Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία Πούτιν για την 9η Μάη: Καπηλεύτηκε τη θυσία των λαών της ΕΣΣΔ για να «ξεπλύνει» τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Η προ­σπά­θεια να καπη­λευ­τεί τη θυσία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων από όλους τους λαούς της ΕΣΣΔ, για να δικαιο­λο­γή­σει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο σε βάρος της Ουκρα­νί­ας, ήταν το κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ομι­λί­ας του Ρώσου προ­έ­δρου, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, κατά την έναρ­ξη της καθιε­ρω­μέ­νης παρέ­λα­σης στη Μόσχα για την επέ­τειο της μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των λαών κατά του ναζι­σμού, στις 9 Μάη του 1945.

Ο Πού­τιν ξεκί­νη­σε την ομι­λία του για την Ημέ­ρα της Νίκης στην Κόκ­κι­νη Πλα­τεία της Μόσχας απευ­θυ­νό­με­νος στους στρα­τιώ­τες που πολε­μούν στην περιο­χή του Ντον­μπάς στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία. «Η υπε­ρά­σπι­ση της Πατρί­δας, όταν απο­φα­σί­ζε­ται η μοί­ρα της, ήταν ανέ­κα­θεν ιερή», δήλω­σε. «Σήμε­ρα πολε­μά­τε για τον λαό μας στο Ντον­μπάς, για την ασφά­λεια της Ρωσί­ας, παλεύ­ε­τε για την πατρί­δα σας, το μέλ­λον της», είπε. Πρό­σθε­σε πως «ο θάνα­τος κάθε στρα­τιώ­τη και αξιω­μα­τι­κού είναι οδυ­νη­ρός για εμάς» και ισχυ­ρί­στη­κε ότι «το κρά­τος θα κάνει τα πάντα για να φρο­ντί­σει αυτές τις οικογένειες».

Στη συνέ­χεια, υπο­στή­ρι­ξε ότι η «ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία ήταν ένα απα­ραί­τη­το και «έγκαι­ρο» μέτρο, «σωστή από­φα­ση μιας ανε­ξάρ­τη­της, ισχυ­ρής, κυρί­αρ­χης χώρας».

Αφού κάλε­σε σε ενός λεπτού σιγή για όσους σκο­τώ­θη­καν στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο αλλά και για τους στρα­τιώ­τες που «μάχο­νται για τη Ρωσία» στο Ντον­μπάς, ο Πού­τιν είπε ότι τον περα­σμέ­νο χρό­νο υπήρ­ξαν εντά­σεις με άλλα ευρω­παϊ­κά έθνη και το ΝΑΤΟ.

Δήλω­σε ότι η Ρωσία «προ­έ­τρε­ψε την Ευρώ­πη να βρει έναν δίκαιο συμ­βι­βα­σμό, αλλά δεν ήθε­λαν να μας ακού­σουν» και ισχυ­ρί­στη­κε ότι ετοί­μα­ζαν μια κατα­σταλ­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στο Ντον­μπάς, στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία, όπου είπε ότι οι επι­χει­ρή­σεις της Ρωσί­ας είναι πλέ­ον εστιασμένες.

Ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι η Δύση προ­ε­τοί­μα­ζε εισβο­λή πως το ΝΑΤΟ έχει ξεκι­νή­σει στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη των γει­το­νι­κών μας εδα­φών. Και όλα αυτά έδει­χναν ότι μια σύγκρου­ση με τους εθνι­κι­στές θα ήταν αναπόφευκτη.

Είπε ότι «υπήρ­χαν ανοι­χτές προ­ε­τοι­μα­σί­ες για άλλη μια τιμω­ρη­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στο Ντο­μπάς, για εισβο­λή στα ιστο­ρι­κά εδά­φη μας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Κρι­μαί­ας, στο Κίε­βο ανα­κοί­νω­σαν την πιθα­νή από­κτη­ση πυρη­νι­κών όπλων, το μπλοκ του ΝΑΤΟ άρχι­σε ενερ­γή στρα­τιω­τι­κή ανά­πτυ­ξη των εδα­φών που γειτ­νιά­ζουν με μας».

Πρό­σθε­σε: «Είδα­με πώς ανα­πτύσ­σε­ται η στρα­τιω­τι­κή υπο­δο­μή, πώς άρχι­σαν να εργά­ζο­νται εκα­το­ντά­δες ξένοι σύμ­βου­λοι, συνε­χί­ζο­νταν οι τακτι­κές παρα­δό­σεις των πιο σύγ­χρο­νων όπλων από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο κίν­δυ­νος μεγά­λω­νε κάθε μέρα».

Επί­σης είπε πως η Μόσχα θέλει «τη δημιουρ­γία ενός συστή­μα­τος ίσης και αδιαί­ρε­της ασφάλειας».

Η 11λεπτη ομι­λία του Πού­τιν κατά την 75η ημέ­ρα της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία δεν περι­λάμ­βα­νε καμία αξιο­λό­γη­ση για την πρό­ο­δο του πολέ­μου ούτε κάποια ένδει­ξη για πόσο ακό­μα μπο­ρεί να συνε­χι­στεί η σύγκρουση.

902.gr

9η Μάη 1945: Αιώ­νια ευγνω­μο­σύ­νη στους απε­λευ­θε­ρω­τές της ανθρωπότητας

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο