Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Oμαδικός βιασμός στο Ιλιον: Μεταμελημένος ο νεαρός που απολογήθηκε σήμερα — “Δεν καταλάβαμε πως ήταν βιασμός αυτό που συνέβη”

Την θέση πως κανέ­νας από τους ανή­λι­κους που κατη­γο­ρού­νται για άγρια σεξουα­λι­κή βία σε βάρος του 15χρονου αγο­ριού στο Ίλιον, δεν γνώ­ρι­ζε ότι αυτό που συνέ­βαι­νε στο εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο σπί­τι ήταν βια­σμός, δια­τύ­πω­σε ενώ­πιον της ανα­κρί­τριας Ανη­λί­κων ο κατη­γο­ρού­με­νος που απο­λο­γή­θη­κε και κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέ­ος σήμε­ρα το πρωί.

“Ουδείς εκ των συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νων μου κι εμού, είχε στο μυα­λό του ότι αυτό που γίνε­ται τυπο­ποιεί­ται ως βια­σμός. Ουδείς θεώ­ρη­σε ότι αυτό το σκλη­ρό και απάν­θρω­πο περι­στα­τι­κό θα μπο­ρού­σε να πλη­γώ­σει τόσο βαθιά τον…”. Αυτό φέρε­ται να ανα­φέ­ρει σε υπό­μνη­μα που παρέ­δω­σε στην δικα­στι­κή λει­τουρ­γό ο ανή­λι­κος με κατα­γω­γή από την Βουλ­γα­ρία, ο οποί­ος εμφα­νί­στη­κε στις αρχές αφού είχε λήξει το αυτό­φω­ρο, και έτσι δεν ήταν στην ομά­δα των κατη­γο­ρού­με­νων που συνελήφθησαν.

Ο έκτος κατη­γο­ρού­με­νος που οδη­γή­θη­κε στην φυλα­κή για την συγκλο­νι­στι­κή αυτή υπό­θε­ση, είναι αυτός που κατά το αγό­ρι που κακο­ποι­ή­θη­κε, βιντε­ο­σκο­πού­σε τις σκη­νές της φρί­κης που εκτυ­λίσ­σο­νταν στο Ίλιον.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο ανή­λι­κος κατη­γο­ρού­με­νος, είπε κατά την απο­λο­γία του πως ήταν παρών σε ένα από τα φρι­κια­στι­κά περι­στα­τι­κά που κατήγ­γει­λε ο 15χρονος, πλην όμως δεν συμ­με­τεί­χε σε όσα γίνο­νταν σε βάρος του θύμα­τος. “Δηλώ­νω κατη­γο­ρη­μα­τι­κά και θα το απο­δεί­ξω, ότι ουδε­μία σχέ­ση έχω με τις απο­τρό­παιες πρά­ξεις που υπέ­στη ο (…) με τον οποίο συνε­χί­ζω να έχω φιλι­κές σχέ­σεις μέχρι και σήμε­ρα. Οφεί­λω όμως μια τερά­στια συγ­γνώ­μη σ’ αυτόν και την οικο­γέ­νειά του, για­τί όφει­λα να τον προ­στα­τέ­ψω από την πρώ­τη στιγ­μή που πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα το πρώ­το περι­στα­τι­κό. Ήμουν παρών στο περι­στα­τι­κό της 19ης Νοεμ­βρί­ου, το οποίο και στα­μά­τη­σα φωνά­ζο­ντας στα άτο­μα που συμ­με­τεί­χαν στο περι­στα­τι­κό να στα­μα­τή­σουν. Κατά τη διάρ­κεια του περι­στα­τι­κού, εγώ φώνα­ξα «ρε τι κάνε­τε;». Σε αυτό και μόνο το περι­στα­τι­κό εμπλέ­κο­μαι ως θεα­τής και δεν είχα που­θε­νά αλλού ανά­μει­ξη, σε κανέ­να άλλο περι­στα­τι­κό” φέρε­ται να ανα­φέ­ρει ο 15χρονος στο απο­λο­γη­τι­κό του υπόμνημα.

Παρά τους αντί­θε­τους ισχυ­ρι­σμούς του θύμα­τος, που φαί­νε­ται να δίνει ενερ­γό ρόλο στον κατη­γο­ρού­με­νο, ο ίδιος σήμε­ρα ζήτη­σε την κατ’ αντι­πα­ρά­στα­ση εξέ­τα­σή του με το θύμα.

Σύμ­φω­να με τις ίδιες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο κατη­γο­ρού­με­νος ανα­φέ­ρει επί­σης, πως “είναι αλη­θές ότι κατά το συμ­βάν στις 19 Νοεμ­βρί­ου 2022 ήμουν παρών, καθό­μουν στον κανα­πέ και δεν είχα αντι­λη­φθεί τι επρό­κει­το να συμ­βεί. Είχα γνώ­ση του προη­γού­με­νου βίντεο που είχε βιντε­ο­σκο­πη­θεί στις 11 Νοεμ­βρί­ου, αλλά δεν περί­με­να ότι θα ξανα­γι­νό­ταν κάτι τέτοιο”.

Ο νεα­ρός κατη­γο­ρού­με­νος φέρε­ται να αρνή­θη­κε ότι ήταν εκεί­νος που δια­κί­νη­σε τα βίντεο, όπως του κατο­λο­γί­ζει το θύμα, ανα­φέ­ρο­ντας πως “το έλα­βα στα πλαί­σια της ομά­δας που είχα­με δημιουρ­γή­σει στο Ίνστα­γκραμ. Το έστει­λα με τη σει­ρά μου σε δύο άτο­μα συμ­μα­θη­τές μου. Κατά το χρό­νο που απέ­στει­λα το σχε­τι­κό αρχείο, δεν είχα την παρα­μι­κρή σκέ­ψη ότι αυτό που κάνω συνι­στά μορ­φή δια­κί­νη­σης πορνογραφίας”.

Ο 15χρονος που οδη­γή­θη­κε στην φυλα­κή λίγο μετά το μεση­μέ­ρι, φέρε­ται να είπε στην δικα­στι­κή λει­τουρ­γό πως ήταν “σκλη­ρό, φρι­κτό και τρο­μα­κτι­κό αυτό που βίω­σε ο…, δύο φορές, και δικαί­ως βρι­σκό­μα­στε ενώ­πιόν σας…”. Ανέ­φε­ρε επί­σης πως δέχε­ται απει­λές για την ζωή του.

Είναι ο 6ος κατά σει­ρά, ανή­λι­κος που κατη­γο­ρεί­ται για την υπό­θε­ση βια­σμού του 15χρονου στο Ίλιον, ενώ ένας βρί­σκε­ται εκτός φυλα­κής με περιο­ρι­στι­κούς όρους, καθώς δεν είχε συμπλη­ρώ­σει τα 15 έτη.

Στο μετα­ξύ, μφα­νί­στη­κε, μέσω του δικη­γό­ρου του, ο 17χρονος από την Αλβα­νία 0 ο όγδο­ος από τη ομά­δα των νεα­ρών- ο οποί­ος ανα­ζη­τού­νταν από την Αστυ­νο­μία για την υπό­θε­ση βια­σμού του 15χρονου στο Ίλιον. Ο δικη­γό­ρος του νεα­ρού απευ­θύν­θη­κε στις Αρχές, ανέ­φε­ρε πως ο εντο­λέ­ας του βρί­σκε­ται στη χώρα μας και δήλω­σε πως ο πελά­της του είναι στη διά­θε­σή τους. Πρό­κει­ται για τον 17χρονο για τον οποίο υπήρ­χαν πλη­ρο­φο­ρί­ες από χθες πως ενδέ­χε­ται να βρί­σκε­ται εκτός Ελλάδος.

Τέλος, εξε­τά­ζε­ται και ο ρόλος τεσ­σά­ρων κορι­τσιών, γύρω στα 15 έτη, που φέρε­ται να ήταν μπρο­στά στα βασα­νι­στή­ρια που υπέ­στη ο μαθη­τής. Οι ανή­λι­κοι που έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί αντι­με­τω­πί­ζουν τις ίδιες κατη­γο­ρί­ες: συμ­μο­ρία, ομα­δι­κός βια­σμός κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, πορνογραφία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο