Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολονύκτιες διαμαρτυρίες φοιτητών σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να σταματήσει η σφαγή στην Παλαιστίνη

«Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους φοι­τη­τές σε όλο τον κόσμο, γινό­μα­στε ένας ακό­μα κρί­κος στη μεγά­λη αλυ­σί­δα αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό που όλο και δυνα­μώ­νει!», δηλώ­νουν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη και προ­χω­ρούν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 13 Μάη σε ολο­νύ­κτιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες απαι­τώ­ντας να στα­μα­τή­σει η γενο­κτο­νία, ενά­ντια σε κάθε εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλεμο.

Στην Αθή­να, η ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία ξεκι­νά στις 8 μ.μ., στα Προ­πύ­λαια, μπρο­στά από την Πρυ­τα­νεία του Εθνι­κού Καπο­δι­στρια­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Με το άνοιγ­μα των σχο­λών το πρωί, οργα­νώ­νο­νται συγκε­ντρώ­σεις και πρω­το­βου­λί­ες μέσα στις πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις. Απο­φά­σεις συμ­με­το­χής μέχρι την Παρα­σκευή είχαν πάρει οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φιλο­σο­φι­κής, Μαθη­μα­τι­κού, Γεω­λο­γι­κού, Οδο­ντια­τρι­κής, Νοση­λευ­τι­κής, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Δασκά­λων και Νηπια­γω­γών ΕΚΠΑ, Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών ΕΜΠ, Σχο­λών Μηχα­νι­κών, Επι­στη­μών Υγεί­ας, Εφαρ­μο­σμέ­νων Τεχνών και Πολι­τι­σμού και Επι­στη­μών Τρο­φί­μων του ΠαΔΑ. Επί­σης οι Σύλ­λο­γοι Οικο­τρό­φων ΦΕΑ, ΦΕΠΑ, ΝΦΕΕΜΠ.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, το ραντε­βού έχει δοθεί για τις 7 μ.μ., στον Λευ­κό Πύρ­γο. Πολύ­μορ­φες δρά­σεις διορ­γα­νώ­νο­νται το πρωί στις σχο­λές της πόλης. Τη δρά­ση στη­ρί­ζει και η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΕΔΥΕΘ).

Αντί­στοι­χα φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί στην Κρή­τη, σε Ηρά­κλειο και Χανιά, με απο­φά­σεις Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων και τη στή­ρι­ξη σωμα­τεί­ων και φορέων.

Επί­σης, συγκέ­ντρω­ση έξω από τα κτί­ρια της Φυσι­κο­μα­θη­μα­τι­κής σχο­λής θα κάνουν τη Δευ­τέ­ρα, στις 11 π.μ., οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών.

«Συμ­με­τέ­χου­με μαζί με τους φοι­τη­τές στην ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία! Eίμα­στε με την Παλαι­στί­νη ως τη λευ­τε­ριά! Δευ­τέ­ρα στις 20.00, Προ­πύ­λαια!», τονί­ζει στο κάλε­σμά της η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας (ΣΕΜΑ).

«Kαθένας έχει την ευθύνη να μη μείνει σιωπηλός»

«Οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες της χώρας παρα­κο­λου­θού­με συγκλο­νι­σμέ­νοι τις νέες δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις του κρά­τους — δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ στον Παλαι­στι­νια­κό λαό. Οι εικό­νες των νεκρών παι­διών στα συντρίμ­μια των επι­θέ­σε­ων στη Ράφα είναι το απο­τέ­λε­σμα της στή­ρι­ξης του κρά­τους — δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ από τις ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ», ανα­φέ­ρουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλλογοι.

«Ο πρω­τό­γνω­ρος φοι­τη­τι­κός ξεση­κω­μός σε πανε­πι­στή­μια σε όλο τον πλα­νή­τη είναι η απά­ντη­σή μας απέ­να­ντι στο έγκλη­μα! Από τα πανε­πι­στή­μια της Αμε­ρι­κής και τους φοι­τη­τές που δεν λυγί­ζουν απέ­να­ντι στη βάρ­βα­ρη κατα­στο­λή της δήθεν προ­ο­δευ­τι­κής κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν μέχρι τη Γαλ­λία και πολ­λές ακό­μα χώρες της Ευρώ­πης, οι φοι­τη­τές στέ­κο­νται στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας και απαι­τούν να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα η γενο­κτο­νία που Παλαι­στι­νια­κού λαού, οποια­δή­πο­τε συνερ­γα­σία των πανε­πι­στη­μί­ων τους με το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισραήλ».

«Απέ­να­ντι στους πολέ­μους που για τα κέρ­δη σκορ­πούν τον θάνα­το, καθέ­νας έχει την ευθύ­νη να μη μεί­νει σιω­πη­λός», τονί­ζουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλλογοι.

Παράλ­λη­λα οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» καταγ­γέλ­λουν τη στά­ση της ΔΑΠ ΝΔΦΚ που στη­ρί­ζει τη γενο­κτο­νία του λαού της Παλαι­στί­νης, κατα­ψη­φί­ζο­ντας τη διορ­γά­νω­ση της δια­μαρ­τυ­ρί­ας, είτε απέ­χο­ντας από τα ΔΣ που τη συζητούν.

«“Το αίμα των παι­διών κηλί­δα που δεν σβή­νει, ποτί­ζει το χώμα σε Ράφα-Παλαι­στί­νη”. Να στα­μα­τή­σει τώρα η γενο­κτο­νία!», ζητά η Ομο­σπον­δία Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης που ενώ­νει τη φωνή της με του Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και με τους φοι­τη­τές σε όλο τον κόσμο καλώ­ντας επί­σης στις ολο­νύ­κτιες διαμαρτυρίες.

Την πρω­το­βου­λία των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στη­ρί­ζει η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ και καλεί συλ­λό­γους μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, την ΠΟΣΔΕΠ και κάθε πανε­πι­στη­μια­κό δάσκα­λο ξεχω­ρι­στά να πάρουν μέρος.

Επί­σης η ΕΕΔΥΕ χαι­ρε­τί­ζει τις πρω­το­βου­λί­ες των φοι­τη­τών και εκφρά­ζει τη στή­ρι­ξή της σε αυτές.

Στο πλευρό τους εργατικά σωματεία

Κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους της Αττι­κής και της Θεσ­σα­λο­νί­κης «να βρε­θού­με μαζί με τους φοι­τη­τές» απευ­θύ­νει με ανα­κοί­νω­σή της η Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ.

Αντί­στοι­χα, μια σει­ρά εργα­τι­κά σωμα­τεία, καλώ­ντας τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες της Αττι­κής να συμ­με­τά­σχουν μαζί με τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες στην ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία σημειώ­νουν: «Δεν μπο­ρεί κανέ­νας εργα­ζό­με­νος να μην παίρ­νει θέση απέ­να­ντι στη γενο­κτο­νία σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού που διε­ξά­γε­ται από το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ. Δεν μπο­ρεί κανείς να γυρί­σει το βλέμ­μα του μακριά από τη σφα­γή χιλιά­δων μικρών παι­διών, από τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας ως παγί­δας για τις ζωές των κατα­τρεγ­μέ­νων. Δεν μπο­ρού­με να μην αντι­δρά­σου­με στην κορύ­φω­ση του αιμα­το­κυ­λί­σμα­τος του παλαι­στι­νια­κού λαού, που συμ­βαί­νει αυτήν τη στιγ­μή στη Ράφα».

Το κάλε­σμα απηύ­θυ­ναν την Παρα­σκευή τα σωμα­τεία: Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων και Εργα­ζο­μέ­νων στα Δομι­κά Υλι­κά και στις Κατα­σκευ­ές Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων «Θριά­σιου» Νοσο­κο­μεί­ου, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών και Συνα­φών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Αττι­κής, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια Αττι­κής — Βοιω­τί­ας — Εύβοιας — Κοριν­θί­ας, Συν­δι­κά­το Γάλα­κτος, Τρο­φί­μων και Ποτών Ν. Αττι­κής και Νήσων, Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας Ν. Αττικής.

Την κινη­το­ποί­η­ση στη­ρί­ζουν ακό­μη το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, η ΠΕΜΕΝ, η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κατω­τέ­ρων Πλη­ρω­μά­των Μηχα­νής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», το Σωμα­τείο Καθα­ρι­στών — Καθα­ρι­στριών Πει­ραιά, το Σωμα­τείο Καθα­ρι­στριών Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου Νίκαιας, η Πανελ­λα­δι­κή Ένω­ση Ελαιουρ­γο­σα­πω­νο­ποιών και Εργα­ζο­μέ­νων στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία Ν. Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στον ΕΟΔΥ.

Επί­σης στην κινη­το­ποί­η­ση καλούν η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, η Γ’ ΕΛΜΕ Αθή­νας, η ΕΛΜΕ Πει­ραιά, και οι Σύλ­λο­γοι εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ «Σωκρά­της», «Ν. Πλου­μπί­δης», «Ρόζα Ιμβριώ­τη», «Γ. Σεφέ­ρης», Χαϊ­δα­ρί­ου, Σαλα­μί­νας, Κορυ­δαλ­λού — Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Αν. Αττι­κής «Αλ.Δελμούζος».

Ακό­μα, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ) «καλεί τις Ενώ­σεις, τα κλα­δι­κά σωμα­τεία των επαγ­γελ­μα­τιών, επι­στη­μό­νων και αυτο­κι­νη­τι­στών να συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά στην ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία που διορ­γα­νώ­νε­ται από τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, τη Δευ­τέ­ρα στην Αθή­να για να στα­μα­τή­σει η σφα­γή στην Παλαιστίνη».

Ακό­μα η ΟΓΕ χαι­ρε­τί­ζει τις μαζι­κές και δυνα­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό των φοι­τη­τών που κινη­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ, τη Γαλ­λία, τη Μεγά­λη Βρε­τα­νία και σε πολ­λές ακό­μα χώρες του κόσμου και καλεί τις γυναί­κες σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στις ολο­νύ­χτιες διαμαρτυρίες.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο