Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα για τα Εργασιακά στη Βουλή: «Εμείς δε θα παίξουμε το παιχνίδι που θέλετε»

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή σχε­τι­κά με τα εργα­σια­κά θέμα­τα έκα­νε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του επι­σή­μα­νε ότι οι ισχυ­ρι­σμοί της κυβέρ­νη­σης περί «ανά­πτυ­ξης και ευη­με­ρί­ας» καμία σχέ­ση δεν έχουν με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι, όπως εντα­τι­κο­ποί­η­ση εργα­σί­ας, γιγά­ντω­ση των ευέ­λι­κτων μορ­φών εργα­σί­ας, αύξη­ση των συμ­βά­σε­ων ορι­σμέ­νου χρό­νου, εκτί­να­ξη της εργο­λα­βι­κής και ενοι­κια­ζό­με­νης εργα­σί­ας, παντε­λής έλλει­ψη μέτρων ασφα­λεί­ας που έχει οδη­γή­σει στη δρα­μα­τι­κή αύξη­ση των εργα­τι­κών θανα­τη­φό­ρων ατυχημάτων.

Μέσα σε λίγους μήνες, πρό­σθε­σε, η κυβέρ­νη­ση δρο­μο­λό­γη­σε ή ψήφι­σε νέα αντερ­γα­τι­κά μέτρα για την κατάρ­γη­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, για το δικαί­ω­μα στην απερ­γία και την Κοι­νω­νι­κή Ασφάλιση.

Ειδι­κά για το Ασφα­λι­στι­κό, επι­σή­μα­νε ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν φέρ­νει νέο νόμο για την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, εφαρ­μό­ζει κατά γράμ­μα τον νόμο Κατρού­γκα­λου, προ­σπα­θώ­ντας να ξεπε­ρά­σει τα νομι­κά κενά που δημιούρ­γη­σε, δια­τη­ρεί αναλ­λοί­ω­το το περιε­χό­με­νό του που ενσω­μά­τω­σε όλες τις ανα­τρο­πές σε βάρος ασφα­λι­σμέ­νων και συνταξιούχων.

Επι­σή­μα­νε πως οι εργα­ζό­με­νοι από την εμπει­ρία τους ξέρουν πως κάθε επό­με­νη κυβέρ­νη­ση όχι μόνο δεν καταρ­γεί τα βασι­κά αντερ­γα­τι­κά μέτρα της προη­γού­με­νης, αλλά βάζει και το δικό της λιθα­ρά­κι κι έφε­ρε ως χαρα­κτη­ρι­στι­κά παραδείγματα:

- Τον νόμο Βρού­τση για τον κατώ­τε­ρο μισθό της κυβέρ­νη­σης ΝΔ που δια­τή­ρη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

- Τον νόμο Κατρού­γκα­λου της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ που επε­κτεί­νει σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

- Τον απερ­γο­κτό­νο νόμο Αχτσιό­γλου της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ που επε­κτεί­νε­ται από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

- Τον νόμο για το χτύ­πη­μα της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας των κυβερ­νή­σε­ων ΝΔ — ΠΑΣΟΚ που προ­έ­βλε­πε τη λει­τουρ­γία των κατα­στη­μά­των 8 Κυρια­κές, τον οποίο επέ­κτει­νε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ στις 32 Κυρια­κές και σήμε­ρα η ΝΔ επι­χει­ρεί να επε­κτεί­νει για όλες τις Κυρια­κές του χρόνου.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας έκα­νε ανα­φο­ρά και στο εργο­στά­σιο της ΛΑΡΚΟ, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι το ΚΚΕ ενώ­νει τη φωνή του με αυτή των εργα­ζο­μέ­νων και απαι­τεί χρη­μα­το­δό­τη­ση, σχε­δια­σμό και έλεγ­χο, εκσυγ­χρο­νι­σμό, ανά­πτυ­ξη σύμ­φω­να με τις τερά­στιες δυνα­τό­τη­τες που έχει η επι­χεί­ρη­ση, δια­σφά­λι­ση της λει­τουρ­γί­ας της, των θέσε­ων εργα­σί­ας με δικαιώ­μα­τα και μέτρα ασφά­λειας και κατάρ­γη­ση των εργολαβιών.

Κατα­λή­γο­ντας, επι­σή­μα­νε οι πολύ­μορ­φες αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις δημιουρ­γούν ανά­τα­ση για να μην περά­σει η μοι­ρο­λα­τρία για να δυνα­μώ­σει παρα­πέ­ρα ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας από τα κάτω, από τις σχο­λι­κές καθα­ρί­στριες μέχρι τους εργα­ζό­με­νους που αγω­νί­ζο­νται για να μην απο­λυ­θούν, για αυξή­σεις σε μισθούς, για ενιαία σύμ­βα­ση όπως στον ΟΤΕ. Ολοι αυτοί, είναι αγω­νι­στι­κοί φάροι και αυτή την περί­ο­δο δεί­χνουν τη δύνα­μη που μπο­ρεί να απο­κτή­σει το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα και οι οργα­νώ­σεις του ενά­ντια στην πολι­τι­κή που δια­λύ­ει εργα­τι­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα.

Παρα­τί­θε­ται ολό­κλη­ρη η ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα:

«Κύριε πρω­θυ­πουρ­γέ,

Σε όλες σας τις παρεμ­βά­σεις, στο εσω­τε­ρι­κό και το εξω­τε­ρι­κό, εσείς και υπουρ­γοί σας, μιλά­τε για τη νέα Ελλά­δα, για την Ελλά­δα που αλλά­ζει, για την Ελλά­δα της ανά­πτυ­ξης και της ευημερίας.

Βέβαια, αυτό που περι­γρά­φε­τε δεν έχει καμία απο­λύ­τως σχέ­ση με αυτό που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι. Είναι μια εικο­νι­κή πραγματικότητα.

Ποια είναι η αλη­θι­νή πραγματικότητα;

- Η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργασίας.

- Η γιγά­ντω­ση των ευέ­λι­κτων μορ­φών εργα­σί­ας, των συμ­βά­σε­ων ορι­σμέ­νου χρό­νου οι οποί­ες και φέτος ξεπέ­ρα­σαν στις νέες προ­σλή­ψεις τις στα­θε­ρές εργα­σια­κές σχέσεις.

- Η εκτί­να­ξη της ενοι­κια­ζό­με­νης εργα­σί­ας, της εργο­λα­βι­κής απασχόλησης.

- Η παντε­λής έλλει­ψη μέτρων υγεί­ας και ασφά­λειας που έχει οδη­γή­σει σε πρω­το­φα­νή αύξη­ση των εργα­τι­κών ατυ­χη­μά­των και των θανα­τη­φό­ρων στη βιο­μη­χα­νία και σε όλους τους κλάδους.

Μέσα σε λίγους μόλις μήνες είτε ψηφί­σα­τε, είτε δρο­μο­λο­γή­σα­τε νέα επι­θε­τι­κά μέτρα στο χώρο των εργα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των, στον τομέα της κοι­νω­νι­κής ασφάλισης.

- Καταρ­γή­σα­τε τις κλα­δι­κές συμ­βά­σεις, προ­βλέ­πο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρες «ρήτρες εξαί­ρε­σης» που μπο­ρεί να αξιο­ποιεί η εργο­δο­σία, μετα­τρέ­πο­ντας παράλ­λη­λα τον Υπουρ­γό εργα­σί­ας σε γενι­κό άρχο­ντα, ο οποί­ος μπο­ρεί να απα­γο­ρεύ­ει τη μονο­με­ρή προ­σφυ­γή των εργα­ζο­μέ­νων στη διαι­τη­σία και να προ­χω­ρά μέτρα που διευ­κο­λύ­νουν παρα­πέ­ρα την περι­βό­η­τη «ευε­λι­ξία».

- Στις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, τόσο εσείς όσο και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ δια­τη­ρή­σα­τε κι επε­κτεί­να­τε όλο το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο, που αφή­νει τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των εργα­ζο­μέ­νων, σχε­δόν τους 9 στους 10, εκτός οποιασ­δή­πο­τε ΣΣΕ.

- Δια­τη­ρή­σα­τε ανέγ­γι­χτη την εγκύ­κλιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις κλα­δι­κές συμ­βά­σεις, όπου δίνε­ται στον κάθε εργο­δό­τη η από­λυ­τη ευχέ­ρεια κίνη­σης, το δικαί­ω­μα να προ­χω­ρά­ει ή να μπλο­κά­ρει τη δια­δι­κα­σία κήρυ­ξης μιας κλα­δι­κής Σύμ­βα­σης ως υποχρεωτικής.

- Βάλα­τε τον προ­σχη­μα­τι­κό όρο να μπαί­νει η «οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση» μιας επι­χεί­ρη­σης, ως δεί­κτης εξαί­ρε­σης, την οποία θα μπο­ρούν οι ίδιες να επι­κα­λού­νται όπο­τε και όπως θέλουν. Με τον τρό­πο αυτό ανοί­γει ο ασκός του Αίο­λου για τη μη εφαρ­μο­γή των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων και το κατρα­κύ­λι­σμα των μισθών στο όριο του κατώτατου.

Ξέρε­τε ακρι­βώς τι είπα­τε πριν στην πρω­το­λο­γία σας κύριε Μητσο­τά­κη ή απλά σας τα λέει όπως θέλει ο κ. Βρού­τσης, ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και σας εκθέ­τει; Κλα­δι­κή σύμ­βα­ση στον επι­σι­τι­σμό όντως υπο­γρά­φη­κε, μετά από 12 χρό­νια, ανά­με­σα σε εργα­ζό­με­νους και εργο­δό­τες και αντί να την κηρύ­ξει υπο­χρε­ω­τι­κή το υπουρ­γείο, ως όφει­λε, βάζε­τε ανυ­πέρ­βλη­τα εμπό­δια για να μεί­νει η σύμ­βα­ση αυτή στα χαρ­τιά! Τι είδους εμπό­δια; Πρώ­τον, ζητά­τε απ’ τους ίδιους τους εργα­ζό­με­νους τεχνι­κο­οι­κο­νο­μι­κή μελέ­τη ότι δε θίγε­ται η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων. Δεύ­τε­ρον, όταν οι εργα­ζό­με­νοι μπουν σε αυτή τη δια­δι­κα­σία, για να φτιά­ξουν τη μελέ­τη, δεν τους δίνε­τε τα στοι­χεία. Τρί­τον, ακό­μα κι όταν τελι­κά σας υπο­βάλ­λουν αυτή τη μελέ­τη έχε­τε τη δυνα­τό­τη­τα να εξαι­ρέ­σε­τε επι­χει­ρή­σεις απ’ την κλα­δι­κή σύμ­βα­ση. Αν απλά συνα­ντού­σα­τε εσείς ο ίδιος την Ομο­σπον­δία Επι­σι­τι­σμού, όπως τη συνά­ντη­σα εγώ, θα σας τα έλε­γαν όλα αυτά!

Παρα­πέ­ρα:

- Φρο­ντί­σα­τε αυτό το διά­στη­μα να δυνα­μώ­σε­τε την κατα­στο­λή, με δια­τά­ξεις που τσα­κί­ζουν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και το δικαί­ω­μα στην απερ­γία, με μέτρα σε βάρος της λει­τουρ­γί­ας των σωματείων.

- Στο ασφα­λι­στι­κό οι κυβερ­νή­σεις χτί­ζουν η μία πάνω στο οικο­δό­μη­μα της άλλης. Γι’ αυτό άλλω­στε και ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας σας πρό­σφα­τα είπε ότι με την ψήφι­ση του νέου νόμου για το ασφα­λι­στι­κό θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί από τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ μια μεγά­λη μεταρ­ρύθ­μι­ση στο ασφαλιστικό.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δε φέρ­νει νέο νόμο. Ούτε πολύ περισ­σό­τε­ρο καταρ­γεί το νόμο Κατρού­γκα­λου, όπως ήταν και η προ­ε­κλο­γι­κή σας δέσμευση.

Εφαρ­μό­ζε­τε κατά γράμ­μα το νόμο Κατρού­γκα­λου προ­σπα­θώ­ντας να ξεπε­ρά­σει τα όποια νομι­κά κενά αυτός είχε δημιουρ­γή­σει. Το αρχι­τε­κτο­νι­κό περιε­χό­με­νο του νόμου Κατρού­γκα­λου παρα­μέ­νει αναλλοίωτο.

Αυτός ο νόμος απο­τέ­λε­σε, ως και τις μέρες μας, την ολο­κλή­ρω­ση της αντια­σφα­λι­στι­κής επί­θε­σης, καθώς ενσω­μά­τω­σε όλες τις ανα­τρο­πές σε βάρος ασφα­λι­σμέ­νων και συνταξιούχων.

Και στο σημείο αυτό να καλω­σο­ρί­σου­με και την κυρία Γεν­νη­μα­τά στην υιο­θέ­τη­ση –έστω και στα λόγια- της θέσης του ΚΚΕ. Ακρι­βώς: Νόμος Κατρού­γκα­λου – Βρού­τση είναι. Έχει μαλ­λιά­σει μήνες τώρα η γλώσ­σα μας να σας το λέμε. Βέβαια, να πού­με και περα­στι­κά στον κ. Κατρού­γκα­λο, έτε­ρον εκάτερον!

Σήμε­ρα έρχε­ται η ΝΔ να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει το πνεύ­μα και το σώμα αυτού του νόμου, να ανοί­ξει το δρό­μο σε νέα επι­δρο­μή με τους τρεις πυλώ­νες του συστή­μα­τος Πινο­σετ, όπου η σύντα­ξη θα σπά­ει σε ένα μικρό τμή­μα που θα εγγυά­ται το κρά­τος ‑και αυτό πάντα υπό αίρε­ση, με βάση την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα της οικο­νο­μί­ας – η ονο­μα­ζό­με­νη εθνι­κή σύντα­ξη κι από κει και πέρα θα υπάρ­χει η αντα­πο­δο­τι­κή σύντα­ξη η οποία θα βασί­ζε­ται στο ρίσκο και στον χρη­μα­τι­στη­ρια­κό τζόγο.

Οι συντά­ξεις θα τιτλο­φο­ρού­νται πλέ­ον ως χρη­μα­τι­στη­ρια­κά προ­ϊ­ό­ντα και θα επεν­δύ­ο­νται με όρους χαμη­λού-μεσαί­ου και υψη­λού ρίσκου.

Αυτές τις μέρες έχει κορυ­φω­θεί η κυβερ­νη­τι­κή προ­πα­γάν­δα, προ­κει­μέ­νου να απε­νε­χο­ποι­ή­σε­τε το αντια­σφα­λι­στι­κό έκτρωμα.

Σε εκπο­μπές και πρω­το­σέ­λι­δα εφη­με­ρί­δων, ο ίδιος ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας, κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη, μαζί με τη συμ­βο­λή γνω­στών “ειδι­κών”, μιλούν για τις αυξή­σεις στα 35 και στα 42 χρό­νια ασφά­λι­σης, στους μισθούς των 1000 και των 2000 ευρώ.

Έχε­τε δημιουρ­γή­σει μια ψεύ­τι­κη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, για να που­λή­σε­τε την πρα­μά­τεια, για να παρα­δώ­σε­τε μπιρ-παρά το ασφα­λι­στι­κό στις ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες και τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες της υγείας.

Πατά­τε πάνω στην άγνοια, ιδιαί­τε­ρα των νέων εργα­ζό­με­νων, ώστε το Ασφα­λι­στι­κό να αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως δύσκο­λος γρί­φος, ώστε οι εργα­ζό­με­νοι να μην μπο­ρούν να ασχο­λη­θούν με αυτό, στέλ­νο­ντας τους παράλ­λη­λα στην αγκα­λιά των αρπα­χτι­κών, που καρα­δο­κούν με τις φαντα­χτε­ρές τους διαφημίσεις.

Απα­ντή­στε όμως στο εξής ερώτημα:

Ποιος νέος εργα­ζό­με­νος που ξεκί­νη­σε τον εργα­σια­κό του βίο στα χρό­νια της κρί­σης ή και πιο πριν, που είναι σήμε­ρα στις πιο παρα­γω­γι­κές ηλι­κί­ες, θα κατα­φέ­ρει να έχει 40 χρό­νια εργα­σί­ας και μάλι­στα ασφα­λι­σμέ­νης εργασίας;

Ποιος εργα­ζό­με­νος θα έχει 35 έτη δου­λειάς όταν η κατα­γε­γραμ­μέ­νη ανερ­γία όλα αυτά τα χρό­νια είναι στα­θε­ρά πάνω από 1 εκατομμύριο;

Πού θα βρουν αυτοί οι εργα­ζό­με­νοι τα ένση­μα για να πιά­σουν τις νόρ­μες που με θρά­σος αναδεικνύετε;

Ποιος νέος εργα­ζό­με­νος, που έχει φάει απο­λύ­σεις με το κου­τά­λι, που έχει δου­λέ­ψει όλες τις μορ­φές της ευέ­λι­κτης εργα­σί­ας και περι­πλα­νιέ­ται από δου­λειά σε δου­λειά, θα έχει τα 12.000 ένση­μα που μας ανα­κοι­νώ­νε­τε αυξήσεις;

Η σύντα­ξη βγαί­νει μέσα από τα ποσο­στά ανα­πλή­ρω­σης που δια­μορ­φώ­νει η κάθε κυβέρ­νη­ση πάνω στα χρό­νια ασφά­λι­σης και επι­πλέ­ον πάνω στο συντά­ξι­μο μισθό.

Τι σύντα­ξη και τι παρο­χές θα έχουν οι εργα­ζό­με­νοι που είδαν σε μια νύχτα τον κατώ­τε­ρο μισθό στα 586 ευρώ, που οι νέοι εργα­ζό­με­νοι αμεί­βο­νται με 430€;

Τι σύντα­ξη θα έχουν οι εργα­ζό­με­νοι που όλα αυτά τα χρό­νια εργά­ζο­νται 4ωροι και παίρ­νουν μισθό ως 250€;

Έχε­τε δημιουρ­γή­σει το έδα­φος, ώστε το ασφα­λι­στι­κό να απο­τε­λεί όχι δικαί­ω­μα και υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους, αλλά εμπό­ρευ­μα που θα το πλη­ρώ­νει όποιος έχει, για όσο έχει και αν έχει.

Στις εργα­σια­κές σχέ­σεις, κυριαρ­χεί το από­λυ­το χάος. Χάος για τους εργα­ζό­με­νους, αλλά παρά­δει­σος για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, στους οποί­ους κάνε­τε σινιά­λο για επεν­δύ­σεις, προ­σφέ­ρο­ντας φτη­νή, πάμ­φθη­νη εργα­τι­κή δύναμη.

Παρε­μπι­πτό­ντως και μιας και επι­σκε­φτή­κα­τε πρό­σφα­τα τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα προς ανα­ζή­τη­ση επενδυτών.

Ο τελευ­ταί­ος επεν­δυ­τής από αυτές τις χώρες, στα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας και Σκα­ρα­μα­γκά, άφη­σε κάτι εκα­τομ­μύ­ρια φέσια στους εργα­ζό­με­νους. Για να έχου­με και μια εικό­να τι σόι είναι αυτοί οι περι­βό­η­τοι επενδυτές.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα των ημε­ρών η πλή­ρης ελευ­θε­ρία που απο­κτούν ‑νόμι­μα ή πλα­γί­ως- οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι για να ανοί­γουν τα κατα­στή­μα­τά τους τις Κυριακές.

Η έντα­ξη του «εκπτω­τι­κού χωριού» στα Σπά­τα, με Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση της ΝΔ, πάνω στο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προ­βλέ­πει άνοιγ­μα των κατα­στη­μά­των 32 Κυρια­κές το χρό­νο σε μια σει­ρά περιο­χών της Αττι­κής και της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ανα­κοί­νω­ση της εργο­δο­σί­ας στα «JUMBO» ότι προ­χω­ρά σε άνοιγ­μα των κατα­στη­μά­των της σε Πρέ­βε­ζα και Πιε­ρία, όλες τις Κυρια­κές του χρόνου.

Όλα αυτά απο­τε­λούν τους τελευ­ταί­ους κρί­κους στην επί­θε­ση που ξετυ­λί­γε­ται μεθο­δι­κά εδώ και χρό­νια σε βάρος της κυρια­κά­τι­κης αργίας.

Ειδι­κά στο Εμπό­ριο, στον Επι­σι­τι­σμό, στον Του­ρι­σμό, οι εξε­λί­ξεις αυτές δένουν με την απο­γεί­ω­ση της «ευε­λι­ξί­ας» και της υπο­α­πα­σχό­λη­σης, με το καθη­με­ρι­νό ωρά­ριο και τις εβδο­μα­διαί­ες ώρες δου­λειάς να αυξο­μειώ­νο­νται «ευέ­λι­κτα» και χωρίς καμία επι­βά­ρυν­ση για την εργο­δο­σία, με τους εργα­ζό­με­νους, κυρί­ως σε αυτούς τους κλά­δους, να βρί­σκο­νται στο πόδι από το πρωί έως το βράδυ.

Αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νης “διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου εργα­σί­ας”. Αυτά τα στη­ρί­ζε­τε με όλες τις δυνά­μεις σας, δημιουρ­γώ­ντας συν­θή­κες κόλα­σης στα νέα ζευ­γά­ρια, σε κάθε εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικογένεια.

Την ίδια στιγ­μή η πλή­ρης ασυ­δο­σία που απο­λαμ­βά­νει η εργο­δο­σία μετα­φρά­ζε­ται σε νέα εργο­δο­τι­κά εγκλή­μα­τα, καθώς μακραί­νει ο κατά­λο­γος των εργα­τι­κών «ατυ­χη­μά­των» μέσα από τα οποία ανα­δει­κνύ­ο­νται, με τον πλέ­ον τρα­γι­κό τρό­πο, οι ελλεί­ψεις σε μέτρα υγιει­νή­ςκαι ασφάλειας.

Και πάνω από όλα, οι ευθύ­νες κυβερ­νή­σε­ων και εργο­δο­σί­ας, που έχουν μετα­τρέ­ψει τους χώρους δου­λειάς σε χώρους όπου ο εργα­ζό­με­νος παί­ζει την υγεία του και τη ζωή του “κορό­να — γράμματα”.

Μόνο τις τελευ­ταί­ες 10 μέρες είχα­με σοβα­ρούς τραυ­μα­τι­σμούς-ακρω­τη­ρια­σμούς, ως και θανά­τους που διέ­λυ­σαν εργα­τι­κές οικο­γέ­νειες, στο Βόλο, το Ναύ­πλιο, τη Χαλ­κί­δα, την Ξάν­θη, στη Λάρυ­μνα, στα Γιάν­νε­να, στη ΔΕΗ, σε μεγά­λες εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις που οι υπη­ρε­σί­ες του υπουρ­γεί­ου αρνού­νται να ελέγξουν.

Από τη ΛΑΡΚΟ που θέλε­τε να κλεί­σε­τε, που παρα­μο­νές της μεγά­λης κινη­το­ποί­η­σής τους, έχα­σε τη ζωή του ένας ακό­μα εργά­της, μέχρι και το πιο πρό­σφα­το “ατύ­χη­μα” στα διυ­λι­στή­ρια της «Motor Oil», όπου 4 εργα­ζό­με­νοι τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά από έκρηξη.

Οι χώροι δου­λειάς έχουν γίνει μια απέ­ρα­ντη αρέ­να χωρίς στοι­χειώ­δεις κανό­νες ασφά­λειας και προστασίας.

Η ελευ­θε­ρία που απο­λαμ­βά­νουν οι εργο­δό­τες δίνει αέρα στα πανιά της εργο­δο­τι­κής βίας.

Μέχρι και εργά­τες που πυρο­βο­λού­νται βλέ­που­με, όταν διεκ­δι­κούν τα δεδου­λευ­μέ­να τους.

Κι επει­δή βγαί­νε­τε όλοι και παρι­στά­νε­τε τις “αθώ­ες περι­στε­ρές” και ότι τάχα σας έπια­σε ο πόνος για τους εργα­ζό­με­νους, η αλή­θεια που ξέρουν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι είναι η εξής:

Κάθε επό­με­νη κυβέρ­νη­ση όχι μόνο δεν καταρ­γού­σε τα βασι­κά αντερ­γα­τι­κά νομο­θε­τή­μα­τα της προη­γού­με­νης, αλλά έβα­ζε πάνω σε αυτά και το δικό της λιθαράκι.

Δεί­τε μόνο τα τελευ­ταία χρόνια:

- Νόμος Βρού­τση για τον κατώ­τα­το μισθό: Υιο­θε­τή­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και σήμε­ρα ξανα­συ­νε­χί­ζει από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

- Νόμος Κατρού­γκα­λου: Ενσω­μά­τω­σε όλες τις αντια­σφα­λι­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και σήμε­ρα επε­κτεί­νε­ται περαι­τέ­ρω από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

- Απερ­γο­κτό­νος νόμος Αχτσιό­γλου, που επε­κτά­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

- Κατάρ­γη­ση της κυρια­κά­τι­κης αργί­ας: Ξεκί­νη­σε με 8 Κυρια­κές από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, πήγε στις 32 με ΣΥΡΙΖΑ και επε­κτεί­νε­ται ξανά με κυβέρ­νη­ση της ΝΔ .

Και ο κατά­λο­γος δεν έχει τελειω­μό. Ποιον δου­λεύ­ε­τε λοιπόν;

Εδώ δεν έχει μισό­λο­γα ούτε κόλ­πα και ατά­κες. Πεί­τε μας, εδώ και τώρα, πότε θα επα­να­φέ­ρε­τε τον κατώ­τε­ρο μισθό στα 751€, ο οποί­ος πρέ­πει και να απο­τε­λέ­σει τη βάση προς συζή­τη­ση για αυξή­σεις στους κλάδους.

Να μας πεί­τε, εδώ και τώρα, πότε θα αφή­σε­τε ελεύ­θε­ρες τις συλ­λο­γι­κές διαπραγματεύσεις.

Εσείς που κλί­νε­τε σε όλες τις πτώ­σεις τη δύνα­μη και την ελευ­θε­ρία της αγο­ράς, έχε­τε αλυ­σο­δέ­σει τις ελεύ­θε­ρες συλ­λο­γι­κές διαπραγματεύσεις.

Περ­νά­ει η κρί­ση λέτε, έχου­με ανά­πτυ­ξη. Λέτε μάλι­στα πως είναι “ανά­πτυ­ξη για όλους”. Ας δού­με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που κατα­θέ­σα­τε για το 2020.

Τι λέει ο προϋπολογισμός;

Ανά­πτυ­ξη της οικο­νο­μί­ας της τάξης του 2,8%.

Ποιος παρά­γει αυτήν την ανά­πτυ­ξη; Οι εργαζόμενοι.

Τι εκτί­μη­ση όμως γίνε­ται για τους μισθούς στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό; Αύξη­ση 1,2%. Και αυτή ακό­μη η αύξη­ση είναι πλα­σμα­τι­κή, για­τί στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αν συνυ­πο­λο­γί­σου­με την διεύ­ρυν­ση της φορο­λο­γι­κής βάσης, έτσι όπως ονο­μά­ζε­τε τη φορο­λη­στεία, αν συνυ­πο­λο­γί­σου­με περι­κο­πές σε κοι­νω­νι­κές παρο­χές, Υγεία, Παι­δεία, Πρό­νοια, που το κόστος τους μετα­φέ­ρε­ται στους μισθω­τούς, αν συνυ­πο­λο­γί­σου­με την αύξη­ση των τιμών σε βασι­κά είδη, τελι­κά μάλ­λον μεί­ω­ση του μισθού έχου­με παρό­λο που κατα­γρά­φε­ται για 2η χρο­νιά ανάπτυξη.

Κι εδώ ανα­δει­κνύ­ε­ται και το εξής: Ίδια πορεία έχουν οι μισθοί σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αυτό βαφτί­ζε­τε “κανο­νι­κό­τη­τα”.

Γι’ αυτό όπο­τε διεκ­δι­κούν οι εργα­ζό­με­νοι αυξή­σεις, πετά­γε­ται πάντα κάποιος κυβερ­νη­τι­κός και λέει “σε καμία προηγ­μέ­νη χώρα δεν γίνο­νται αυτά”!!!

Η ΕΕ επι­διώ­κει να δια­τη­ρή­σει την θέση της, δηλα­δή τη θέση των μονο­πω­λια­κών ομί­λων που έχουν έδρα τα κρά­τη- μέλη της, σε επο­χή μεγά­λων ανα­κα­τα­τά­ξε­ων και αντα­γω­νι­σμών βλέ­πε ΗΠΑ, Κίνα και λοιποί.

Αυτός ο αντα­γω­νι­σμός δεν έχει ούτε πισω­γύ­ρι­σμα, ούτε μπο­ρεί να χαλι­να­γω­γη­θεί από οποιον­δή­πο­τε, ακό­μα κι αν έχει τις καλύ­τε­ρες των προ­θέ­σε­ων. Βέβαια ούτε εσείς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχε­τε τις καλύ­τε­ρες των προ­θέ­σε­ων. Έτσι και αλλιώς, υπο­θε­τι­κά το λέμε χάριν της συζη­τή­σε­ως, η ανά­πτυ­ξη σας σημαί­νει κλεί­σι­μο επι­χει­ρή­σε­ων, όπως της ΛΑΡΚΟ.

Και από αυτό το βήμα, για μια ακό­μα φορά, ενώ­νου­με τη φωνή μας με τη φωνή των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ. Και απαι­τού­με χρη­μα­το­δό­τη­ση και με ευθύ­νη σχε­δια­σμό και έλεγ­χο από το κρά­τος, τον εκσυγ­χρο­νι­σμό της επι­χεί­ρη­σης, την παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξή της σύμ­φω­να με τις τερά­στιες πραγ­μα­τι­κά δυνα­τό­τη­τες που έχει.

Την κατα­σκευή μονά­δας ανο­ξεί­δω­του χάλυ­βα, όπου θα ανα­πτυ­χθούν χιλιά­δες νέες θέσεις εργα­σί­ας γύρω του, τη δια­σφά­λι­ση της συνέ­χι­σης της λει­τουρ­γί­ας της ΛΑΡΚΟ, δια­σφά­λι­ση όλων των θέσε­ων εργα­σί­ας, δια­σφά­λι­ση όλων των κεκτη­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων μέσα από την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας, κατάρ­γη­ση του “σκλα­βο­πά­ζα­ρου” των εργο­λα­βιών, ουσια­στι­κά μέτρα ασφα­λεί­ας στην εργασία.

Αντί­στοι­χα, στη­ρί­ζου­με τους αγώ­νες και τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στη Βιο­μη­χα­νία Φωσφο­ρι­κών Λιπα­σμά­των Καβά­λας. Με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, πρέ­πει να συνε­χι­στεί απρό­σκο­πτα η λει­τουρ­γία του εργο­στα­σί­ου, το οποίο απο­τε­λεί τη μονα­δι­κή πλέ­ον λιπα­σμα­το­βιο­μη­χα­νία που έχει η χώρα μας, με όλους τους εργα­ζό­με­νους, με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά, Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση του­λά­χι­στον με όσα προ­έ­βλε­πε ο Οργα­νι­σμός του 2009. Μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας, αλλά και μέτρα για τον περιο­ρι­σμό της περι­βαλ­λο­ντι­κής ρύπαν­σης και την ασφά­λεια των εγκαταστάσεων.

Εμείς δε θα παί­ξου­με το παι­χνί­δι που θέλε­τε. Δεν θα σας κάνου­με κρι­τι­κή αλά ΣΥΡΙΖΑ, ότι τάχα υιο­θε­τεί­τε αντια­να­πτυ­ξια­κά μέτρα. Ανα­πτυ­ξια­κά μέτρα υιο­θε­τεί­τε, μόνο που η ανά­πτυ­ξη αφο­ρά τους λίγους, τα κέρ­δη τους, τα προ­νό­μιά τους.

Αυτή η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη ούτε είναι ούτε μπο­ρεί να γίνει ποτέ ανά­πτυ­ξη για όλους. Ούτε ασφα­λώς μπο­ρεί να γίνει δίκαιη, για­τί αυτή η ανά­πτυ­ξη καλ­πά­ζει όσο μεγα­λώ­νει η αδι­κία σε βάρος των πολλών.

Οι αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται αυτήν την περί­ο­δο, δίνουν απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που με το “μαστί­γιο” της εκτε­τα­μέ­νης κατα­στο­λής μαζί με το “καρό­το” της «βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης», θεω­ρεί ότι θα τελειώ­σει με τους εργα­τι­κούς-λαϊ­κούς αγώ­νες, ότι θα κατα­φέ­ρει να επι­βά­λει σιω­πη­τή­ριο στους τόπους δουλειάς.

Οι πολύ­μορ­φες αγω­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις δημιουρ­γούν ανά­τα­ση και αγω­νι­στι­κή αισιο­δο­ξία, για να μην περά­σει η ηττο­πά­θεια, να δυνα­μώ­σει συνο­λι­κά ο διεκ­δι­κη­τι­κός αγώ­νας «από τα κάτω».

Από τις χιλιά­δες καθα­ρί­στριες στα σχο­λεία και σε άλλους χώρους δου­λειάς, που παρα­μέ­νουν όμη­ροι των κυβερ­νή­σε­ων, μέχρι τους εργα­ζό­με­νους που σήμε­ρα αγω­νί­ζο­νται για τη δου­λειά τους, να μην απο­λυ­θούν, για αυξή­σεις στους μισθούς και για ενιαία σύμ­βα­ση στον ΟΤΕ, στις Τρά­πε­ζες και σε δεκά­δες χώρους δου­λειάς, όλοι αυτοί είναι αγω­νι­στι­κοί φάροι.

Αυτοί οι αγώ­νες, σε αυτήν την περί­ο­δο, δεί­χνουν τη δύνα­μη του συν­δι­κα­λι­στι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος και των οργα­νώ­σε­ών του, ενά­ντια στην πολι­τι­κή που δια­λύ­ει εργα­τι­κά-ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο