Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο

«Συνε­χώς ακού­με ότι οι Δήμοι είναι η βαθ­μί­δα του κρά­τους που βρί­σκε­ται πιο κοντά στο λαό και ακού­ει τα προ­βλή­μα­τά του. Γι’ αυτό, λοι­πόν, δεν πρέ­πει να τον εγκα­τα­λεί­ψου­με, αλλά να είμα­στε ένα μαζί του, να αγω­νι­στού­με μαζί του για άμε­σα μέτρα βελ­τί­ω­σης της ζωής του», ανέ­φε­ρε στην ομι­λία του στο Συνέ­δριο της ΚΕΔΕ που διε­ξά­γε­ται στον Βόλο, ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελετίδης. 

Όπως είπε, μετα­ξύ άλλων, ένα χρό­νο μετά το προη­γού­με­νο συνέ­δριο της Ένω­σης, όπου είχε περι­γρα­φεί με μελα­νά χρώ­μα­τα η κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκο­νται οι Δήμοι, «τα πράγ­μα­τα είναι χει­ρό­τε­ρα για τους συν­δη­μό­τες μας. Η ακρί­βεια και οι φόροι “τσα­κί­ζουν” το λαό. Ο πλη­θω­ρι­σμός βρί­σκε­ται στα ύψη. Οι τιμές στην ενέρ­γεια έχουν εκτι­να­χθεί, λόγω της λεγό­με­νης “πρά­σι­νης μετά­βα­σης”, των πανά­κρι­βων ΑΠΕ, της απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας, της επι­πλέ­ον αύξη­σης του ενερ­γεια­κού κόστους λόγω του κλι­μα­κού­με­νου πολέ­μου ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ με τη Ρωσία, στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας. Σ’ αυτό το περι­βάλ­λον τα μονο­πώ­λια, οι κάτο­χοι του πλού­του, κάνουν “πάρ­τι” κερ­δών, ενώ όλα τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τους Δήμους μας επιδεινώθηκαν».

Το σίγου­ρο είναι, πρό­σθε­σε πως από πέρ­σι «δεν άλλα­ξε τίπο­τα στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, στα εμπό­δια που μας βάζει» και συμπλή­ρω­σε ότι η πλειο­ψη­φία του ΔΣ της ΚΕΔΕ «συνει­δη­τά, ενώ γνω­ρί­ζει την αιτία των προ­βλη­μά­των, από πού προ­έρ­χο­νται τα εμπό­δια που συνα­ντά­με, αρνεί­ται να παρέμ­βει, να απο­κα­λύ­ψει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της Κυβέρ­νη­σης. Το ίδιο φυσι­κά γινό­ταν και με τις προη­γού­με­νες Κυβερ­νή­σεις. Καλό είναι να απο­κα­λεί­σαι αυτο­διοι­κη­τι­κός, αλλά πρέ­πει και να το απο­δει­κνύ­εις. Πρέ­πει να δια­λέ­ξεις με ποιους θα πας και ποιους θ’ αφή­σεις. Και η πλειο­ψη­φία, δια­λέ­γει να είναι με την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή, την πολι­τι­κή που κάνει τη ζωή του λαού δύσκο­λη, που βάζει εμπό­δια στη λει­τουρ­γία των Δήμων μας. Υιο­θε­τεί το ρόλο του “αμορ­τι­σέρ”, για να μην υπο­στεί τους ”κρα­δα­σμούς” της λαϊ­κής δυσα­ρέ­σκειας η κεντρι­κή διοί­κη­ση, η κυβέρ­νη­ση, το σύστημα». 

Είπε ακό­μα πως εάν εφαρ­μο­ζό­ταν αυτό που προ­βλέ­πει ο νόμος, για το 2023 οι Δήμοι θα έπρε­πε να μοι­ρα­στούν  6 δις ευρώ, ενώ τώρα δίνο­νται 1,7 δις, «δηλα­δή, θα λεί­πουν από τα ταμεία των Δήμων 4,3 δις, χρή­μα­τα που θα βοη­θού­σαν να αλλά­ξουν οι Δήμοι μας», χρή­μα­τα που «πάνε στα “σεντού­κια” των λίγων, για να κάνουν επεν­δύ­σεις, να φέρουν την ανά­πτυ­ξη, όχι βέβαια με τα δικά τους χρή­μα­τα, αλλά με τα χρή­μα­τα του λαού μας».

«Εάν πραγ­μα­τι­κά θέλου­με να δοθούν λύσεις στα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με, πρέ­πει να δια­λέ­ξου­με άλλο δρό­μο ανά­πτυ­ξης, άλλο δρό­μο εξου­σί­ας», επε­σή­μα­νε ο Κ. Πελε­τί­δης και υπο­γράμ­μι­σε ότι «ήρθε η ώρα να μπού­με μπρο­στά. Να οργα­νώ­σου­με τις πόλεις μας μέσα από τα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια, σε συμπό­ρευ­ση με το εργα­τι­κό – λαϊ­κό κίνη­μα, να έχου­με φιλο­λαϊ­κές κατα­κτή­σεις, να απο­τρέ­ψου­με τις αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές της κυβέρνησης».

Κατα­λή­γο­ντας τόνι­σε ότι «πρέ­πει να στα­θού­με στο ύψος των περι­στά­σε­ων, των προσ­δο­κιών που έχουν από μας οι δημό­τες μας. Η “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” σας καλεί να συμπο­ρευ­τεί­τε μαζί μας, να παλέ­ψου­με από κοι­νού για:

Άμε­ση και επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση των Δήμων. Να δοθούν εδώ και τώρα όλα τα παρα­κρα­τη­θέ­ντα από την Κυβέρ­νη­ση και το κρά­τος, με στό­χο την κάλυ­ψη των αυξη­μέ­νων ανα­γκών του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων των Δήμων, την κατάρ­γη­ση των αντα­πο­δο­τι­κών τελών, την εξα­σφά­λι­ση της ομα­λής λει­τουρ­γί­ας των Υπη­ρε­σιών μας, των σχο­λεί­ων μας, των κοι­νω­νι­κών δομών, των χώρων αθλη­τι­σμού και πολιτισμού.

Την κατάρ­γη­ση του Νόμου που θεσπί­στη­κε και δια­τη­ρή­θη­κε από όλες τις Κυβερ­νή­σεις, που απα­γο­ρεύ­ει τις προ­σλή­ψεις στο Δημό­σιο. Άμε­ση έναρ­ξη δια­δι­κα­σί­ας μέσω ΑΣΕΠ για πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου προ­σω­πι­κού στους Δήμους και τις ΔΕΥΑ.

Να καταρ­γη­θούν εδώ και τώρα τα προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σης της ανεργίας.

Να καταρ­γη­θεί το τέλος ταφής απορριμμάτων.

Να παρ­θούν άμε­σα μέτρα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής θωράκισης.

Να στα­μα­τή­σουν οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στα φτω­χά λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Άμε­ση επα­να­σύν­δε­ση όλων των κομ­μέ­νων ρευ­μά­των, χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Καμία σκέ­ψη για δια­κο­πές ρεύ­μα­τος στα σχο­λεία μας, στον οδο­φω­τι­σμό και αλλού.

Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και των ειδι­κών φόρων, στην ενέρ­γεια και τα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, του ειδι­κού φόρου στα καύ­σι­μα που έχουν γονα­τί­σει το λαϊ­κό εισό­δη­μα. Στή­ρι­ξη των Δήμων, ώστε να τα βγά­λουν πέρα με την ακρί­βεια και να μην κόβο­νται έργα και υπηρεσίες».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο