κοι­νω­νή­στε με το 6979795057.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο