Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομαδικός βιασμός στο Ίλιον: Στη φυλακή ακόμη δύο ανήλικοι για τον βιασμό 15χρονου

Στη φυλα­κή οδη­γού­νται ακό­μη δύο ανή­λι­κοι που κατη­γο­ρού­νται για τον ομα­δι­κό βια­σμό 15χρονου στο Ίλιον.

Συνο­λι­κά για την υπό­θε­ση έχουν συλ­λη­φθεί έξι άτο­μα, ενώ έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί πέντε. Την παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων προ­φυ­λα­κί­στη­καν τρεις από τους τέσ­σε­ρις ανή­λι­κους που κλή­θη­καν να απο­λο­γη­θούν για την ίδια υπό­θε­ση, ενώ ο τέταρ­τος ανή­λι­κος είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρος με περιο­ρι­στι­κούς όρους λόγω ηλι­κί­ας, καθώς δεν είχε συμπλη­ρώ­σει το 15ο έτος της ηλι­κί­ας του. Στον ανή­λι­κο επι­βλή­θη­καν οι όροι της παρα­κο­λού­θη­σης από κοι­νω­νι­κό λει­τουρ­γό και της εμφά­νι­σης στο ΑΤ της περιο­χής του.

Ενδει­κτι­κή της φρί­κης που έζη­σε ο 15χρονος είναι η σημε­ρι­νή δήλω­ση δικη­γό­ρου κατη­γο­ρου­μέ­νου: «Δεν μπό­ρε­σα να δω το βίντεο για δεύ­τε­ρη φορά — Είναι άρρω­στο πολύ»!!!

Ο δικη­γό­ρος ανέ­φε­ρε σχε­τι­κά με τον πελά­τη του ότι «ήταν σε δια­κο­πές, γι’ αυτό δεν συνε­λή­φθη. Έμα­θε η οικο­γέ­νεια ότι πήγαν αστυ­νο­μι­κοί στο σπί­τι και την επό­με­νη ημέ­ρα γύρι­σε στην Ελλά­δα και το παι­δί εμφα­νί­στη­κε στην Αστυνομία».

Συνέ­χι­σε λέγο­ντας «Ο πελά­της μου καθό­ταν στον κανα­πέ και έβλε­πε, δεν συμ­με­τεί­χε στην μία από τις δύο φορές που έγι­ναν πρά­ξεις. Είδε το βίντεο από την άλλη φορά και είπε πως είναι παρό­μοιες οι πρά­ξεις». «Τα παι­διά όλα είναι συμ­μα­θη­τές από την πρώ­τη γυμνα­σί­ου. Έγι­νε δύο φορές αυτό. Το παι­δί πήγαι­νε στο σπί­τι αυτό για­τί ήταν σημείο συνά­ντη­σης. Δεν είχαν καμία δια­φο­ρά τα παι­διά. Αυτό που παλιό­τε­ρα γινό­ταν με τα παι­διά να κατε­βά­ζουν το παντε­λό­νι ενός πιο αδύ­να­μου παι­διού για να το εξευ­τε­λί­σουν, επει­δή ήξε­ραν ότι δεν θα μιλού­σε, αυτό έγι­νε σε πιο άγρια μορ­φή», υπο­στή­ρι­ξε ο δικη­γό­ρος του ανήλικου.

Είπε ακό­μη πως «Την φορά που δεν ήταν παρών ο πελά­της μου, ήταν παρό­ντα κορί­τσια. Τον ρώτη­σα “εάν ήταν κάποιο κορί­τσι την φορά που ήσουν εκεί, θα κάνα­τε τα ίδια;” και η απά­ντη­ση ήταν “φυσι­κά και όχι”».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο