Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ολόκληρώθηκαν οι ταυτοποιήσεις των νεκρών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα — Ένας παραμένει άγνωστος, μια γυναίκα αναζητά ακόμα την κόρη της

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι έλεγ­χοι στα εργα­στή­ρια της διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών, όλων των δειγ­μά­των βιο­λο­γι­κού υλι­κού που είχαν συγκε­ντρω­θεί από τα ειδι­κά κλι­μά­κια της πυρο­σβε­στι­κής, από τον τόπο του πολύ­νε­κρου σιδη­ρο­δρο­μι­κού δυστυ­χή­μα­τος έξω από τα Τέμπη, χωρίς να αλλά­ξει κάτι στον μαύ­ρο απο­λο­γι­σμό των 57 νεκρών.

Όπως έγι­νε γνω­στό από την Αστυ­νο­μία, στα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια έφτα­σαν συνο­λι­κά, από την πρώ­τη στιγ­μή μέχρι και χτες, 107 δείγ­μα­τα από νεκρούς και ανθρώ­πι­να μέλη. Από την έρευ­να ταυ­το­ποι­ή­θη­καν οι 55 νεκροί. Ένας νεκρός παρα­μέ­νει ακό­μα άγνω­στος, καθώς δεν τον έχει ανα­ζη­τή­σει κανείς και δεν υπάρ­χει συγκρι­τι­κό δείγ­μα για την ταυ­το­ποί­η­ση μέσω DNA, ενώ μια γυναί­κα ανα­ζη­τεί ακό­μα την κόρη της που επέ­βαι­νε στο τρέ­νο, αλλά δεν έχει βρε­θεί κανέ­να ίχνος της.

Στο τόπο του δυστυ­χή­μα­τος, το μακά­βριο έργο της πυρο­σβε­στι­κής σχε­δόν τέλειω­σε, καθώς έχουν απο­μα­κρυν­θεί όλα τα βαγό­νια και συντρίμ­μια από την φοβε­ρή σύγκρου­ση των δύο τρέ­νων και απο­μέ­νει ένας τελευ­ταί­ος έλεγ­χος για τυχόν βιο­λο­γι­κό υλι­κό στο έδα­φος, κάτι που ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί τις επό­με­νες ώρες και ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θεί η λήξη των ερευνών.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο