Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ Νέα προνόμια για το κεφάλαιο, κοροϊδία και άγρια εκμετάλλευση για το λαό και τη νεολαία

Δια­βε­βαιώ­σεις ότι η κυβέρ­νη­ση θα συνε­χί­σει να κάνει τα πάντα για να δια­σφα­λί­σει την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, με νέα προ­νό­μια, διευ­κο­λύν­σεις, «πακέ­τα» και πάνω απ’ όλα νέο μπα­ράζ αντερ­γα­τι­κών και αντι­λαϊ­κών μέτρων που περι­λαμ­βά­νο­νται και στον «οδι­κό χάρ­τη» του «Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης» για τις «πρά­σι­νες» και «ψηφια­κές» μπίζ­νες περι­λάμ­βα­νε η σημε­ρι­νή ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στη ΔΕΘ.

Την ίδια ώρα ο πρω­θυ­πουρ­γός «ξεπέ­ρα­σε τον εαυ­τό» του στην προ­σπά­θεια εξα­πά­τη­σης του λαού, παρου­σιά­ζο­ντας ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη που τσα­κί­ζει τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, ως «μονό­δρο­μο» για να ικα­νο­ποι­η­θούν δήθεν οι ανά­γκες του και τάζο­ντας ορι­σμέ­να ψίχου­λα που εξα­νε­μί­ζο­νται την άλλη στιγ­μή κάτω από την έκρη­ξη της μεγά­λης ακρί­βειας, κάτω από την αλλα­γή των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων και την ανα­τρο­πή δικαιω­μά­των και κατα­κτή­σε­ων δεκαετιών.

Κάνο­ντας απο­λο­γι­σμό των πεπραγ­μέ­νων της διε­τί­ας δεν δίστα­σε να κοκο­ρευ­τεί για τα πιο «ανα­κου­φι­σμέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά» (!), για το ότι «οι έλλη­νες πλη­ρώ­νουν λιγό­τε­ρους φόρους παντού», και για τη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας με τα γνω­στά ψέμα­τα περί ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, και βέβαια για το «ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο ανά­καμ­ψης», που προ­βλέ­πει δεκά­δες αντι­λαϊ­κά μέτρα για τα επό­με­να χρό­νια ως «αντάλ­λαγ­μα» για τα πακέ­τα που θα ξεκο­κα­λί­ζουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμιλοι.

Για να μη μεί­νει καμία αμφι­βο­λία για το τι έχει να περι­μέ­νει ο λαός από την ανά­καμ­ψη του κεφα­λαί­ου, ανα­κοί­νω­σε την ανα­θε­ώ­ρη­ση του στό­χου για την άνο­δο του ΑΕΠ φέτος σε 5,9% (από την προη­γού­με­νη εκτί­μη­ση για 3,6%), παρου­σιά­ζο­ντας ότι αυτό οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι «δε στα­μα­τή­σα­με ούτε στιγ­μή τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις», στο ότι συνε­χί­στη­καν οι πακτω­λοί και διευ­κο­λύν­σεις για έργα που ιεραρ­χεί το κεφά­λαιο (πχ μεγά­λοι οδι­κοί άξο­νες, ενερ­γεια­κά κτλ), την ώρα που για τις λαϊ­κές ανά­γκες και τα πιο στοι­χειώ­δη έργα θεω­ρού­νται κόστος, όπως βέβαια και οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις όπως αυτή της Εγνα­τί­ας, του 49% του ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.

Ενώ ως «βασι­κούς πυλώ­νες» για τη συνέ­χεια παρου­σί­α­σε τη συνέ­χι­ση των αντερ­γα­τι­κών ανα­τρο­πών και αυτών στην παι­δεία, όπως επί­σης και τα σχέ­δια για το λεγό­με­νο «νέο ΕΣΥ» με παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών, ΣΔΙΤ, «εξορ­θο­λο­γι­σμό» του ΕΟΠΠΥ κ.α.

Δεν παρέ­λει­ψε δε — με φανε­ρή την αγω­νία να στρα­τεύ­σει το λαό στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου να παρου­σιά­σει την ταξι­κή πολι­τι­κή προς όφε­λος του κεφα­λαί­ου ως «έργο του ορθο­λο­γι­σμού», μιλώ­ντας για «πλα­τιά συμ­μα­χία της λογι­κής» και «πλειο­νό­τη­τα που απορ­ρί­πτει την αχρεί­α­στη πόλω­ση» και χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την «κοι­νω­νι­κή συνο­χή» ως «την άλλη όψη της ευημερίας».

Παρουσίασε ως… ανακούφιση για το λαό, τα μέτρα για το κεφάλαιο!

Με βάση τα παρα­πά­νω και την ώρα που ως απο­τέ­λε­σμα και των «πακτω­λών χρή­μα­τος» που πέφτει στα σαγό­νια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, η ακρί­βεια για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα χτυ­πά­ει κόκ­κι­νο, οι τερά­στιες αυξή­σεις στα τιμο­λό­για ρεύ­μα­τος προ­κα­λούν «ηλε­κτρο­σόκ» στις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες κι ενώ μπρο­στά βρί­σκο­νται ‑μόνο ως το τέλος του χρό­νου- φορο­λο­γι­κά βάρη 25 δις για το λαό, ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­χεί­ρη­σε να παρου­σιά­σει ως πακέ­το δήθεν «ελα­φρύν­σε­ων» για το λαό και «από­δει­ξη» της «ανά­πτυ­ξης για όλους», το πακέ­το μέτρων για το 2022 που περιλαμβάνει:

  • Καρα­μπι­νά­τα μέτρα για το κεφά­λαιο, όπως την δια­τή­ρη­ση της μεί­ω­σης των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών με τους εργα­ζό­με­νους να καλού­νται να πλη­ρώ­νουν τις νέες τρύ­πες στα ασφα­λι­στι­κά ταμεία. Επι­πλέ­ον τη μεί­ω­ση του φορο­λο­γι­κού συντε­λε­στή για τις επι­χει­ρή­σεις από το 24% στο 22%, τη μεί­ω­ση στο μισό του φόρου για τη συγκέ­ντρω­ση κεφα­λαί­ου, τις υπερκ­πτώ­σεις για πρά­σι­νες και ψηφια­κές επεν­δύ­σεις, τη μεί­ω­ση στο 15,5% (κατά 30%) των επι­χει­ρή­σε­ων που συγ­χω­νεύ­ο­νται, την επέ­κτα­ση κατά τρεις μήνες του «Προ­γράμ­μα­τος Γέφυ­ρα» και του «Συνερ­γα­σία» για τη μεί­ω­ση του «μισθο­λο­γι­κού κόστους» για τους μεγαλοεπιχειρηματίες.
  • Ορι­σμέ­νες ελά­χι­στες φορο­α­παλ­λα­γές, τις οποί­ες θα παίρ­νει πολ­λα­πλά από την άλλη τσέ­πη με «πρά­σι­να» και άλλα χαρά­τσια και συνο­λι­κά τη φορο­λη­στεία που και για τη νέα χρο­νιά στα­θε­ρά θα φορ­τώ­νει στο λαό πάνω από το 95% των άμε­σων και έμμε­σων φόρων. Ανά­με­σα σε άλλα ανα­κοί­νω­σε το πάγω­μα της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης ‑που δήθεν θα καταρ­γού­νταν- για τους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα και για το 2022, την κατάρ­γη­ση του φόρου στις γονι­κές παρο­χές, τη μεί­ω­ση του ΕΝΦΙΑ με μια γενι­κό­λο­γη ανα­φο­ρά για «μικρό­τε­ρη φορο­λο­γία για τα περισ­σό­τε­ρα νοι­κο­κυ­ριά» που θα εξει­δι­κευ­τεί στη συζή­τη­ση για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και που με βεβαιό­τη­τα θα «εξι­σορ­ρο­πεί­ται» από την αύξη­ση των αντι­κει­με­νι­κών αξιών στην οποία προ­χώ­ρη­σε το προη­γού­με­νο διά­στη­μα και η οποία συμπα­ρα­σύ­ρει προς τα πάνω και δεκά­δες άλλους φόρους.
  • Μέτρα-κοροϊ­δία για το κύμα ακρί­βειας (που παρου­σί­α­σε ως δήθεν «εισα­γό­με­νο» και «ελπί­ζω παρο­δι­κό» φαι­νό­με­νο) και τις τερά­στιες αυξή­σεις στο ρεύμα. 

Για το πρώ­το ανα­κοί­νω­σε μια ελά­χι­στη παρα­μο­νή στο ΦΠΑ  13% (ως τον επό­με­νο Ιού­νη) ορι­σμέ­νων βασι­κών ειδών κατα­νά­λω­σης όπως ο καφές (αλλά και για τις μετα­φο­ρές) και τα γνω­στά παχιά λόγια για «αυστη­ρό έλεγ­χο του ανταγωνισμού».

Για το  πετρέ­λαιο, ανα­κοί­νω­σε την αύξη­ση του επι­δό­μα­τος θέρ­μαν­σης που έχει πετο­σκο­φτεί όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια κατά 20%, ενώ για το ρεύ­μα ανα­κοί­νω­σε «ειδι­κό ταμείο ενερ­γεια­κής μετά­βα­σης που θα καλύ­πτει του­λά­χι­στον το 80% των αυξή­σε­ων σε όλους τους κατα­να­λω­τές», και «σε πρώ­τη φάση» 150 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ως το τέλος του έτους, («αν χρεια­στεί θα επε­κτα­θεί» διευ­κρί­νι­σε) ενώ θα αφο­ρά και επι­χει­ρή­σεις με χαμη­λή τάση. Με δυο λόγια ο λαός θα κλη­θεί να πλη­ρώ­σει απευ­θεί­ας του­λά­χι­στον το 20% των τερά­στιων αυξή­σε­ων, και «από την άλλη τσέ­πη» την — επί της ουσί­ας — κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση στους ενερ­γεια­κούς ομί­λους, στους οποί­ους θα δια­σφα­λί­ζει την απο­πλη­ρω­μή των μεγά­λων λογα­ρια­σμών ως απο­τέ­λε­σμα της «απε­λευ­θέ­ρω­σης». Αλλω­στε ο πρω­θυ­πουρ­γός κυνι­κά ομο­λό­γη­σε ούτε λίγο ούτε πολύ πως αυτό απο­τε­λεί το τίμη­μα των νέων «πρά­σι­νων μπίζ­νες» και δεσμεύ­τη­κε την ίδια ώρα για την επι­τά­χυν­ση της ίδιας πολι­τι­κής που βυθί­ζει το λαό στην ενερ­γεια­κή φτώχεια.

«Προτεραιότητα» η εκμετάλλευση της νεολαίας

Εκεί βέβαια που ο Κυρ. Μητσο­τά­κης «απο­γεί­ω­σε» την πρό­κλη­ση, ήταν ανα­φε­ρό­με­νος στη νεο­λαία. 

Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τους προη­γού­με­νους, έχει «εξα­σφα­λί­σει» με τα νομο­θε­τή­μα­τα της στη νέα γενιά 10ωρη δου­λειά, μισθούς καθη­λω­μέ­νους στα 200 και 300 ευρώ, «τζο­γά­ρι­σμα» των ασφα­λι­στι­κών εισφο­ρών για «δια­σφα­λι­σμέ­νες» συντά­ξεις πεί­νας, και βέβαια απα­νω­τούς ταξι­κούς φραγ­μούς στη μόρ­φω­ση για να στέλ­νο­νται κατά χιλιά­δες ακό­μα και 16χρονα παι­διά απευ­θεί­ας στα νύχια της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, ο πρω­θυ­πουρ­γός ισχυ­ρί­στη­κε πως η νέα γενιά είναι «προ­τε­ραιό­τη­τα», ανα­κοι­νώ­νο­ντας «εθνι­κό σχέ­διο δρά­σης για τη νεολαία».

Πρό­κει­ται για σχέ­διο απευ­θεί­ας από τα κιτά­πια του κεφα­λαί­ου, που με πρό­σχη­μα την προ­στα­σία της νεο­λαιας, μετα­ξύ άλλων προβλέπει:

  • Το λεγό­με­νο «πρώ­το ένση­μο», με βάση το οποίο οι εργο­δό­τες θα επι­δο­τού­νται με επι­πλέ­ον 600 ευρώ «το κεφά­λι» για ένα εξά­μη­νο για την πρό­σλη­ψη νέων εργα­ζο­μέ­νων, ενώ άλλα 600 ευρώ θα πηγαί­νουν στους νέους τους οποί­ους λίγο πολύ κατη­γό­ρη­σε ότι από… επι­λο­γή δου­λεύ­ουν με μαύ­ρα και ελα­στι­κές σχέ­σεις δουλειάς.
  • Επι­πλέ­ον επι­δο­τή­σεις για την εργο­δο­σία για την πρό­σλη­ψη 50 χιλιά­δων νέων με τους γνω­στούς όρους.
  • Την επέ­κτα­ση του ελά­χι­στου φοι­τη­τι­κού — στε­γα­στι­κού επι­δό­μα­τος και στους σπου­δα­στές των δημο­σί­ων ΙΕΚ με φανε­ρό στό­χο να απο­τε­λέ­σει το «τυρά­κι» ώστε περισ­σό­τε­ροι να πάνε στην κατάρτιση
  • Μειώ­σεις στα ειδι­κά τέλη κινη­τής τηλε­φω­νί­ας για τους νέους («μέχρι και 20 ευρώ στο μηνιαίο λογα­ρια­σμό σας» όπως είπε, και ορι­σμέ­να… δωρε­άν δεδο­μέ­να στα κινη­τά, όπως και μονι­μο­ποί­η­ση της «ψηφια­κής κάρ­τας νέων».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο